Üniversite Öğrencilerinin Kripto Para Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Ölçümü: ZBEUN Örneği

Bu çalışmanın öncelikli amacı katılımcıların kripto para bilgi düzeyinin tespitine yönelik ölçek geliştirmek ve üniversite öğrencilerinin kripto para bilgi düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda uzman görüşleri alınarak oluşturulan anket sorularının anlamlılığı faktör analizleri ile ortaya konulmuş ve kripto para bilgi düzeyinin ölçümüne yönelik güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. Daha sonra üniversite öğrencilerinin kripto para bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Son olarak demografik özelliklerin, internet kullanımının ve farkındalığın öğrencilerin kripto paralara karşı tutumu ve bilgi düzeyi üzerinde oynadığı rolü ortaya koymak için bağımsız örneklem t ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin kripto para bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Ayrıca erkeklerin kadınlara, lisans öğrencilerinin önlisans öğrencilerine ve 2020 yılından önce kripto paraların farkında olanların, 2020 yılından sonra farkında olanlara kıyasla kripto paralara karşı tutumlarının daha olumlu olduğu ve bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Ek olarak günlük internet kullanımı ve bilgi düzeyi daha yüksek olan öğrencilerin kripto paralara karşı daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları görülmüştür.

Measuring University Students' Cryptocurrency Attitudes and Knowledge Levels: The Case of ZBEUN

The primary purpose of this study is to develop a survey scale to determine the level of cryptocurrency knowledge of the participants and to determine the level of cryptocurrency knowledge of university students. For this purpose, the significance of the survey questions, which were formed by taking expert opinions, was revealed by factor analysis and a reliable scale was developed for the measurement of the level of cryptocurrency knowledge. Then, the knowledge levels of university students about cryptocurrencies were determined. Finally, independent sample t and ANOVA tests were used to reveal the role of demographic characteristics, using the internet and awareness on students' attitudes and their level of knowledge. As a result, it has been revealed that university students' knowledge of cryptocurrencies is not sufficient. In addition, it has been revealed that attitudes towards cryptocurrencies and knowledge of participants who are "men", "undergraduate students" and "heard about cryptocurrencies before 2020" are more positive and high level than participants who are "women", "associate degree students" and "heard about cryptocurrencies after 2020". Finally, it can be observed that students with higher daily internet use and a higher level of knowledge have a more positive attitude towards cryptocurrencies.

___

 • Alaklabi, S., & Kang, K. (2021). Perceptions towards cryptocurrency adoption: A case of Saudi Arabian Citizens. Journal of Electronic Banking Systems, 2021, 1-17. doi:10.5171/2021.110411
 • Arıca, R., & Kozak, R. (2020). Examining the awareness of crypto currency types by tourism educated Individuals: Case of Bitcoin. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences (ATRSS), 2(2), 37-51. doi:10.5281/zenodo.3688765
 • Alto (2022), How millennials see their financial future, Erişim Adresi: https://www.altoira.com/research Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • Buchholz, K. (Mayıs, 2021). How Common is Crypto?, Erişim Adresi: https://www.statista.com/chart/18345/crypto-currency-adoption/ Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • Cihangir, M., Baysa, E., Söker, F., & İslah, S. E. (2019). Bitcoin piyasasına katılım eğilimi: Farklı üniversite öğrencileri üzerinde ankete dayalı bir değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(4), 505-522. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/44866/554625 adresinden alındı
 • Doğan, Ş. (2020). Dijital çağda paranın dönüşümü: Kripto para birimleri ve blok zinciri (Blockchain) teknolojisi: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 859-870. doi:10.18506/anemon.647019
 • Durak, İ., & Çise, S. N. (2022). Dijital finansal tutum ve davranışın kripto para kullanımına etkisi. Uluslararasi İktisadi ve İdari Akademik Araştirmalar Dergisi, 2(3), 1-18. https://www.ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/21 adresinden alındı
 • Gogol, F. (2022), Study: 94% of crypto buyers are gen Z/millennial, but gen X is outspending them. Erişim Adresi: https://www.stilt.com/blog/2021/03/vast-majority-crypto-buyers-millennials-gen-z/ Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • İri, R. (2021). Finansal pazarlama kapsamında kripto para pazarlaması ve kripto para birimlerinin bilinirliği ve farkındalığı. ASBİ Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 811-833. doi:10.11616/asbi.956722
 • Karaoğlan, S., Arar, T., & Bilgin, O. (2018). Türkiye’de kripto para farkındalığı ve kripto para kabul eden işletmelerin motivasyonları. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 6(2), 15-28. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/49883/639429 adresinden alındı
 • Kuzudişli, S. C., & Çarıkçı, O. (2021). Muhasebe ve finans alanındaki eğitimcilerin kripto para farkındalık düzeyi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(32), 1261-1272. doi:10.21076/vizyoner.907026
 • Mendoza-Tello, J. C., Mora, H., Pujol-Lopez, F., & Lytras, M. D. (2018). Social commerce as a driver to enhance trust and intention to use cryptocurrencies for electronic payments. IEEE Access, 6, 50737-50751. doi:10.1109/ACCESS.2018.2869359
 • Özay, M. A., & Mirgen, Ç. (2021). Kripto para yatırımcılarının bilgi düzeylerine etki eden faktörler ve algı düzeyleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(13), 39-55. https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/68072/1022580 adresinden alındı
 • Paschalie, L. E., & Santoso, A. S. (2020). Cryptocurrencies as investment instrument: A social commerce and subscription-based service perspective. Journal of Business & Economic Analysis (JBEA), 3(2), 106-132. doi:10.36924/sbe.2020.3202.
 • Pilatin, A. (2022). Bireylerin sosyo-ekonomik özellikleri kripto varlık satın almalarını etkiler mi? Türkiye’den kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 665-668. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumus/issue/70421/1070759 adresinden alındı
 • Seçilmiş, C., & Kızıltaş, M. Ç. (2020). Turizm işletmelerinde ödeme yöntemi olarak kripto para kullanımının tüketici tercihlerine etkisi. KOCATEPEİİBF Dergisi, 22(1), 45-56. doi:10.33707/akuiibfd.609255
 • Uçkun, N., & Dal, L. (2021). Kripto para yatırımcılarında finansal risk toleransı. Muhasebe ve Finansman Dergisi(89), 155-170. doi:10.25095/mufad.852118
 • Zhao, H., & Zhang, L. (2021). Financial literacy or investment experience: which is more influential in cryptocurrency investment? International Journal of Bank Marketing, 39(7), 1208-1226. doi:10.1108/IJBM-11-2020-0552