Ankara piyasasında satılan kaymaklı ve karışık dondurmaların bakteriyolojik kaliteleri üzerinde bir araştırma.

Ankara piyasasından temin edilen 75 karışık ve kaymaklı dondurmanümunesi üzerinde yapılan çalışma sonuçları cetvelde gösterilmiştir.Total Jerm Sayımı:Çalışılan 75 nümunenin 19 zu (% 25,3) O -10.000 arasında, 19 zu(% 25,3) . 10.000-100.000 arasında, 21 nümunesi (% 28) 100.000-1.000.000 arasında, 16 sı (% 21,3) ise 1.000.000-17.000.000 arasındatotal jerm ihtiva etmektedir.Koliform:75 nümunenin 23 ünde (% 30,6) koliform yok, 21 nümunede (%28) O- 2.000 arasında, 15 nümunede (% 20) 2.000-20.000 arasında,1'7 nümunede (% 21,3 20.000-200.000 arasında koliform bulunmuştur.Yağ Nisbeti:26 nümunede yapılan analiz neticesinde yağ nisbeti O - 2,5 arasındabulunmuştur.

A bacteriological quality test of Ice cream and Ice cream added some fruit juice. whiclı are sold in Ankara market

1 - In this study we made investigation for the bakteria of the plainice erearn sample sold in Ankara market. The results were shownin the tables.Total jerm:We examinend 75 ice erearn samples. 19 (% 25,3) O -10,000Other 19 samples (% 25,3) 10,000 -1000,000/ml 21 samples (%28) 100,000 -1,000,000 16 (% 21,3) 1,000,000 -17,000,000 totaljerm were obtained.Coliform bakteria :Examined 75 samples. 23 (% 30,6) were not containing caliform21 samples (% 28) O- 2,000. 15 samples (% 20) 2,000-20,000. 17 samples (% 21,3) 20,000-200,000 containing coliEormbakteriaFat:Examined 26 ice erearn samles. some samples do not have fat.others have % 2,5 fat.

Kaynakça

1 - Anonyme (1952) : Gıda maddelerinin ve umumi sa~lı~ı ilgilendiren eşya ve levazımımın hususi vasıflarını gösteren tüzük -Başbakanlık devlet matbaası- Ankara.

2 - Anonymeo (1953) : Standartmethodsfor the exaınination of dairy products. 10 th. Edit. APHA. Newyork- NY.

3 - Anonyme (1960) : Standart methodsfor the examination of dairy products. 10 th. Edit. APHA Newyork N.Y.

4 - Anonyme (1960) : Standart methodsfor the examination of dairy products ll th. edit. APHA Newyork N.Y.

5 - Mikrobioloji of foods - Tanner

6 - Özer İlhan, Bozkurt Mehmet, Başdurak Mustafa, keskin Sabri 1962 Sayı 196- 191

7 - Payzın S. ve Akyay N. 1949 yiyecek ve içeceklerin bakteriolojik tahlil ve kontrolları PSS. M. H. Ens. yaz. No. 13 Ankara

8 - Rothwell (1960) : Recent ice erearn research 1954-1959 Science Abs.

9- The İndia Veterinary jourmal 1962- Vol. 39. no. 7 476

Kaynak Göster

APA Türk, İ , Akyıldız, A , Umut, İ , Hatipoğlu, M , Süer, İ . (1962). Ankara piyasasında satılan kaymaklı ve karışık dondurmaların bakteriyolojik kaliteleri üzerinde bir araştırma. . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (6) , 471-478 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61147/648491