Seçilmiş Makro İktisadi Göstergelerle İmalat Sanayi ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde imalat sanayi ve büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada 2013Q1 – 2022Q4 dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ihracat ve ithalat birim değer endeksleri ve GSYH çeyreklik serileri kullanılmıştır. Veriler TÜİK ve TCMB’sının EVDS uygulamasından temin edilmiştir. Çalışmada ekonometrik analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır. Kullanılan yöntem çoklu regresyon analizlerinden olan Johansen Eşbütünleşme testidir. İkinci olarak eşbütünleşme testi sonrası VECM (Vektör Hata Düzeltme Modeli) ile modelin sağlamlığı test edilmiştir. Son olarak serilere nedensellik testi uygulanmış ve seriler arasındaki ilişkinin yönü tahmin edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; uzun dönemde imalat sanayi ve büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu tahmin edilmektedir. Bu ilişkinin hem doğrudan hem de ihracat ve ithalat kanalı ile desteklendiği düşünülmektedir. İmalat sanayinin Türkiye’nin dış ticaretindeki yaklaşık %93’lük payı düşünüldüğünde çalışmada tahmin edilen sonuçların tutarlı olduğu görünmektedir.
Anahtar Kelimeler:

makro, büyüme, ihracat, ithalat, gsyh

The Relationship between Manufacturing Industry and Growth in Turkey in the Framework of Macro-Economic Indicators: 2013 – 2022 Period

The aim of this study is to analyze the relationship between manufacturing industry and growth in the Turkish economy. Manufacturing industry capacity utilization rate, export unit value index, import unit value index and GDP quarterly series for the period 2013Q1 - 2022Q4 are used in the study. Data are obtained from the Turkish Statistical Institute and the Central Bank of the Republic of Turkey's EDDS application. Econometric analysis methods were utilized in the study. The method used is the Johansen cointegration test, which is one of the multiple regression analyses. Secondly, the robustness of the model was tested with VECM (Vector Error Correction Model) after the cointegration test. Finally, causality test was applied to the series and the direction of the relationship between the series was estimated. According to the findings of the study; it is estimated that there is a positive relationship between manufacturing industry and growth in the long run. This relationship is thought to be supported both directly and through export and import channels. Considering the 93% share of the manufacturing industry in Turkey's foreign trade, the results estimated in the study seem to be consistent.

___

  • Aytemiz, S. (2005). Türkiye İmalat Sanayi Üretimi ve Dış Ticaretinin Yapısı. Ekonomik Yaklaşım, 16(56), 43-56.
  • Bayar, G. & Tokpunar, S. (2014). Türkiye İmalat Sanayi Sektörlerinin İhracatı – Zaman Serisi Analizi, Sosyoekonomi, 21(21), 139-168.
  • Bütüner, O. & Kuş, Y. (2022). A Study on the Effect of E-Service Quality Perception on E-Service Compensation Quality Perception: The Example of the Western Black Sea Region. Journal of Current Researches on Business and Economics, 12 (2), 93-107.
  • Bütüner, O. (2020). Kalite Kültürü ve Bilgi Paylaşımı Ortamının Yenilikçi İş Davranışı Üzerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 3rd International Economics, Business and Social Sciences Congress, 143-154.
  • Dickey, D. A. & Fuller W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
  • Dineri, E. & Işık, N. (2021). İthalat Bağımlılığı ve Türkiye Ekonomisinde İmalat Sanayi: Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 7(1), 68-82.
  • Doğaner, A. (2022). İmalat Sanayi ve Hizmetler Sektöründe Üretilen Katma Değerin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye için Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22(2), 159-172.
  • Engle, R. F. & Granger, C. W. (1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 55(2), 251-276.