İslam Ekonomisi ve İslami Finansın Gelişimi: 2014-2022 Dönemine Ait Bibliyometrik Bir Analiz

Bu çalışmanın amacı son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye’de hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan İslam ekonomisi ve finansı alanında yapılan çalışmaları tespit ederek bu alana bütüncül bir bakış açısı sunmaktır. Böylece bu alandaki çalışmaların hangi yönde olacağına dair bir perspektif oluşturulacaktır. Bu amaca yönelik Scopus veri tabanından 2014-2022 yılları arasında yayınlanan 1970 çalışma bibliyometrik analiz yöntemi ile ele alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde R programı içerisindeki Bibliometrix paketi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre alanyazında özellikle son beş yılda hızlı büyüyen bir literatürün olduğu görülmüştür. Literatüre en fazla katkıyı sağlayan ülkelerin Malezya, İngiltere ve ABD olduğu tespit edilmiştir. Journal of Islamic Accounting and Business Research, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management ve Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics dergilerinin ise en fazla makale yayını yapan dergiler olarak ön plana çıktıkları görülmüştür. Yine analizlerde en çok yayın yapan yazarlar ve ülkelerin işbirlikleri gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Tüm bu çalışmalar dikkate alındığında alanda İslami bankacılık konusunun ön plana çıktığı ve önümüzdeki dönemde bu başlık altında alana katkı sağlanacağı söylenebilir. Bu çalışma İslam ekonomisi ve finansındaki temel konulara dikkat çekmekte ve gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik bilgi sunmaktadır.

The Development of Islamic Economics and Islamic Finance: A Bibliometric Analysis of the Period 2014-2022

The purpose of this study is to present a perspective to this field by identifying the studies carried out in the field of Islamic economy and finance, which have achieved a rapid growth in Turkey as in the whole world in recent years. Thus, a perspective will be created on the direction of the studies in this field. This study used a qualitative method to review 1970 document published in Scopus indexed scientific journals and the collection of data was carried out in stages. In the analysis of the data, the Bibliometrix package in the R program was used. According to the research findings, it has been seen that there is a rapidly growing literature in the literature. It was determined that the countries that contributed the most to the literature were Malaysia, United Kingdom, and the USA. In the analyzes, important information such as the journals with the most publications, the authors with the most publications and their collaborations are included. As a result, it can be said that the issue of Islamic banking has come to the fore and will contribute to the field under this heading in the coming period.

___

 • Ahmed, A. (2010). Global financial crisis: An Islamic finance perspective. International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management, 3(4), 306-320.
 • Akhtar, S., & Jahromi, M. (2017). Impact of the global financial crisis on Islamic and conventional stocks and bonds. Accounting & Finance, 57(3), 623-655. https://doi.org/10.1111/acfi.12136
 • Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). Islamic Finance. Cham: Palgrave Macmillan.
 • Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. Heliyon, 8(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385
 • Azad, A. S. M. S., Azmat, S., Chazi, A., & Ahsan, A. (2018). Sailing with the non-conventional stocks when there is no place to hide. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 57(C), 1-16.
 • Biancone, P. P., Uluyol, B., Petricean, D., & Chmet, F. (2020). The bibliometric analysis of Islamic banking and finance. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11, 2069-2086. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0235
 • Bollani, L., & Chmet, F. (2020). Bibliometric analysis of Islamic finance. European Journal of Islamic Finance. Second Special Issue for EJIF Workshop. https://doi.org/10.13135/2421-2172/4936
 • Buğan, M. F. (2021). Bibliometric analysis of Islamic economics and finance literature. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20.
 • Calandra, D., Marseglia, R., Vaccaro, V., & Chmet, F. (2022). Mapping Islamic finance and new technologies: Research and managerial perspectives. European Journal of Islamic Finance, 9(1), Art. 1. https://doi.org/10.13135/2421-2172/6257
 • Chapra, M. U. (2008). The global fınancıal crısıs: can ıslamıc fınance help mınımıze the severıty and frequency of such a crısıs in the future? Eighth Harvard University Forum on Islamic Finance held on 19-20 April 2008 in the Harvard Law School, 1-27.
 • Chen, C. (2017). Science mapping: a systematic review of the literature. Journal of Data and Information Science, 2(2), 1-40. https://doi.org/10.1515/jdis-2017-0006
 • Delle, F. A., & Keshminder, J. S. (2022). Challenges and opportunities of SRI sukuk toward financial system sustainability: A bibliometric and systematic literature review. International Journal of Emerging Markets, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2022-0601
 • Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285-296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • Ghani, S. S. (2020). A comprehensive review of database resources in chemistry. Eclética Química, 45(3), 57-68.
 • Handoko, L. H. (2020). Bibliometric analysis and visualization of Islamic economics and finance articles indexed in Scopus by Indonesian authors. Science Editing, 7(2), 169-176. https://doi.org/10.6087/kcse.213
 • Hassan, M. K., Aliyu, S., Uluyol, B., & Abdul Halim, Z. (2021). A Review of Islamic Stock Market, Growth and Real-Estate Finance Literature. International Journal of Emerging Markets, 16, 1259-1290. https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2019-1001
 • Hassanein, A., & Mostafa, M. M. (2022). Bibliometric network analysis of thirty years of islamic banking and finance scholarly research. Quality & Quantity. https://doi.org/10.1007/s11135-022-01453-2
 • Hood, W. W., & Wilson, C. S. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and ınformetrics. Scientometrics, 52(2), 291-314. https://doi.org/10.1023/A:1017919924342
 • Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022.
 • Ikra, S. S., Rahman, Md. A., Wanke, P., & Azad, Md. A. K. (2021). Islamic banking efficiency literature (2000–2020): A bibliometric analysis and research front mapping. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(5), 1043-1060. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0226
 • Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance. Wiley.
 • İslam, M. T., Hassan, M., Abdullahi, K. T., & Gider, Z. (2022). Participation (Islamic) banking in Turkey: A bibliometric analysis and future research agenda. International Journal of Economics and Management, 16, 193-212. https://doi.org/10.47836/ijeam.16.2.04
 • Karaoğlan, D. S. (2020). İslami finans literatürünün retrospektifi: geçmiş ve gelecek öngörüleri üzerine bibliyometrik bir analiz. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), Art. 39. https://doi.org/10.46928/iticusbe.769048
 • Mubarrok, U. S., Ulfi, I., Sukmana, R., & Sukoco, B. M. (2022). A bibliometric analysis of Islamic marketing studies in the “Journal of Islamic Marketing”. Journal of Islamic Marketing, 13(4), 933-955. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0158
 • Nasir, A., Farooq, U., Khan, K. I., & Khan, A. A. (2022). Congruity or dispel? A segmented bibliometric analysis of sukuk structures. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2021-0282
 • Özdemir, M., & Selçuk, M. (2021). A bibliometric analysis of the International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(4), 767-791. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0277
 • Pahlevi, R. W. (2022). Mapping of Islamic corporate governance research: A bibliometric analysis. Journal of Islamic Accounting and Business Research, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0314
 • Peters, H. P. F., & Van Raan, A. F. J. (1991). Structuring scientific activities by co-author analysis. Scientometrics, 20(1), 235-255. https://doi.org/10.1007/BF02018157
 • Qadri, H. M.-U.-D., Ali, H., Jafar, A., Tahir, A. U. M., & Abbasi, M. A. (2022). Exploring the hot spots and global trends in Takaful research through bibliometric analysis based on Scopus database (2001-2022). Journal of Islamic Accounting and Business Research, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0055
 • Rusydiana, A., Sanrego, Y., & Rahayu, S. (2021). Modeling Islamic economics and finance research: A bibliometric analysis. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(1), Art. 1. https://doi.org/10.18196/ijief.v4i1.8966
 • Shafiq, A. (2019). A review of journals and publishing houses in the field of Islamic economics and finance. IKAM Reports.
 • Tabash, M. I., Alnahhal, M., & Bagheri, N. (2023). Islamic financial institutions performance pre- and post-global financial crisis 2007/2008: Empirical insights from gulf cooperation council. International Journal of Business and Systems Research, 17(1), 27-43. https://doi.org/10.1504/IJBSR.2023.127710
 • Tijjani, B., Ashiq, M., Siddique, N., Khan, M. A., & Rasul, A. (2020). A bibliometric analysis of quality research papers in Islamic finance: Evidence from web of science. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 84-101. https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0056
 • Uluyol, B. (2022). A comprehensive empirical and theoretical literature survey of ıslamic bonds (sukuk). Journal of Sustainable Finance & Investment, 12. https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1917224
 • Zaim, S. (2013). İslam Ekonomisinin Temelleri. İstanbul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları.
 • Zuhroh, I. (2022). Mapping Islamic bank governance studies: A systematic literature review. Cogent Business & Management, 9(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2072566
 • Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472. https://doi.org/10.1177/1094428114562629