Tobin vergisi

70'li yıllarda sabit döviz kuru sistemi üzerine kurulu olan sistem çökmesi sonucu finansal piyasalarda çok ciddi yapısal değişikler yaşanmıştır. Kısa vadeli sermaye hareketleri; çok kısa süreler içinde ülke içine girebilen aynı şekilde kriz ya da istikrarsızlık karşısında hızlı bir şekilde ülkeden çıkabilen, akışkanlığı yüksek parasal akımlardır. Küreselleşme ile birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeye paralel olarak, ülkelerde yaşanan krizlerin etkisi artmıştır. Zamanla kısa vadeli sermayenin ani giriş ve çıkışlarının önüne geçmek için arayışlar ortaya çıkarak bu konuda birden çok öneri ortaya atılmıştır. Bunların içinde en önemlisi birçok ülkenin de üzerinde durduğu ve tartışılan Tobin Vergisi olmuştur.

Tobin tax

As a result of collapse of the system which is based on a fixed exchange rate system in the 70s, financial markets experienced very serious structural changes. Short-term capital movements is the high liquidty of monetary flows that can enter into the country within a very short period of time, in the same way, in the face of crisis or instability in countries that can exit quickly. Along with globalization, parallel to the developments in communication technologies, the effect of crises have increased. Overtime, to avoid sudden short-term capital inflows and outflows, number of serches appeared overtime and multiple proposals were put forward in this regard. Most important of these was the Tobin Tax that has been emphasized and discussed in many countries.

Kaynakça

AÇIKGÖZ, Ş. (2008), Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerini Kontrol Etmede Kullanılabilecek Araçlar (Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon-karahisar.

AKDİŞ, M. (2004), Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Yol Açtığı Finansal Krizler ve Bu Krizleri Önlemede Kullanılabilecek Araçlar: Tobin Vergisi, http://makdis.pamukkale. edu. tr/Mak21. htm

AY, A. ve MANGIR, F. (2007), Uluslar arası Finansal Entegrasyon Bağlamında Sermayenin Vergilendirilmesi: Tobin Vergisi, Maliye Dergisi, Sayı: 153.

BIS (2010), Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2010, www.bis.org (Erişim: 05.02.2012)

BINGER, A., (2003), Global Public Goods And Potential Mechanisms For Financing Availability, http//www.un.org/esa/analy-sis/devplan/al_binger.pdf, (Erişim: 05.02.2012) DEMİRBAŞ, E. (2008), Ülke Uygulamaları Işığında Tobin Vergisi ve Uluslar arası Finansal İstikrarsızlıkları Önlemedeki Rolü (Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

ERDMANN, D. (2007), Tobin Tax, International Finance Baground Paper, (http://qed.econ.queensu.ca/pub/stu-dents/phds/wutommy/econ826/Tobin%20tax.pdf) (Erişim: 03.02.2012).

ERDOGDU, M. ve BALSEVEN, H., (2006), How Effective is the Tobin Tax in Coping with Financial Volatility?, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/1.

İŞLER, H. (2007, Eylül). Küreselleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Uluslar arası Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesinde Tobin Vergisi, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı: 50.

KAPLAN, E. Küreselleşme Sürecinde Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Tobin Vergisi, (www.akademiktisat.net/calisma/ kuresellesme/kure_tobin_ekaplan.htm) (Erişim: 01.02.2012)

KARAABA, I. (2006), Küreselleşme ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşanan Ekonomik Krizlere Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

KARGI N. ve KARAYILMAZLAR, E., (2009), Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkinsizlik Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi I.İ.B.F Dergisi, C.14, S.3.

KAUL, I. ve J. LANG MORE (1996), Potential Uses of the Revenue from a Tobin Tax, (The Tobin Tax, Coping with Financial Volatility, ed. M. Ul Haq, I. Kaul and I. Grunberg, içinde), New York: Oxford University Press, ss. 255-272.

PEHLİVAN O. ve ÖZ, E. (2011), Uluslar arası Vergilendirme, Trabzon.

SARAÇOĞLU, F. ve ŞAHAN, Ö. (2004), Tobin Vergisi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Sayıştay Dergisi, Sayr.55, Ekim-Aralık.

SARIÇİÇEK, H. (2011), Tobin Vergisi, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı: 219, Mart.

SERDAROĞLU ERBİL, N. (2011), Finans Piyasalarında "Tekerlere Kum Savurmak": Tobin Vergisi-Görüşler-Uygulamalar-Türkiye, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı: 223, Temmuz.

YAR, F. (2008), Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri, Tobin Vergisi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. YILDIZ, A.U. (2005), Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi "Tobin Vergisi", Adana.

YÜKSEL, V. (2004), Döviz Kuru İstikrarının Sağlanmasında Tobin Vergisi, Yaklaşım Dergisi, Sayr.141, Eylül.

Kaynak Göster