Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsünün 1962 Yılı Çalışmalan Hakkında

Öz 1- Müessesemiz 1962 yılında 14 muhtelif laboratuvarda, 14 laboratuvar şefi, 13 mütehassıs, 21 asistan, 1 müdür ve 1 müdür muavininden ibaret 50 Veteriner Hekim kadrosu ile çalışmalannı kapamışve ayni kadro ile 1963 faaliyetine geçmiş bulunuyor.Teşhis, araştırma ve istihsal laboratuvarlarının senelik faaliyetraporlarını ve meşgul oldukları çeşitli konularını aşağıdaki cetvellerde ayrı, ayrı tetkik etmek imkanını bulacaksınız. Ancak; 1962 yılı içinde başarılan bellibaşlı işler hakkında kısa da olsa bir bilgi vermeyi faydalı buluruz.1 - DOKU KÜL TÜRÜ LABORATUVARI:Yepyeni olarak kurulan ve oldukça yeni aletlerle de teçhiz edilen bir doku kültürü laboratuvan faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bulaboratuvann kurulmasında gerek Amerikalı uzman Dr. Moulton veAmerika «PLUM tSLAND» Enstitüsü doku kültürü mütehassıslarından Dr. Patty'nin bizzat yardımlarını burada teşekkürle zikretmekisterim. Halen bu laboratuvar dört mütehassısla ekibe edilmiş olupböbrek dokulan üzerinde çalışarak şap aşıları istihsali cihetine gitmektedir. 
Anahtar Kelimeler:

1962, Etlik, Veteriner

Yearly report ot Etlik Veterinary Bacteriology and serology institute, containing routine works, biologic

Kaynakça

...

Kaynak Göster

APA Özsoy, A . (1962). Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsünün 1962 Yılı Çalışmalan Hakkında . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (6) , 427-441 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61147/648105