Beta - Propiolaktonla inaktive edilmiş Newcastle Aşısı Üzerinde Muafiyet Denemeleri

Bu yazımızda;ı - Kanatlıların N ewcastle Hastalığına karşı, Dünyanın birçokmemleketlerinde hazırlanmış olan canlı aşılar ile inaktiv ve ölüaşıların mukayeseleri üzerinde durulmuştur.2 - Memleketimizdeki salgınlardan ve ayrı, ayrı malıallerdenizole edilen 4 Newcastle suş'unun özellikleri belirtilmiştir.3 - HA tiri 320 ve 0,2 ml. inde, ambryonda LDso = ıo - 9,6olarak bulunan Aşağı eğlence adlı Newcastle suş'unun Beta - propiolactone'lainaktivasyonu ve alüminyum hidroksid jel'ine adsorpsiyon'usuretiyle hazırlanan aşının :a) Masrafsız (beher doz'unun ortalama ı5 - 20 krş), hazırlanışının,muhafazasının ve tatbikanın kolay olduğu,b) Civciv ve tavuklarda tamamen zararsız olduğu,c) Günlük civcivlerde ı doz olarak 0,5 ml. kullanıldıkta, civcivleri,embryon için 5.000 LDoo ye karşı korurnamasına rağmen, ı dozolarak 1 ml. aşı zerkedildikte % 70 nisbetinde, 2 ay süreli zayıf birmuafiyetin teessüs ettiği,d) 15 günlük, 45 günlük civcivler ile 8 aylık tavuklarda i$'incigünde başlıyan ve 6 ay müddetle devam eden kuvvetli bir muafiyetin( embryonda 5.000 x LDso ye karşı) sağlandığı.e) Aşılamadan sonra kan serarniarında teşekkül eden Hi ediciantikorlarının, günlük civcivlerden tavuklara doğru, çok düşük titridenartıcı bir nisbette çok yükseldiği (10 dan 640'a kadar) ve kezabunun kandan kaybolmasının da doğru oranlı olarak vuku bulduğu,engeç olarak tavuklarda 4'üncü aya doğru kaybolduğu tesbitedilmiştir.

Immunization control tests ot Newcastle vaccine inactivated with B-propiolrwton

It is the purpose of this presentation to make a comparable studyon living and inactivated and death vaccines against Newcastle Diseaseprepared in different countries in the world. Bence, we workedon the properties of four different origin Newcastle Disease virusstrains which were isolated from different parts of this country.Used vaccine was prepared with aşağıeğlence strain of NDV byinactivating with B - Propiolactone and, adsorbing into the alumin-nium hydroxyd gel. The HA titer of used virus was 320 and had anend point of LD,;o ı o - 9, 610 x 0,2 ml.ges:Fallawing caracteristics of vaccine have occurd as its advantaı.2.3.This vaccine can be prepared more economically and easier.it can be kept at 4 - 7°C. for a langer time.It is absolutely innocious for baby and adult chickens.4. No immunity can be produced against 5000 LDso of virus, byinjecting of 0,5 ml. of vaccine, in one day old chicks, but about 70 %immunity lasting for 2 months by injecting ı ml. of the vaccine. ·5. In ı5 days, in 45 days and 8 months old chickens a stronger.immunity can be produced in ı5 days after vaccination and it lastsfor 6 months (Immunity is against at least 5000 LDso of virus).6. It is easy to. observe that the titer of Hemagglutination inhibitingantibodies produced by this vaccine, has been gradually increasedin such a way that from day old chicks to adult hens. (Fromıo to 640). The titer of Hemagglutination inhibitors decreases graduallyuntil 4 th. months and then disappeares in the blood.

Kaynakça

1 - Akat, K.: Etlik Vet. Bakt. Enst. Dergisi, 1961, C. I. S. 3, S. 247.

2 - Akat, K. ve Sipahioğlu, A.: Türk Vet. H. Derneği Dergisi, 1960, S. 166 · 167, S. 867.

3 - Lepine, P. v~ Atansiu, P. : Ann. Inst. Pesteur, T. 91, S. 100. 4 - Mack, W. N. ve Chotisen, A.: Poultry Sci., 1955, T. 34, S. 1010.

5 - Mack, W. N. ve Chotisen, A.: Proc. Soc. Exp. Biol., 1956, T. 91, S. 288.

6 - Schoening, H. W. ve Thompson, C. H.: 23'eme Ses. du Com. de !'Office Int. des Epiz., 1955, T. 44, S. 119.

7 - Sullivan, J. F. ve Somer, A. M.: Amer, J. Vet. Res., 1958, 19, S. 483.

8 - Vandemaele, F. P. : Bul!. Of. Ep. Diseases of Africa, 1961, December, V. 9, No. 4, S. 371.

9 - Vittoz, R. : Şahşi konuşma .

10 - Winmill, A. J. ve Haig, D. A.: Bul!. of. Epi. Diseases of Africa, 1961 Des· cember, V. 9, No. 4, S. 365.

Kaynak Göster

APA Akat, K . (1962). Beta - Propiolaktonla inaktive edilmiş Newcastle Aşısı Üzerinde Muafiyet Denemeleri . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (6) , 442-459 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61147/648475