KARA TAHTADAN ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA GEÇİŞ: ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KABUL VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

FATİH Projesi ülkemizde teknoloji entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesi için hayata geçirilen önemli bir reformdur. Literatüre bakıldığında, Türkiye’de etkileşimli tahta kullanımını açıklamaya yönelik yeterli çalışma olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, ülkemizde öğretmenler açısından etkileşimli tahtanın eğitim öğretime entegrasyonunu etkileyen faktörlerin açıklanması gereklidir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin etkileşimli tahta kabul ve kullanımlarını açıklamak ve etkileşimli tahta kullanım becerilerine olan etkisini belirlemektir. Araştırma, değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurularak nedensel modelde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İç Anadolu Bölgesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 305 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında geliştirilen Etkileşimli Tahta Geçiş Çerçevesi ve Etkileşimli Tahta Kabul ve Kullanım Ölçeği olmak üzere iki ölçek ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin görüşleri eğitim durumuna göre farklılaşmazken; kolaylaştırıcı faktörler, işletim sistemi ve dosya yönetimi ve program değişkenleri alt ölçeklerinde erkek öğretmenler lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Etkileşimli tahta kabul ve kullanımı, etkileşimli tahta kullanım becerileri düzeyleri ile öğretmenlerin kıdemi arasında ise negatif yönlü küçük düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Çoklu regresyon analizleri ise öğretmenlerin etkileşimli tahta benimseme ve kullanımlarının kullanım becerileri üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara göre teknoloji entegrasyonunun sağlanmasında önemli bir nokta olan etkileşimli tahta kullanımına olan olumlu tutum ve inançların geliştirilmesi önemlidir. Teknoloji entegrasyonu yalnızca etkileşimli tahta veya tablet gibi teknolojilerle sınırlı olmadığından dolayı, öğretmenlerin yeni teknolojileri kullanımda öncü bireyler haline gelmesi teknolojilerin benimsenme ve adaptasyon sürecini kısaltacaktır.

TRANSITION FROM BLACKBOARD TO INTERACTIVE WHITEBOARD: EXAMINING TEACHERS' INTERACTIVE WHITEBOARD ACCEPTANCE AND USE

FATİH Project is the most important reform implemented in our country in order to realize technology integration. When the literature shows that not enough efforts in Turkey to explain the use of interactive whiteboards. For this reason, the factors affecting the integration of the interactive whiteboard into education and teaching should be explained in terms of teachers in our country. The purpose of this study is to explain the teachers' acceptance and use of interactive whiteboards and to determine their effects on interactive whiteboard usage skills. In the study, a cause-effect relationship was established between the variables and was designed in causal model. The study group of the research consists of 305 teachers working in primary, secondary and high schools in the Central Anatolia Region. The data of the research were collected with two scales: Interactive Whiteboard Transition Frame Scale and Interactive Whiteboard Acceptance and Use Scale. Descriptive statistics, t test, ANOVA, correlation and regression analyze were used in the analysis of the data. As a result of the research, the opinions of the teachers do not differ according to the educational level; significant differences were found in favor of male teachers in the subscales of facilitating conditions, operating system and file management and program variables. A low level of negative correlations were found between acceptance and use of interactive whiteboard, interactive board usage skills and seniority of teachers. Multiple regression analyzes have shown that teachers' adoption and use of interactive whiteboards have an impact on their usage skills. According to these results, it is important to develop positive attitudes and beliefs towards using interactive whiteboards, which is an important point in ensuring technology integration. Since technology integration is not limited to technologies such as interactive whiteboards or tablets, teachers' becoming pioneers in using new technologies will shorten the adoption and adaptation process of technologies.

___

 • Akbaş, O., & Pektaş, H. M. (2011). The effects of using an interactive whiteboard on the academic achievement of university students. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12 (2), 1-20.
 • Albaaly, E., & Higgins, S. (2012). The impact of interactive whiteboard technology on medical students’ achievement in ESL essay writing: An early study in Egypt. The Language Learning Journal, 40(2), 207-222.
 • Anderson, J. E., Schwager, P. H., & Kerns, R. L. (2006). The drivers for acceptance of tablet PCs by faculty in a college of business. Journal of Information Systems Education, 17(4), 429.
 • Asan, A. (2003) Computer technology awareness by elementary school teachers: A case study from Turkey. Journal of Information Technology Education, 2, 150-163.
 • Ay, Y. (2015). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) becerilerinin uygulama modeli bağlamında değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aydoğdu, B., Özcan, E. ve Ergin. O. (2008). Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kullanma düzeyleri. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6–8 Mayıs 2008. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Bal, M. S. ve Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32.
 • Beauchamp, G. (2004). Teacher use of the interactive whiteboards in primary schools: Towards an effective transition framework. Technology, Pedagogy and Education, 13(3), 328-348.
 • Beauchamp, G. (2011). Interactivity and ICT in the primary school: categories of learner interactions with and without ICT. Technology, Pedagogy and Education, 20(2), 175-190.
 • Beauchamp, G., & Parkinson, J. (2005). Beyond the ‘wow’ factor: Developing interactivity with the interactive whiteboard. School Science Review, 86(316), 97-103.
 • BECTA. (2003). What the research says about interactive whiteboards. Retrieved from http://www.hpedsb.on.ca/ec/services/cst/elementary/math/documents/whiteboards_research.pdf.
 • Behrend, T. S., Wiebe, E. N., London, J. E., & Johnson, E. C. (2011). Cloud computing adoption and usage in community colleges. Behaviour & Information Technology, 30(2), 231-240.
 • Bell, M. A. (1998). Teacher's perceptions regarding the use of the interactive electronic whiteboard in instruction. Retrieved from http://downloads01.smarttech.com/media/ sitecore/en/pdf/research_library/k12/teachers_perceptions_regarding_the_use_of_the_interactive_electronic_whiteboard_in_instruction.pdf.
 • Bell, M. A. (2000). Impact of the electronic interactive whiteboard on student attitudes and achievement in eighth grade writing instruction (Unpublished doctoral dissertation). Baylor University, Texas.
 • Belland, B. R. (2009). Using the theory of habitus to move beyond the study of barriers to technology integration. Computers & Education, 52, 353–364.
 • Bilici, S. ve Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin TPAB düzeylerinin öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. İlköğretim Online, 15(3), 898-921.
 • Birişçi, S., & Çalık Uzun, S. (2014). Mathematics teachers’ views on interactive whiteboard use in their courses: A sample of Artvin province. Elementary Education Online, 13(4), 1278-1295.
 • Birişçi, S., Metin, M. ve Demiryürek, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi: (Artvin ili örneği). Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Birişçi, S., Metin, M., & Karakaş, M. (2009). Prospective elementary teachers' attitudes toward computer and internet use: A sample from Turkey. World Applied Sciences Journal, 6(10), 1433-1440.
 • Blackmore, M., Stanley, N., Coles, D., Hodgkinson, K., Taylor, C., & Vaughan, G. (1992). A preliminary view of students’ information technology experience across UK initial teacher training institutions. Journal of Information Technology in Teacher Education, 1(2), 241–254.
 • Brosnan, M., & Davidson, M. (1996). Psychological gender issues in computing. Journal of Gender, Work and Organization, 3, 13–25.
 • Burmabıyık, Ö. (2014). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik içerik bilgilerine yönelik öz-yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yalova ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Carlsson, C., Carlsson, J., Hyvonen, K., Puhakainen, J., & Walden, P. (2006, January). Adoption of mobile devices/services-searching for answers with the BTKK. In System Sciences, 2006. HICSS'06. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference. IEEE.
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Cope, C., & Ward, P. (2002). Integrating learning technology into classrooms: The importance of teachers’ perceptions. Educational Technology & Society, 5(1), 67-74.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M. ve Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 227-240.
 • Çubukçu, Z. ve Tosuntaş, Ş.B. (2016). Teknoloji destekli sınıf ortamlarında iletişim: Bir sınıf etkileşim analizi çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 192-199.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları. Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4).
 • DiGregorio, P., & Sobel-Lojeski, K. (2010). The effects of interactive whiteboards (IWBs) on student performance and learning: A literature review. Journal of Educational Technology Systems, 38(3), 255-312.
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.
 • Ekici, G. (2004). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 29(131), 50-60.
 • Ekici, G. (2008). Teknik öğretmenlerin ve teknik öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 42-55.
 • El-Gayar, O., Moran, M., & Hawkes, M. (2011). Students' acceptance of tablet pcs and implications for educational institutions. Educational Technology & Society, 14 (2), 58-70.
 • Elaziz, F. (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive whiteboards in EFL classrooms (Unpublished master thesis). Bilkent University, Ankara. Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlari üzerine bir inceleme. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 141-145.
 • Galanouli, D., Murphy, C., & Gardner, J. (2004). Teachers' perceptions of the effectiveness of ICT-competence training. Computers & Education, 43(1), 63-79.
 • Garfield, M. J. (2005). Acceptance of ubiquitous computing. Information Systems Management, 22(4), 24-31. doi:10.1201/1078.10580530/45520.22.4.20050901/90027.3. Guilford.
 • Glover, D., & Miller, D. (2001). Running with technology: The pedagogic impact of the large-scale introduction of interactive whiteboards in one secondary school. Journal of Information Technology for Teacher Education, 10(3), 257-278.
 • Glover, D., Miller, D., Averis, D., & Door, V. (2005). The interactive whiteboard: A literature survey. Technology, Pedagogy and Education, 14(2), 155-170.
 • Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Kurt, A. A. ve Gültekin, M. (2013). Milli Eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: Velilerin bakış açısından Fatih Projesi’nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 195-216.
 • Gürol, M., Donmuş, V. ve Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 3(3).
 • Haldane, M. (2005). A typology of interactive whiteboard pedagogies, paper presented at the Promethean International IWB Research Conference, Wolverhampton, 2–3 July.
 • Hall, I., & Higgins, S. (2005). Primary school students' perceptions of interactive whiteboards. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 102-117.
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Hong, K., & Koh, C. (2002). Computer anxiety and attitudes toward computers among rural secondary school teachers: A Malaysian perspective. Journal of Research on Technology in Education, 35(1), 27–48.
 • Hsu, H. H. (2012). The Acceptance of Moodle: An Empirical Study Based on BTKK. Creative Education, 3, 44-46. doi:10.4236/ce.2012.38b010.
 • Ifenthaler, D., & Schweinbenz, V. (2013). The acceptance of Tablet-PCs in classroom instruction: The teachers’ perspectives. Computers in Human Behavior, 29(3), 525-534.
 • Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 109-117.
 • Jang, S. J., & Tsai, M. F. (2013). Exploring the TPACK of Taiwanese secondary school science teachers using a new contextualized TPACK model. Australasian Journal of Educational Technology, 29(4), 566-580.
 • Jedeskog, G., & Nissen, J. (2004). ICT in the classroom: Is doing more important than knowing?. Education and Information Technologies, 9(1), 37-45.
 • Johnson, S. D. (2012). The effect of integrating interactive whiteboards on reading achievement (Unpublished doctoral dissertation). Walden University, Minneapolis.
 • Jones, A., & Vincent, J. (2010). Collegial mentoring for effective whole school professional development in the use of IWB technologies. Australasian Journal of Educational Technology, 26(4), 477–493.
 • King, J., Bond, T., & Blandford, S. (2002). An investigation of computer anxiety by gender and grade. Computers in Human Behavior, 18, 69–84.
 • Koçak, Ö. ve Gülcü, A. (2013). FATİH projesinde kullanılan LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1221-1234.
 • Koh, J., Chai, C., & Tsai, C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26(6), 563–573.
 • Kopcha, T. J. (2012). Teachers' perceptions of the barriers to technology integration and practices with technology under situated professional development. Computers & Education, 59(4), 1109-1121.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1), 1-23.
 • Lee, M., & Tsai, C. (2010). Exploring teachers' perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the world wide web. Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, 38(1), 1-21.
 • Lewin, C., Somekh, B., & Steadman, S. (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: the process of change in pedagogic practice. Education and Information Technologies, 13(4), 291–303.
 • Link, T. (2012). The effect of interactive whiteboard-based instruction on mathematics performance of English learners (Unpublished doctoral dissertation). St.John’s University, New York.
 • Loyd, B., & Gressard, C. (1986). Gender and amount of computer experience of teachers in staff development programs: Effects on computer attitudes and perceptions of the usefulness of computers. AEDS Journal, 19, 302–311.
 • Marchewka, J. T., & Kostiwa, K. (2007). An application of the BTKK model for understanding student perceptions using course management software. Communications of the IIMA, 7(2), 93-104.
 • Markauskaite, L. (2006). Gender issues in preservice teachers’ training: ICT literacy and online learning. Australasian Journal of Educational Technology, 22(1), 1–20.
 • Marzano, R. J. (2009). Teaching with interactive whiteboards. Educational Leadership, 67(3), 80-82.
 • Miller, D., & Glover, D. (2007). Into the unknown: the professional development induction experience of secondary mathematics teachers using interactive whiteboard technology. Learning, Media and Technology, 32(3), 319–331.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017a). Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr adresinden 1 Nisan 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Moran, M., Hawkes, M., & El Gayar, O. (2010). Tablet personal computer integration in higher education: Applying the unified theory of acceptance and use technology model to understand supporting factors. Journal of Educational Computing Research, 42(1), 79-101.
 • Neuman, L. W. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (Çev. S. Özge,). İstanbul: Yayın odası.
 • North, A. S., & Noyes, J. M. (2002). Gender influences on children’s computer attitudes and cognitions. Computers in Human Behavior, 18, 135–150.
 • Ocak, M. A. (2005). Mathematics teachers’ attitudes toward the computers. Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 82-88.
 • Özçelik, H. ve Kurt, A. A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim Online, 6(3), 441-451.
 • Özerbaş, M. A. (2012). The effect of using interactive whiteboards in the course of teaching technologies and material designing towards student achievement and retention. International Journal of Academic Research , 4(6), 151-157. Doi:10.7813/2075-4124.2012/4-6/B.23
 • Öztan, A. C. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde akıllı tahta kullanımının ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). The use of tablet PC and interactive board from the perspectives of teachers and students: evaluation of the FATIH project. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1799-1822. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.3.1734.
 • Panteli, N., Stack, J., & Ramsay, H. (1999). Gender and professional ethics in the IT industry. Journal of Business Ethics, 22(1), 93–101.
 • Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations, 5th ed. New York: Free Press.
 • Sang, G., Valcke, M., Van Braak, J., & Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers & Education, 54(1), 103-112.
 • Sarı, U. ve Güven, G. B. (2013). The effect of interactive whiteboard supported inquiry- based learning on achievement and motivation in physics and views of prospective teachers toward the instruction. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 110-143.
 • Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 89-101.
 • Shapka, J. D., & Ferrari, M. (2003). Computer-related attitudes and actions of teacher candidates. Computers in Human Behavior, 19, 319–334.
 • Shenton, A., & Pagett, L. (2007). From ‘bored’ to screen: the use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy, 41(3), 129–136.
 • Shin, D. H., Shin, Y. J., Choo, H., & Beom, K. (2011). Smartphones as smart pedagogical tools: Implications for smartphones as u-learning devices. Computers in Human Behavior, 27(6), 2207-2214.
 • Slay, H., Siebörger, I., & Hodgkinson-Williams, C. (2008). Interactive whiteboards: real beauty or just “lipstick”? Computers & Education, 51, 1321–1341.
 • Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K., & Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 91-101.
 • Stout, L. L. (2013). A comparison group study of teaching with the interactive whiteboard and its impact on student achievement outcomes for grade 5 students of economic dısadvantage (Unpublished doctoral dissertation). Dallas Baptist University, Dallas.
 • Sumak, B., Polancic, G., & Hericko, M. (2010, February). An empirical study of virtual learning environment adoption using UTAUT. In Mobile, Hybrid, and On-Line learning, 2010. ELML'10. Second International Conference on (pp. 17e22). IEEE.
 • Swan, K., Schenker, J., & Kratcoski, A. (2008). The effects of the use of interactive whiteboards on student achievement. In World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 2008(1), 3290-3297.
 • Şad, S. N., & Özhan, U. (2012). Honeymoon with IWBs: a qualitative insight in primary students' views on instruction with interactive whiteboard. Computers & Education, 59, 1184 -1191.
 • Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B. ve Kinay, İ. (2013). Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 1-23.
 • Tabachnick , B., & Fidell, L. (1996). Using multivariate Statistics. New York: Harper & Row.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. Sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Teo, T. (2014). Unpacking teachers' acceptance of technology: Tests of measurement invariance and latent mean differences. Computers & Education, 75, 127-135.
 • Teo, T., Lee, C. B., & Chai, C. S. (2008). Understanding pre‐service teachers' computer attitudes: applying and extending the technology acceptance model. Journal of Computer Assisted Learning, 24(2), 128-143.
 • Tosuntaş, Ş. B., Karadağ, E., & Orhan, S. (2015). The factors affecting acceptance and use of interactive whiteboard within the scope of FATIH project: A structural equation model based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Computers & Education, 81, 169-178.
 • Türel, Y. K. (2011). An interactive whiteboard student survey: Development, validity and reliability. Computers & Education, 57(4), 2441-2450.
 • Türel, Y. K., & Johnson, T. E. (2012). Teachers' belief and use of interactive whiteboards for teaching and learning. Educational Technology & Society, 15(1), 381-394.
 • Ulaş, A. H. ve Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 63-84.
 • Usluel, Y. K., Demiraslan Y., & Mumcu, F. K. (2007). Integrating ICT into Classrooms: A note from Turkish Teachers. In Society for Information Technology and Teacher Education (SITE’07) (pp. 1569-1575). San Antonio, TX, March 26-30, USA.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K. ve Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 164-178.
 • Uzun, N. (2013). Dinamik geometri yazılımlarının bilgisayar destekli öğretim ve akıllı tahta ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, uzamsal görselleştirme becerisine ve uzamsal düşünme becerisine ilişkin tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ünal Bozcan, E. (2010). Eğitim öğretim faaliyetlerinde teknoloji kullanımı. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1-13.
 • Van Laer, S., Beauchamp, G., & Colpaert, J. (2014). Teacher use of the interactive whiteboards in Flemish secondary education—mapping against a transition framework. Education and Information Technologies, 19(2), 409-423.
 • Van Raaij, E. M., & Schepers, J. J. (2008). The acceptance and use of a virtual learning environment in China. Computers & Education, 50(3), 838-852.
 • Van Schaik, P. (2009). Unified theory of acceptance and use for websites used by students in higher education. Journal of Educational Computing Research,40(2), 229-257.
 • Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478.
 • Wachira, P., & Keengwe, J. (2011). Technology integration barriers: Urban school mathematics teachers perspectives. Journal of Science Education and Technology, 20(1), 17-25.
 • Wall, K., Higgins, S., & Smith, H. (2005). ‘The visual helps me understand the complicated things’: Pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Educational Technology, 36(5), 851–867.
 • Wang, Y., & Shih, Y. (2009). Why do people use information kiosks? A validation of the unified theory of acceptance and use of technology. Government Information Quarterly, 26, 158-165.
 • Williams, P. W. (2009). Assessing mobile learning effectiveness and acceptance. Unpublished Dissertation, The George Washington University.
 • Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H. H. (2014). Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 69-91.
 • Yılmaz, M., Üredi, L. ve Akbaşlı, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi. International Journal of Humanities and Education, 1(1), 105-121.
 • Yorgancı, S. ve Terzioğlu, Ö. (2013). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının başarıya ve matematiğe karşı tutuma etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 919-930.
 • Yuen, A. H., & Ma, W. W. (2002). Gender differences in teacher computer acceptance. Journal of Technology and Teacher Education, 10(3), 365-382.
 • Zhou, T., Lu, Y., & Wang, B. (2010). Integrating TTF and BTKK to explain mobile banking user adoption. Computers in Human Behavior, 26(4), 760-767.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • ISSN: 1304-0278
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2002
 • Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Sayıdaki Diğer Makaleler

DEVLET KURUMLARINDA GÖRSEL KİMLİK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIK LOGOLARINDA DÖNÜŞÜM

Serdar PEHLİVAN

FEN VE TEKNOLOJİ/FEN BİLİMLERİ DERSİNDE TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİK UYGULAMALARININ BAŞARI, KALICILIK, MADDE VE DEĞİŞİM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK TUTUM, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Meral ÖNER SUNKUR, Sebahattin ARIBAŞ

7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Lütfi AKDENİZ, Evren DAŞDAĞ

DİYARBAKIR'IN TARİHİ SESLERİ Diyarbakır Suriçi Bölgesi'nde Akustik Mirasın Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi

Derya ÇAKIR AYDIN, Neslihan DALKILIÇ, Felat DURSUN, Berivan ÖZBUDAK AKÇA, Yahya MELİKOĞLU

İPEKÇİLİK KÜLTÜRÜ VE TURİZM: PAYDAŞLARIN HATAY’DA İPEKÇİLİĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Çağrı SAÇLI, Fulin Başak ÖZTÜRK

SATIŞ PERSONELLERİNİN SATIŞ VE MÜŞTERİ YÖNLÜLÜKLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ: DÜZCE’DE BİR UYGULAMA

Abdülvahap BAYDAŞ, Abdulaziz SEZER

KARA TAHTADAN ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA GEÇİŞ: ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KABUL VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Şule Betül TOSUNTAŞ, Zuhal CUBUKCU, Gary BEAUCHAMP

İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ SÖZ VARLIĞINI ZENGİNLEŞTİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Aslı MADEN

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATUS OF EXPERIENCING HOME ACCIDENT OF ELDERLY AND ADAPTATION DIFFICULTIES

Nihan YILMAZ, Hande ŞAHİN, Sibel ERKAL

TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ

Şehnaz ALTUNAKAR, Selçuk BUYRUKOĞLU