Ekonomik Büyüme ve Finansal Tabana Yayılma İlişkisinin TRC3 Bölgesi Açısından İncelenmesi

Finansal gelişme sadece ekonomik büyümenin bir sonucu değildir, aynı zamanda ekonomik büyümenin itici gücüdür. Finansal gelişmenin bir özelliği olan finansal yayılma ise, finansal aracılık hizmetlerinin niceliği, kalitesi ve verimliliğindeki iyileşmeyi işaret eden bir süreçtir. Yerel işletmelerde yatırımları artıran tasarruflar üretir. Bu çalışma ile finansal tabana yayılmanın TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) bölgesindeki ekonomik büyüme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Finansal tabana yayılmanın belirleyicilerinin ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin vurgulanması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, Farklı panel eş-bütünleşme yaklaşımları kullanılarak finansal tabana yayılma ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir deyişle, uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin, bankacılık altyapısının ve hizmetlerinin genişletilmesiyle sağlanabileceği ifade edilmiştir. Finansal tabana yayılmanın toplumların kalkınmasının önemli bir belirleyicisi olduğu ayrıca anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, Ekonomideki nihai çıktı düzeyini değişmez bir şekilde belirleyen sermayenin yanı sıra, TRC3 bölgesindeki ekonominin yeniden canlandırılması ve çeşitlendirilmesi için alternatif araçlar olarak finansal araç ve kaynakların daha fazla kullanılması gerektiğini önermektedir.

Investigation of the Relationship between Economic Growth and Financial Inclusion for TRC3 Region (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak)

Financial development is not only a result of economic growth, but also a driver of economic growth. Financial diffusion, which is a feature of financial development, is also a process that signals the improvement in the quantity, quality and efficiency of financial intermediation services. Again, financial development generates savings that increase investment in local businesses. In this study, the effect of financial inclusion as a product of financial development on economic growth in the TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) region was investigated. As a result of the study, a long-term relationship was found between financial inclusion and economic growth by using different panel cointegration approaches. In other words, it has been stated that long-term sustainable growth can be achieved by expanding the banking infrastructure and services. It has also been tried to explain that financial inclusion is an important determinant of the development of societies. This study suggests that financial instruments and resources should be used more as alternative tools for the revitalization and diversification of the economy in the TRC3 region.

___

 • Babajıde, A. A., Adegboye, F. B., Omankhanlen, A. E., (2015), Financial Inclusion and Economic Growth in Nigeria. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(3), 629–637. Retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1154
 • Al-Yousıf, Y.K., (2002), Financial development and economic growth another look at the evidence from developing countries. Review of Financial Economics, 11, 131-150.
 • Apergıs, N., Fılıppıdıs, I., Economıdou, C., (2007), Financial deepening and economic growth linkages: a panel data analysis. Review of World Economics, 143(1), 179-198.
 • Barut, A., Torusdağ, M., Bardakçı, H., (2020), Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Türkiye Örneği, Vergi Sorunları Dergisi, (VSD) Cilt 43, Sayı 387
 • Bateman, M., (2010), Why Doesn’t Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism, London, Zed.
 • Bateman, M., (2012), The Role of Microfinance in Contemporary Rural Development Finance Policy and Practice: Imposing Neoliberalism as “Best Practice”’, Journal of Agrarian Change, 12 (4), pp. 587–600. doi: 10.1111/j.1471-0366.2012.00376.x
 • Bencıvenga, V.R., Smıth, B.D., (1991), Financial intermediation and endogenous growth. Review of Economic Studies, 58(2), 403-440.
 • Central Bank Of Nigerıa – Natıonal Fınancıal Inclusıon Strategy (CBN- NFIS). (2012), Summary Report on Financial Inclusion in Nigeria.
 • Beck, T., (2003), Financial dependence and international trade: is there a link. Review of International Economics, 11, 296-316.
 • Camısón-Haba, S., Clemente-Almendros, J. A., Gonzalez-Cruz, T. (2019), How technology-based firms become also highly innovation firms? The role of knowledge, technological and managerial capabilities, and entrepreneurs’ background. Journal of Innovation & Knowledge, 4(3), 162–170. https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.12.001
 • Chakrabarty, S.R., Rupayan, P. (2013), Financial inclusion in India: an axiomatic approach. Journal of Policy Modelling, 35(5), 813-837.
 • Çetin, A., (2020), Türkiye’de Finansal Tabana Yayılmanın Artırılmasında Katılım Bankacılığının Rolü ve Önemi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 16, Yıl 16, Sayı1, 2020 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 16, Year 16, No. 1, 2020
 • Çitil, M, Küçükşahin, Y., (2022), Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Cari Açık Ve İmalat Sanayi Üzerinde Finansallaşmanın Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar; Istanbul Vol. 59, Iss. 659, 9-38.
 • Dumıtrescu, E. I., Hurlın, C. (2012), Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Eberhardt, M., Teal, F. (2010), Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Discussion Paper, No. 515, Department of Economics. Oxford: University of Oxford
 • Emmanuel, K., Lartey, K., (2010), A note on the effect of financial development on economic growth. Applied Economics Letters, 17, 685- 687.
 • Gınevičıus, R., Dudzevıčıūtė, G., Schıeg, M., Peleckıs, K. (2019), The inter-linkages between financial and economic development in the European Union Countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 3315–3332. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1663436
 • Greenwood, J., Jovanovıc, B. (1990), Financial development, growth and the distribution of income. Journal of Political Economy, 98(5), 1076-1107.
 • Harıharan, G., Marktanner, M. (2013), The growth potential from financial inclusion. Available from: http://www.frbatlanta.org/documents/ news/conferences/12intdev/12intdev_Hariharan.pdf.
 • Hıcks, J. (1969), A Theory of Economic History. Oxford: Clarendon Press.
 • Khan, H.R. (2011), Financial Inclusion and Financial Stability: are they two sides of the same coin? Address by Shri HR Khan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India, at BANCON 2011, Organized by the Indian Bankers Association and Indian Overseas Bank, Chennai, 4 November 2011. Available from: http://www.bis.org/review/r111229f.pdf.
 • Jenkıns, H. P., Katırcıoglu, S. T., (2010), The bounds test approach for cointegration and causality between financial development, international trade and economic growth: the case of Cyprus. Applied Economics 43(13), 1699-1707.
 • Jordaan, A.C. And Eıta, J.H., (2007), Export and economic growth in Namibia: a Granger causality analysis. South African Journal of Economics, 75, 540-547.
 • Karakuş, R. (2020), Türkiye’de finansal tabana yayılma düzeyi ve belirleyicileri, Business and Economics Research Journal, 11(1), 147-160.
 • Khan, H.R.S. (2012), Issues and Challenges in Financial Inclusion: policies, Partnerships, Processes & Products, at the symposium on “Financial inclusion in Indian Economy” organized by the Indian Institute of Public Administration, Bhubaneswar on June 30, 2012. Available from: http://www.bis.org/review/r120802f.pdf.
 • Kıngsley, C.M. (2013), A global view on financial inclusion: perspectives from a frontier market. The Guardian. Available from: http://www. ngrguardiannews.com/index.php/features/focus/140783-a-global- view-on-financial-inclusion-perspectives-from-a-frontier-market.
 • Lakshmı, P., Vısalakshmı, S. (2013), Impact of cooperatives in financial inclusion & comprehensive development. Journal of Finance and Economics, 1(3), 49-53.
 • Nızam, R., Karım, Z. A., Rahman, A. A., Sarmıdı, T. (2020), Financial inclusiveness and economic growth: New evidence using a threshold regression analysis. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), 1465–1484. https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1748508
 • Odenıran, S.O., Udeaja, E.A. (2010), Financial sector development and economic growth: empirical evidence from Nigeria. Economic and Financial Review, 48(3), 91-124.
 • Ozcelik, O., Bardakci, H., (2021), The Exıstence Of Foreıgn Trade Balance Convergence In Eu Member And Candıdate Countrıes: An Empırıcal Analysıs . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 2 (1) , 57-80 . DOI: 10.51969/klusbmyo.945223
 • Pesaran, M. H. (2004), General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, Cambridge Working Papers in Economics, 435.
 • Pesaran, M. H. (2007), A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., Yamagata, T., (2008), A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence, Econometrics Journal, 11, 105-12
 • Peseran, M. H., (2006), A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Crosssection Dependecy, Cambridge Working Papers in Economics, 0346.
 • Rangarajan Committee (2008), Report of the Committee on Financial Inclusion, Government of India. Cited in LAKSHMİ, P., VİSALAKSHMİ, S.(2013), Impact of cooperatives in financial inclusion & comprehensive development. Journal of Finance and Economics, 1(3), 49-53.
 • Ross L. (2004), Finance and growth: theory and evidence. National Bureau of Economic Research Working Paper Series n.10766. Available from: http://www.nber.org/papers/w10766.pdf.
 • Shahbaz, M. And Rahman, M. M., (2014), Exports, financial development and economic growth in Pakistan. International Journal of Development Issues, 13(2), 155-170.
 • Sarma, M., Paıs, J., (2010), Financial inclusion and development. Journal of International Development, 23, 613-628.
 • Svaleryd, H., Vlachos, J., (2005), Financial markets, the pattern of industrial specialization and comparative advantage: evidence from OECD countries. European Economic Review, 49(1), 113-144.
 • Svilokos, T., Vojinić, P., Tolić, M. S. (2019), The role of the financial sector in the process of industrialization in Central and Eastern European countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 384–402. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1523739
 • Schumpeter, J. (1912), The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Soederberg, S. (2013), Universalising Financial Inclusion and Securitisation of Development, Third World Quarterly, 34 (4), pp. 593–612. doi: 10.1080/01436597.2013.786285
 • Soederberg, S. (2014) Debtfare States and the Poverty Industry: Money, Discipline and the Surplus Population (New York: Routledge).
 • Subbarao, D. (2009), Financial inclusion: challenges and opportunities. Being a presentation by Dr Duvvuri Subbarao, Governor, Reserve Bank of India, at the Bankers Club, Kolkata on December 9, 2009. Available from: http://www.rbi.org.in/scripts/BS_Speechesview. aspx? Id=452.
 • Taylor, M. (2012), The Antinomies of Financial Inclusion: Debt, Distress and the Workings of Indian Microfinance, Journal of Agrarian Change, 12 (4), pp. 601–10. doi: 10.1111/j.1471-0366.2012.00377.x
 • Ullah, S., Zaman, B., Farooq, M. And Javıd, A., (2009), Cointegration and causality between exports and economic growth in Pakistan. European Journal of Social Sciences, 10, 264-272.
 • Westerlund, J. (2008), Panel cointegration tests of the Fisher effect. Journal of Applied Econometrics, 23(2), 193-233.
 • World Bank. (2012), World development report from: http://www.Data.worldbank.org/ data-catalog/world-development.../wdi-2012.
 • Zhang, J., Wang, L. A., Wang, S., (2012), Financial development and economic growth: recent evidence from China. Journal of Comparative Economics, 40, 393-412.