YENİ MEDYA ÇAĞINDA DÖNÜŞEN TOPLUMSAL HAREKETLER ve DİJİTAL AKTİVİZM HAREKETLERİ

Dünya artık küreselleşmenin giderek daha fazla hissedildiği bir yer halini almış durumda. Küreselleşmenin yansımalarını, öncelikle ekonomik olarak başlamış olsa da son yirmi yıldır toplumsal hayatta da görmekteyiz. Bunun alt yapısı ise gelişen teknolojilerin hayatımızda edindiği yerdir. Küreselleşme ile medya ve demokrasi ile dönüşen toplumda sivil sesler yükselmeye başlamıştır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ise toplumsal hareketleri de dönüştürmüştür. Yeni medya teknolojileri sayesinde toplumun farklı kesimleri rahatsızlıklarını göstermek için bu kanalları kullanmaya başlamıştır. Bu, kimi zaman siyasi erke sesini duyurmak için, kimi zaman kendi örgütlenmesini sağlamak için olmuştur. Bu makalede yeni medya ile birlikte aktivizm hareketlerinin yeni medyayı kullanma biçimleri üzerine durulmuştur. Genç Siviller, Greenpeace ve Chance.org hareketleri örneklerinden hareketle dijital aktivizm konusuna odaklanılacaktır

___

AKTEL, M., (2001), Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları, Süleyman Demirel Üniversitesi, C.6, S.2, s,195, İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Yayını.

AL, H., (2002), Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilimadamı Yayın- ları.

AYDOĞAN, A. (2011), Küresel Medya, Beta Yayınları: İstanbul.

BEKTAŞ, H., (2004), Bir Siyasal İletişim Aracı olarak İnternet, s.211, Tablet Kitapevi, Konya.

CASTELLS, M., (2001), The Internet Galaxy. Oxford University Pres, Oxford.

ÇOBAN, B. (2010), “Toplumsal Hareketler Ve Radikal Medya”, Yeni Toplumsal Hareketler, Kalkeon Yayınları, İstanbul.

ERBAY, Y. “Kavram Olarak Küreselleşme”, Yeni Türkiye, 21. Yüzyıl Özel Sayısı-I (Sayı 19)

HABERMAS, J., (2001), İletişimsel Eylem Kuramı, 1. Basım. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

HANK, J., vd. (1999), "Kimlikler, Sikayetler ve Yeni Sosyal Hareketler", Yeni Sosyal Hareket- ler, (Ed. Kenan Çayır), Kaknüs Y., İstanbul.

JONES, S. (1998), Cybersociety 2.0: Revisiting Computer-Mediated Community and Technology. London.

KARAKULAKOĞLU, S., (2012), Sosyal Medyanın Karanlık Yüzü, Maltepe Üniversitesi, İle- tişim Fakültesi, Ocak.

KARAPINAR, K. (2006), Türkiye’de Sayısal Platform Yayıncılığı Ve Digitürk Beklentiler Ve So- runlar’, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı Kitabı Mar- mara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul.

KESİM, M., (2008), Uzaktan Eğitim Teknolojilerindeki Yönelimler IPV4 , Uluslararası Uzaktan Eğitim Konferansı, Ekim.

LOVİNK, G. (2011), Zero Comments Kernels of Critical Internet Culture. New York (2007).: Routledge.). Alternative Politics, Vol.3, No.3, 256-419, November.

MAALOUF, A. (2009), Çivisi Çıkmış Dünya, çev: Orçun Türkay, YKY, İstanbul, s.66

OFFE, C. (1999), "Yeni Sosyal Hareketler: Kurumsal Politikanın Sınırlarının Zorlanması", Yeni Sosyal Hareketler, (Editör: Kenan Çayır), Kaknüs Yayınları: İstanbul.

ÖNDER, T., (2003), Ekoloji, Toplum ve Siyaset, Odak Yayınevi, Ankara.

SOYDAN, M. K., (2012), “Küreselleşme Sürecinde Medyanın Rolü”, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi: Ankara.

SZAJKOWSKI, B., (2010), Tımelıne Of The Arab Revolt, December 2010– June 2011.

TİMİSİ, N., (2003), Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitapevi, Ankara.

TUTAR H. (2000), Küreselleşme Sürecinde İşletme Yönetimi, Hayat Yayıncılık, İstanbul.

UNDERWOOD, M. (2002), ‘Kamusal Alan Olarak İnternet’, Cogito Dergisi s: 30. İNTERNET KAYNAKLARI

BEST, S. – DOUGLAS, K. (1998), ‘ Contemporary Youth and the Postmodern Adventure’ http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/youthpostmodernadventure .pdf (Erişim Tarihi: 03.04.2013)

UÇKAN, Ö. (2010) “Dijital aktivizm ne kadar etkili?”, Gennaration, S:5, Mayıs, http:// www.gennaration. com.tr/yazarlar/dijital-aktivizm-ne-kadar-etkili/ (Erişim Ta- rihi: 12.04.2013)

UÇKAN, Ö. (2012) “Dijital aktivizm ne kadar etkili?” http://www.politus.org.tr/ De- tay2.aspx?id=105 (Erişim Tarihi: 13.02.2012)

SAVAŞ, A. Klavye Delikanlılığı Mı, Devrimin Anahtarı Mı?

http://www.sabah.com.tr/Pazar/2013/01/06/klavye-delikanliligi-mi-devrimin-anahtari-mi (Erişim Tarihi: 12.03.2013)

SZAJKOWSKI, B. (2011). Tımelıne Of The Arab Revolt, December 2010 – June 2011

Alternative Politics, Vol.3, No.3, 256-419, November 2011 http://www.alternatifpolitika .com/page/docs/kasim2011sayi3/fulltext/1bogdanszajkowski.pdf (Erişim Tarihi: 23.11.2012)

http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel- olarak-kanitlandi (Erişim Tarihi: 02.12.2012)

http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/kasim2011sayi3/fulltext/1bogdanszajkowski. pdf (Erişim Tarihi: 23.11.2012)

http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (Erişim Tarihi: 17.11.2012)

http://www.ekopolitik.org/public/printnews.aspx?id=5323 (E.T: 01.12.2012)

http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/kasim2011sayi3/fulltext/1bogdanszajkowski. pdf (Erişim Tarihi: 01.12.2012)

http://www.dw.de/devrimlerin-ba%C5%9F-akt%C3%B6r%C3%BC-internet/a-14858264-1 (Erişim Tarihi: 04.12.2012)

http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/kasim-2011-sayi3/fulltext/1bogdansza jkowski.pdf (Erişim Tarihi: 04.12.2012)

http://www.sertacogut.com/papers/Sertac_Ogut_-_Iletisim_Ortamlarinda_E-Donu- sum_Yeni_Ortamlar.pdf (Erişim Tarihi: 17.04.2012)

https://yenimedya.wordpress.com/tag/internet-ve-demokrasi/ E.T:12.04.2012

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ezgi_basaran/ozgurlukler__twitle_gelmez-1041390 (Erişim Tarihi: 21.04.2012)

http://www.politus.org.tr/Detay2.aspx?id=105 (Erişim Tarihi: 13.04.2012)

http://www.bianet.org/bianet/siyaset/125341-chomsky-ozgurlukler-icin-surekli-mucadele (Erişim Tarihi: 14.04.2012)

___

APA Karagöz, K. (2013). YENİ MEDYA ÇAĞINDA DÖNÜŞEN TOPLUMSAL HAREKETLER ve DİJİTAL AKTİVİZM HAREKETLERİ . İletişim ve Diplomasi , (1) , 131-156 .