Muhasebe meslek mensuplarının meslek ahlakına ait tutumlarının belirlenmesi: edirne ili örneği

Meslek ahlakı, belli bir mesleğe üye olan kişilerin mensubu oldukları mesleğe ait geliştirdikleri ve herkes tarafından uyulan, yerine getirilen kural ve ilkeler bütünüdür. Günümüzde işletmeler etik konusunda bilinçlendirmek, etik hassasiyeti, arttırmak ve çalışanların karşılaştıkları ikilemli durumlarda sağlıklı bir değerlendirme yaparak uygun kararlar almalarını sağlamak için iş etiğine önem vermektedirler. Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının muhasebe faaliyetleriyle ilgili meslek ahlakı ilkelerine bakış açılarını ve bu konudaki tutumlarını belirlemektir. Bu çerçevede muhasebe meslek mensuplarının bazı sosyodemografik değişkenleri ile meslek ahlakına önem verip vermemeleri ve uygulamadaki meslek ahlakına ait çeşitli konulara bakış açıları ve tutumları ölçülmeye çalışılmıştır.

Determination of the attidudes accountants professional ethics: the case of edirne

Professional ethics, they are members of certain persons who are members of a profession by the profession developed and fitted by anyone, instead brought a set of rules and principles, businesses today to raise awareness about ethical issues, ethical sensitivity, increase and hesitant when faced by the employees to make decisions appropriate to make a proper assessment, giving special attention to business ethics. The purpose of this study concerning the activities of professional accountants' ethics of the profession of accounting principles to determine the perspectives and attitudes on this issue. In this context, some of the professional accountants not to give importance to the socio-demographic variables and professional ethics and practice perspectives and attitudes to various aspects of professional ethics is measured.

Kaynakça

AKDOĞAN, Habib, (2008), İktisat ve İşletme Alanlarında Verilen Eğitim İçerisinde Meslek Etiğinin Yeri ve Önemi", Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt:19, Sayı:67, 79-90.

ALTUNIŞIK Remzi, COŞKUN Recai, BAYRAKTAROĞLU Ser-kan ve Yıldırım Engin, (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

ARSLAN, Mahmut, (2001), İş ve Meslek Ahlakı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

ARSLAN, Mahmut ve BERKMAN, Ümit, (2009), Dünya'da ve Türkiye'de İş Etiği ve Etik Yönetimi, Tüsiad Yayınları, İstanbul.

AYMANKUY, Yusuf, ve SARIOĞLAN, Mehmet, (2005), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine Yaklaşımları ve Balıkesir İl Merkezinde Bir Uygulama" Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık, Cilt:8, Sayı: 14, 23-45.

ELGİN, Tunay, (2006), "Meslek Etiği ve Etik Kodu; Jandarma Teşkilatı İçin Etik Kodu Önerisi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

ERDEMİR, N.Kemal, ÖZ, Murat ve GÜLEÇ, Sevcan, (2004), "Akademisyenlerin Bilimsel Ahlaka Yönelik Tutumlarının Analizi : Selçuk Üniversitesi Karaman Yunus Emre Kampusunda Ampirik Bir Çalışma", 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Eskişehir.

GÜNER, Mehmet, (2007), "Muhasebe Meslek Ahlakı ve Kars İli Merkezinde Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

İŞGÜDEN, Burcu ve ÇABUK, Adem, (2006), "Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerindeki Etkileri", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık, Cilt:9, Sayı: 16, 59-86.,

KUTLU, H.Ali, (2008), "Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:63, Sayr.2, 143-170

MİRZE, S. Kadri, (2020), İşletme, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

NALBANT, Z. Eser, (2005), "İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı", Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 12, Sayr.1, 193-201.

ROBINSON, David A., DAVIDSON, Per, MESCHT, Hennie van der, COURT, Philip, (2007), "How Entrepreneurs Deal with Ethical Challenges - An Application of the Business Ethics Synergy Star Technique", Journal of Business Ethics, 71:411-423

ŞİMŞEK, M. Şerif, AKGEMCİ, Tahir ve ÇELİK, Adnan, (2008), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, &. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara.

UÇMA, Tuğba, (2007), "Muhasebe Meslek Mensubu Olmak İsteyenlerin Etik Değer Anlayışlarının Belirlenmesi ve Muğla Üniversitesi Uygulaması" Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

YILDIRIM, Bilal, (2005), "Eğitim Örgütlerinde Kültürel Liderlikle Meslek Ahlakı ilişkisi" Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mayıs, Cilt:8, Sayı:13, 218-238.

Kaynak Göster