Türkiye'de girişim sermayesi ve kobi'lerde uygulanabilirliği: Konya ilinde bir uygulama

Girişim sermayesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sanayinin can damarı sayılan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) gittikçe artan rekabet ortamında büyüyebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için çok önemli olmasına karşılık, bilinirliği yeterince sağlanamamış bir finansman yöntemidir. Bu çalışmada dünya ülkelerindeki girişim sermayesi modelleri ile Türkiye'de oluşturulan girişim sermayesi yatırım stratejileri karşılaştırılarak ülkemizdeki eksiklikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ülkemizde girişim sermayesinin yeterince bilinmemesi, uygulamaların da oldukça düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. Bu makale, Türkiye' de son yıllar itibari ile hareketlilik göstermeye başlayan girişim sermayesinin bilinirliğini ve girişim ser¬mayesinin daha etkin kullanılabilmesini sağlayacak bilgileri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu amaçla Konya'da faaliyet gösteren KOBİ'ler üzerinde bir anket çalışması yapılmış, çapraz tablo ve anlamlılık testleriyle araştırma sorularına cevap aranmıştır. Elde edilen bulgular, firmaların girişim sermayesi konusundaki bilgi düzeyi arttıkça bu yöntemi tercih etme eğiliminin önemli ölçüde artacağını ve KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeleri için katkı sağlayacağını ortaya koymaktadır. Türkiye'de girişim sermayesinin gelişimi açısından en büyük fırsatı, istikrarlı ekonomik büyüme yanında faizden kaçınan yurtiçindeki tasarruflar ile Ortadoğu kaynaklı büyük fonlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte girişim sermayesinin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin, Türk şirket kültürünün önemli bir unsuru olan ailenin firma sahipliği ve kontrolünü kaybetme kaygısı olduğu görülmektedir.

Applicability of venture capital in financing turkish smes: A survey in konya province

Small and medium size enterprises (SMEs) are of vital importance for emerging eco¬nomies like Turkey. Venture capital, (VC) though an important financing method for SMEs to grow and survive in competitive environment, is not sufficiently known and used by Turkish SMEs. This study compares the VC models applied in the world to the VC strategies developed in Turkey and attempts to expose defects and problems in Turkey in this regard. Due to inadequate level of awareness in Turkey, implementation of VC is too low. The aim of this study is to discover the degree of knowledge in this regard and to find out how a more effective implementation would be achieved. The data are obtained through a survey addressed to SMEs in Konya province in Turkey. The research questions are answered through cross tables and significance tests. The findings show that as the awareness of SMEs with regard to VCs increases, their tendency towards using VCs would increase as well. It is also shown that VC would contribute to SMEs for a sustainable growth. In addition to the growing economy, domestic savings that avoid the interest and big funds from the Middle East constitute the major opportunity for the development. However, one of the primary holdbacks against the development of VC in Turkey seems to be the SME owners' concern about losing family control over their firms.

Kaynakça

AKGEMCİ, Tahir; (2001), KOBİ'lerirı Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, KOSGEB Yayınları, Ankara.

AKKAYA, Göktuğ ve Mehmet İÇERLİ; (2001), "KOBİ'lerin Finansal Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi Finansal Modeli", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:3.

AKTOPRAK, Doruk; (2004), "Girişimcilik nedir? Türkiye'nin Girişimcilik Performansı", http://man432. cankaya. edu. tr/up-loads/files/girisimcilik-nedir.pdf, 02.02.2012.

ARK, Ali Haydar; (2002), "Risk Sermayesi: Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Ekonomisinin Yeniden Yapılandırılmasında Potansiyel Rolü ve Önemi", Aktiveline, Mart-Nisan.

ÇETİNDAMAR, Dilek; (2002), Risk Sermayesi, Girişimcilik, Türkiye'nin Geleceği, TÜG'lAD, İstanbul.

ÇIMAT, Ali ve Atakan LAÇİNEL; (2002), KOBİ'lerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi, Vergi Denetmenieri Derneği Eğitim Yayınları Serisi, Ankara.

ÇİZAKÇA, Murat; (1996), A Comparative Evolution of Business Partnerships: The Islamic World and Europe, with Spesific Reference to The Ottoman Archives. NY:Brill Press.

ÇONKAR, Kemalettin M.; (1993), "Risk Sermayesi Finansman Yönetimi, Türkiye İçin önemi, Başarı Koşulları ve Uygulama İmkanları", Erciyes Üniversitesi IİBF Yayınları.

DOWNES, John ve Jordon Elliot GOODMAN; (1987), "Dictionary of Finance and Investment Terms", Barron's Educational Series, 6th Edition, 463.

EFE, Birol; (1998), "Izmir KOBİ'leri Büyüteç Altında", İzmir Ticaret Odası Yayını. No:57.

EKİNCİ, Mehmet Behzat; (2003), Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları, Mercek Yayınları, İstanbul

FETTAHOĞLU, Abdurrahman; (1992), Riziko Sermayesi Finansı, Koşullar ve İşleyişi, Kösem, Trabzon.

GÜNGÖRÜRLER, Sevim; (2005), Dünya Pazarları ile Rekabette Alternatif Bir Finansman ve Yatırım Aracı: Risk Sermayesi, İzmir Ticaret Odası Yayınları, İzmir.

İSLAMOĞLU, Hamdi; (1992), "Küçük İşletmelerin Toplumsal

Özellikleri", Pazarlama Dünyası Dergisi, Mayıs-Haziran.

KANNİANİNEN, Vesa ve Christian KEUSCHNİGG; (2001), Start-Up Investment With Scarce Venture Capital Support, Helsinki.

KENDİRLİ, Selçuk; (2002), "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri", Hazine Dergisi, Sayı: 14, s.76-81, Ocak-Nisan.

KOBİNET, http://www.kobinet.org.tr/hizmetler/biigibankasi/eko-nomi/001.html, 13.11.2011.

KUĞU, Tayfun Deniz; (2005), "Girişimcilik Finansmanında Girişim Sermayesi ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Öneriler", Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi SBE.

MÜFTÜOĞLU, Tamer; (1994), İşletme İktisadı, Turhan Kita-bevi, Ankara.

TEKİN, Mahmut; (1999), Girişimcilik: Kendi İşini Kurma ve İşletme, 2. Baskı, Damla Ofset, Konya.

TUNCEL, Kürşat; (2000), Risk Sermayesi Finansman Modeli, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara.

YAVUZ, Mustafa; (2008), İhracatta Alternatif Finansman Teknikleri, İGEME Yayını, Ankara.

ÖZKAN, Tayfun ; (2012), "Private Equity Financing: A Potential Panacea to Fund the Growth of Turkish Companies", Uluslararası Finans Kongresi, Istanbul 14 Haziran 2012.

SARAÇ, Mehmet ve İbrahim BOZKURT; (2011), "KOBİ'lerin Halka Açılma Eğilimleri ve Gelişen İşletmeler Piyasası'nın KOBİ'lerin Halka Açılma İstekleri Üzerine Etkisi: Çankırı-Kastamonu-Sinop Bölgesi Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 88-89, Ocak.

SARAÇ, Mehmet ve M. Burak KAHYAOĞLU; (2011), "Risk Algısının Tarihsel Gelişimi", Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı 556.

SWEDBERG, Richard; (2000), Entrepreneurship, Oxford, Oxford University Press, 16-27.

TOROSLU, M. Vefa; (2000), "Risk Sermayesi Finansal Modeli", Activeline, Mayıs, Sayı: 2.

TÜRKCAN, Ergun; (1986), "Küçük Girişimci Sermayesi (Venture Capital) Hakkında", Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Kasım.

YÜCEL, Hayrettin; (2004), "Uluslararası Pazarlara Açılmada Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Rolü", İGEME'den Bakış, Yıl:8, Sayı:26.

ZAİMOĞLU, Tülay; (2001), Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulama Olanakları, 2. Baskı, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara.

Kaynak Göster