KOBİ finansal raporlama standardının etkin olarak uygulanabilmesine yönelik yasal düzenlemeler ve güncel gelişmeler

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) küçük orta büyüklükteki işletmelerin finansal raporlamasında uygulama birliği sağlamak ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının kullanımını arttırmak amacıyla KOBİ Finansal Raporlama Standardını yayımlamıştır. KOBİ Finansal Raporlama Standardı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının özüne uygun olmakla birlikte KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla basitleştirilmiş standart olarak yayımlanmıştır. Ülkemizde de bu konu gündemde olup, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, KOBİ'ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardını yayımlamıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. KOBİ Finansal Raporlama Standardının yayımlanması ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun kabul edilmesiyle hem muhasebe standartlarını uygulama hem de Uluslararası Denetim Standartlarına göre denetim zorunluluğu gelecektir. Bu ne¬denle standardın etkin kullanımına yönelik yasal düzenlemeler ve mümkün olan alanlarda uyumlaştırma çalışmaları yapılmaktadır

Legal regulations and actual progress regarding applicability of the international financial reporting standard for small and medium-sized entities in a effective way

International Accounting Standards Board (IASB) published the International Fi¬nancial Reporting Standard for Small and Medium sized Entities (IFRS forSMEs) to secure uniformity in financial reporting's of SMEs and to increase the usage of International Financial Reporting Standards. To meet SMEs's needs, Financial Reporting Standard for Small and Medium sized Entities is simplified and publis¬hed as standard, correspondingly to International Financial Reporting Standard for Small and Medium sized Entities (IFRS for SMEs). Current state will provide convenience in comparision of SMEs's financial statements and in complete transition to IFRS. This issue is on the agenda also in our country and Turkish Ac-counting Standards Board has published the Turkish Financial Reporting Standard for Small and Medium sized Entities (TFRS for SMEs). It will be put in force with new Turkish Trade Code as of 01.01.2013. With the acceptance of the New Turkish Code of Commerce both application of accounting standards and auditing according to the International Standards on Auditing will be mandatory. Thus, legal regulations regarding effective application of the standards and adaptations in possible areas are necessary.

Kaynakça

BİLGİNOĞLU, Fahir; (1996), "Türk Muhasebe Hukuku'nun Kavramsal Çerçevesi," Sosyal Bilimler Dergisi, II (2-3), pp. 94-100.

CENGİZ, Hülya, (2011), KOBİ'lerde UFRS Uygulamasının Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ERDAMAR, Cengiz ve Feryal Orhon BASIK (2003), Finansal Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Dönence Basım ve Yayın, İstanbul.

"Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete, Sayı: 26333, 01.11.2006.

"International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities", International Accounting Standards Board, www.ifrs.org, 09.07.2009.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı:KHK/660, Resmi Gazete, Sayı:28103, 02.11.2011

KOBİ'ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ, Sıra No: 208, Resmi Gazete, Sayr.27746, 1.11.2010.

KOBİ'ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Bilgi Notu, T.C. Maliye Bakanlığı ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Ekim 2010.

"1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği", Resmi Gazete, Mükerrer Sayı: 21447, 26.12.1992.

"Seri I, No: 1 Sayılı TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 1 Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri: 1, No:2)", Resmi Gazete, Say ı:27819, 18.01.2001.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ", Resmi Gazete, Sayr.26842, 09.04.2008. "Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete, Sayı: 26852, 14.07.2007.

"Türk Ticaret Kanunu", Kanun No: 6102, Resmi Gazete, Sayı: 27846, 14.02.2011.

"Türk Ticaret Kanunu", Kanun No: 6762, Resmi Gazete, Sayı: 9353, 09.07.1956.

"Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Kanun No: 6335, Resmi Gazete, Sayı: 28339, 30.06.2012.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324), Sayı:B.02.0.KKG/196-279/3739, 27.09.2007.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Aylık Bülteni, Haziran 2011, http://www. tmsk. org. tr/dosyalar/TMSK_bulten_haziran. pdf, 15.07.2011

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, http://www.tmsk.org.tr, 13.09.2010.

Vergi Konseyi, www.vergikonseyi.org.tr, 05.01.2012

"Vergi Usul Kanunu", Kanun No: 213, Resmi Gazete, Sayr.10703- 10705, 10.01.1961.

Kaynak Göster