Sığırlarda Nitrat ·metabolisması. (özet)

Öz ineklere ağızdan Sodium nitrate ve parenteral olarak da Sodiumnitrate ve nitrite tuzları verilmiştir. Nitrate, nitrite ve hydroxylaminekeza in vitro olarak kana ilave edilmiştir.Bundan sonra kan nitrate, nitirite, hydo.xylamine, amonyak vemethemoglobin komponentleri bakımlarından analize edilmiştir.içirme suretiyle verilen nitrate tuzları nazarı dikkate çekecekderecede fazlaca emiimiş ve dokularda bir dereceye kadar da metabolizeolmuşlar, fakat kanda pek az olarak bulunmuşlardır. Nitrate içirilmesindensonra kanda, nitrite ve hydroxylamine de çok az bulunmuştur.Bu durum, kandaki nitrite ve methemoglobin seviyelerinin·bir dereceye kadar birbirleriyle ilgili olduğunu ortaya koymaktadır.Kanda hydroxylamine, nitrite'ten meydana gelmiş ve hemoglobinimethemoglobine çevirebilme yeteneğini göstermiştir.Nitrate veya nitrite verilmesi kanın amonyak nisbetine pek azetkili görlHmüştür.Ağızdan verilen 7 hayvanda ayni nitrate dozu aldıklan halde,methemoglobin miktarlarında geniş ölçüde değişiklikler ortaya çıkmıştır.Parenteral yolla nitrate ve nitrite alan 3 inekte de methemoglobininmeydana gelişinde değişiklikler tesbit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Sığırlarda Nitrat

(Nitrate metabolism in Cattle) Translation .

Kaynakça

...

Kaynak Göster

APA Ertürk, E . (1962). Sığırlarda Nitrat ·metabolisması. (özet) . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (6) , 506-506 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61147/648529