Bir dış politika aracı olarak yumuşak gücün turizm sektörüne etkisi: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme

Bu çalışmada uluslararası politikada yumuşak gücün artan öneminin vurgulanması ve bunun turizm sektörü üzerindeki etkisi Türkiye örneğinden hareketle anlatılmaya çalışılmıştır. Yumuşak gücün günümüzdeki rolünün sektörel yansımalarının olduğu ve bu bakımdan turizmin, Türkiye'nin yumuşak gücünden etkilendiği saptaması yapılmıştır. Türkiye'nin diğer yumuşak güç unsurlarının turizme yansıması değerlendirilerek, aralarında doğru yönlü ilişki olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca turizm faaliyetlerinin bir ülkenin imajını oluşturan, çıkarlarını gerçekleştirmeye yarayan, yumuşak güç unsurlarından biri olduğu değerlendirilmiştir. Çalışmada yumuşak gücün önemine değinilerek, bir yumuşak güç unsuru olan turizmin devletlerin çıkarlarının gerçekleştirilmesindeki etkisi üzerine vurgu yapılmıştır. Turizmin diğer yumuşak güç unsurlarının da desteğiyle, Türkiye'nin bölgesel güç olma niteliğine katkı yapabileceği değerlendirmesi yapılmıştır. Turizm faaliyetleri sonucu elde edilen kazançların bu varsayımı desteklediği sonucuna nitel araştırma yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır.

The effect of soft power on tourism as a foreign policy tool: An evaluation through Turkey example

In this study, the emphasize in the increasing importance of soft power in international politics and its impact on the tourism sector is explained through the case of Turkey. The current role of soft power has sectorial reflections. For that reason, it has been detected that tourism has been affected by the soft power of Turkey. By evaluating the reflections of Turkey's other soft power elements on tourism, it has been demonstrated that there has been a direct relationship between them. Also it has been evaluated that the activitiy of tourism which has been the image of a country and its interests has been considered as one of the elements of this soft power. In the study, the impact of tourism, as an element of soft power, has been emh-phasized in the realization of the interests of the states by referring to the importance of soft power. It has been evaluated that tourism has contributed to the quality of Turkey's regional power with the support of other elements of soft power. By using the qualitative research it has been concluded that the gains as a result of tourism activity have supported this assumption.

Kaynakça

AKBAŞ, Zafer; (2011a), "ABD'nin Ortadoğu Politikalarının Sürdürülebilirliği ve Ortadoğu'da Güç Mücadelesi", History Studies, ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı 2011, ss-1-18.

AKBAŞ, Zafer; (2011b), Irak Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye, Barış Platin Yayınları, Ankara.

AKÇADAĞ, Emine; (2011a), "Yükselen Güç Çin'in Kamu Diplomasisi", http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/cinkamudip.pdf. 15.09.2011

AKÇADAĞ, Emine; (2011b), "Dünya'da ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi" http://www. kamudiplomasisi. org/pdf/emineakcadag. pdf, 15.09.2011

AKÇADAĞ, Emine; (2011c), "ABD'nin Kamu Diplomasisi Stratejisi: Akıllı Güç" [elektronik versiyon], http://www.kamudi-plomasisi. org/pdf/abdkdstratejisi.pdf 15.09.2011

AKÇADAĞ, Emine; (2010), "Yumuşak Güç Japonya'nın Sert Güç Arayışları" Bilge Strateji Dergisi, 1 (3), ss.4-27.

AKGÜN, Mensur, Sabiha ŞENGÜL GÜNDOĞAR, Jonathan LEVACK ve Gökçe PERÇİNOĞLU; (2011), Ortadoğu'da Türkiye Algısı 2010, TESEV Dış Politika Programı, TESEV Yayınları, Sena Ofset, İstanbul

Anadolu Ajansı, (2012), "64 Ülkeyle Vize Kalktı", http://aa.com. tr/tr/manset/108255-64-ulkeyle-vize-kalkti, 10.01.2012

ARI Tayyar; (2006), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınları, İstanbul.

AYDOĞAN, Bekir; (2011), "Güç Kavramı ve Türkiye", http:// www. ekopolitik. org/public/news. aspx?id=5399&pid=4082, 15.09.2011

AYMAN, S. Gülden; (2006), "Türk Dış Politika Seçkinlerinin Ortadoğu Algılamaları ve Irak Savaşı" Akademik Orta Doğu Dergisi, 1(1), ss.1-20

BARBER, R. Benjamin; (1996), Jihad vs. McWorld. How Glo-balism and Tribalism are Reshaping the World, Ballantine Books, New York.

CARR, Edward H; (2001), The Twenty Years' Crisis, 1919-1939. An Introduction to The Study of International Relations, Perennial, New York.

CSIS; (2007), "A Smarter, More Secure America" CSIS Commission On Smart Power, Co-chairs; Richard L. Armitage, Joseph S. Nye, Jr.(2012), http://csis.org/files/media/csis/ pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf, 09.01.2012

ÇANDAR, Cengiz; (2009), "Turkey's "Soft Power" Strategy: A New Vision for a Multi-Polar World", SETA, Policy Brief, No: 9.

DAĞI, Zeynep; (2010), "Türkiye Önemli Bir Çekim Merkezi Haline Geliyor", Habibe ÖZDAL, Osman Bahadır DİNÇER ve Mehmet YEĞİN. (Ed.), Mülakatlarla Türk Dış Politikası, Cilt: 2, USAK Yayınları, Ankara.

DAHL, Robert A; (1957), "The Concept of Power", Behavioral Sciences, 2 (3),pp.201-215.

DAVUTOĞLU, Ahmet; (2010), 'Daha Güçlü Bir Türkiye', Ali Resul USUL (Ed.), Yükselen Değer Türkiye, Mavi Ofset, İstanbul, ss. 33-41.

Dışişleri Bakanlığı; (2012), "Türk Dış Politikası: Genel Görünüm", http://www. mfa.gov. tr/dis-politika-genel. tr. mfa, 18.02.2012

DİLBER, İlkay; (2007), 'Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi', Yönetim ve Ekonomi, 14 (2), ss. 205-220.

ERSOY ÖZTÜRK, Tuğçe; (2011), 'Yeni Dönem Türkiye-ABD İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler' [elektronik versiyon], TASAM, Stratejik Rapor, No:48,

GILL, Bates and Yanzhong HUANG; (2006), "Sources And Limits Of Chinese 'Soft Power", Survival, 48 (2), pp.17-36

GÜLTEKİN, Bilgehan; (2004), "Türkiye'nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler", Uludağ Üniversitesi 1. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu; Değişen Dünya da Türkiye'nin Önemi; 6-7 Mayıs 2004; Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları, 11 (7),; Bursa, ss.126-140.

GÜRBÜZ, Mehmet Vedat; (2010), "Yeni Türk Dış Politikasının Stratejisi ve Hedefleri", http://www.sde.org.tr/haberler/725/ye-ni-turk-dis-politikasinin-stratejisi-ve-hedefleri. aspx, 15.09.2011

GÜZER, Osman Genç; (2011), "Uluslararası Siyasette Başarının Sırrı: 'Yumuşak Güç", http://www.ekopolitik.org/pub-lic/news. aspx?id=940&pid=38, 15.09.2011

HUANG, Yanghong ve Sheng DING; (2006), "Dragon's Underbelly: An Analysis Of China's Soft Power", East Asia, Winter 2006, 23 (4), pp. 22-44.

KALIN, İbrahim; (2010), 'Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi', Ali Resul USUL (Ed.), Yükselen Değer Türkiye, Mavi Ofset, İstanbul, ss.49-66.

KEKEVİ, Serkan ve Ahmet ÇEŞME; (2004), 'Türkiye'nin Teröre Hedef Ülke Olmasında Jeopolitik ve Jeostratejik Etmenler', Uludağ Üniversitesi 1. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu; Değişen Dünya da Türkiye'nin Önemi; 6-7 Mayıs 2004; Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları, 11 (7),; Bursa.

KUEHL, Dan; (2011), "The Hard Reality Of Soft Power", http:// www.jfsc.ndu.edu/schools_programs/jc2ios/io/io_textbook.pdf, 15.09.2011

Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2012), http://sgb.kulturturizm.gov. tr/belge/1-90750/turizm-istatistikleri.html, 12.01.2012

LEE, Geun; (2009), "A Theory Of Soft Power And Korea's Soft Power Strategy", Korean Journal Of Defense Analysis, 21(2), pp. 205-218.

MATSUNATI, Hironao; (2009), Japonya'nın Dış Politikası ve Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları No: 26, Sena Ofset, İstanbul.

MERRIL, Dennis; (2010), "Negotiating Paradise: U.S. Tourism And Empire In Twentieth-Century Latin", H-Diplo Roundtabie Reviews, IX (26), pp. 1-24.

NYE, Joseph S.; (1990), Soft Power, Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn, 1990), pp. 153-171

NYE, Joseph S.; (2004a), Soft Power, Futurecasts, 6 (9), http:// www. futurecasts. com/book%20review%206-4.htm 10.03.2012

NYE, Joseph S.; (2004b), Power in The Global Information Age, Routledge, London.

NYE, Joseph S.; (2004c), "The Benefits Of Soft Power", http:// hbswk. hbs. edu/archive/4290. html, 15.09.2011

NYE, Joseph S.; (2005), Yumuşak Güç, Çeviren: Rayhan İNAN AYDIN, Elips, Ankara.

NYE, Joseph S.; (2007), "Notes For A Soft-Power Research Agenda", Felix BERENSKOETTER and M. J. WILLIAMS (Ed.), Power In World Politics, Routledge, New York.

NYE, Joseph S.; (2008), Powers to Lead, Oxford University Press, New York.

Özcan, Mesut; (2010), "Türkiye'nin Ortadoğu Politikasının Dönüşümü", Ali Resul USUL (Ed.), Yükselen Değer Türkiye, Mavi Ofset, İstanbul, ss.167-182.

ÖZDEMİR, Haluk; (2008), 'Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme' Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 63 (3), ss. 113-144.

ÖZDEMİR, Ali Rıza ve Oktay ÖKSÜZLER; (2006), 'Türkiye'de Turizm Bir Ekonomik Büyüme Politikası Aracı Olabilir Mi? Bir Granger Nedensellik Analizi', Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (16), ss.107-127.

SAN BERK, Özdem ve Hakan ALTI NAY; (2011), 'Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç' [elektronik versiyon], http://www.ka-mudiplomasisi. org/pdf/kdyumusakguc.pdf (15.09.2011).

SÖZMEZOĞLU, Faruk; (2005), Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.

ŞAHİN, Mehmet; (2010), 'Türkiye'nin Ortadoğu Politikası: t»Süreklilik ve Değişim', Akademik Orta Doğu, 4 (2), ss. 10-22.

ŞENSOY, Süleyman; (2010), "Değişen Dünya Dengelerinde Türkiye'nin Konumu ve Türk Dış Politikası", http://www.tasam. org/index.php ?altid=3282, 20.09.2011

TASAM; (2011), "İslam Ülkelerinin "Yumuşak Gücü" Var Mı?", http://tasamafrika.org/tr/haberler/407-slam-uelkelerinin-yu-muak-guecue-var-m-.html, 10.09.2011

TUNÇ, Azize; (2003), "Dünyadaki Türkiye İmajının Turizm Sektörüne Etkisi ve Bir Uygulama", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss. 38-54.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı; (2011), http://www. mfa.gov.tr, 13.10.2011

Türkiye İstatistik Kurumu; (2011), www.tuik.gov.tr, 13.10.2011

TURSAB, (2012), http://www. tursab. org. tr/tr/istatistikler/milliy-etlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler, 10.01.2012

TÜRKMEN, İlter; (2010), Türkiye Cumhuriyeti'nin Ortadoğu Politikası, Bilgesam Yayınları, No: 4.

UĞUR, Cihan; (2009), "Çin'in Yumuşak Gücü", http://www. turksam.org/tr/a1596.html (20.09.2011).

USUL, Âli Resul; (2010), "Türkiye: Yükselen Uluslararası Bir Değer", Ali Resul USUL (Ed.), Yükselen Değer Türkiye, Mavi Ofset, İstanbul, ss. 16.30.

YILMAZ, Sait; (2007), "Kuzey Irak İçin Yeni Bir Strateji İhtiyacı; Yumuşak Güç Yaklaşımı", http://www.beykent.edu.tr/webproj-ects/web/egitim.php ?categoryıd=897&contentıd=590&phpmya dmin=26b 1 ab37aa748d52c4747d623bec741 b, 14.09.2011

YILMAZ, Sait; (2007), "Yumuşak Güç Nedir, Nasıl Uygulanır?", http://www. beykent. edu. tr/webprojects/web/egitim.php ?catego ryıd=897&contentıd=591 &phpmyadmin=26b1 ab37aa748d52c 4747d623bec741b, 14.09.2011

VUVING, Alexander L; (2009), "How Soft Power Works", http://www.apcss.org/publications/vuving%20how%20soft%20 power%20works%20apsa%202009.pdf, 14.09.2011

WALTZ, Kenneth N.; (1990), "Realist Thought and Neorealist Theory", Journal of International Affairs, 44(1), pp. 21-37.

WTO, World Tourism Organisation: (2012), http://media.un-wto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary, 08.03.2012

http://eng.hi138.com/7i269577_Soft_Power_of_Tourism, 21.09.2011

http://www.riskwatchdog.com/pdf/makepdf.php ?pid=896, 21.09.2011

http://uncpress.unc.edu, 21.09.2011

Kaynak Göster