Öğretmen Adaylarının FETEMM Farkındalıkları ile Matematik Öğretimine Yönelik Pedagojik Gelişim Düzeyleri Arasındaki İlişki

Sınıf öğretmenliği adaylarının FeTeMM farkındalıkları ve pedagojik gelişim düzeylerinin bazı değişkenlere (cinsiyet, mezun olduğu okul, okuduğu sınıf düzeyi) göre anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığını araştıran ve tarama deseninde planlanan çalışma 187 sınıf öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak Hacıömeroğlu ve Şahin-Taşkın (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Pedagojik Gelişim Ölçeği (PGÖ) ile Buyruk ve Korkmaz (2016) tarafından geliştirilen FeTeMM Farkındalık ölçeği (FFÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmenliği adaylarının pedagojik gelişim düzeylerinin cinsiyete, sınıf düzeyine ve aile aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Sınıf öğretmenliği adaylarının FeTeMM farkındalıklarının cinsiyete göre farklılaştığı, kadın sınıf öğretmen adaylarının FETEMM farkındalıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınıf ve aile aylık gelir düzeylerine göre FeTeMM farkındalıklarında ise anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bir diğer ulaşılan sonuç ise pedagojik gelişim alt boyutları arasında pozitif güçlü ilişki tespit edildiği yönündedir. Aynı zamanda pedagojik gelişim düzeyi yüksek olan öğretmen adaylarının olumlu FeTeMM farkındalığına sahip olduğu tespit edilmiştir.

The Relationship Between Prospective Teachers' STEM Awareness and Their Pedagogical Development Levels in Teaching Mathematics

The study was conducted with 187 primary school class teacher candidates and investigated in a survey design whether the STEM awareness and pedagogical development levels of primary school teacher candidates differed significantly with respect to some variables (gender, the school they graduated from, the grade level they studied). The Pedagogical Development Scale (PDS), which was adapted into Turkish by Hacıömeroğlu and Şahin-Taşkın (2012), and the STEM Awareness Scale (SAS), developed by Buyruk and Korkmaz (2016), were used as data collection tools. As a result of the research, it was determined that the pedagogical development levels of primary school class teacher candidates did not show a significant difference with respect to gender, class level, and family monthly income level. It was found out that STEM awareness of primary school class teacher candidates differed with respect to gender, and female primary school class teacher candidates had higher STEM awareness. No significant difference was found in STEM awareness in terms of class and family monthly income levels. Another result is that there is a strong positive relationship between the pedagogical development sub-dimensions. At the same time, it was determined that pre-service teachers with a high level of pedagogical development have positive STEM awareness.

___

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. https://www.aydin.edu.tr/trtr/akademik/ fakulteler/egitim/Docu ments/STEM%20E%C4%9Fitimi%20T%C3%BCrkiye%20Raporu.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Ball, D. L. (1990a). Prospective elementary and secondary teachers’ understanding of division. Journal for Mathematics Education, 21(2), 132–144. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.21.2.0132
 • Ball, D. L. (1990b). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal, 90(4), 449–466. https://www.journals.uchicago.edu /doi/abs/10.1086/461626 sayfasından erişilmiştir.
 • Ball, D. L., & Bass, H. (2002). Toward a practice-based theory of mathematical knowledge for teaching. B. Davis & E. Simmt (Eds.) içinde, Proceedings of the 2002 Annual Meeting of the Canadian Mathematics Education Study Group, (ss. 3–14). CMESG/GCEDM.
 • Bozkurt, E. (2014). Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Karar Verme Becerisi, Bilimsel Süreç Becerileri ve Sürece Yönelik Algılarına Etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi. Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ tezSorguSonucYeni.js p sayfasından erişilmiştir.
 • Buyruk, B. ve Korkmaz, Ö. (2016). FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 11(1), 3-23. https://doi.org/10.12973/tused.10179a
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Capraro, M. M. ve Jones, M. (2013). Interdisciplinary STEM Project-Based Learning. In STEM Project-Based Learning. 51-58. Leiden, The Netherlands: Brill. https://brill.com/view/book/edcoll/ 9789462091436/BP000007.xml sayfasından erişilmiştir.
 • Cavanagh, S. ve Trotter, A. (2008). Where’s the “T” in STEM. Education Week, 27(30), 17-19.
 • Çavaş, B., Bulut, Ç., Holbrook, J. ve Rannikmae, M. (2013) Fen eğitimine mühendislik odaklı bir yaklaşım: ENGINEER projesi ve uygulamaları. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 12-22. https://dergipark.org.tr/en/pub/fbod/issue/71994/1158020 sayfasından erişilmiştir.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M. ve Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Eğitim ve Bilim, 39(171), 74-85. http://hdl.handle.net/11693/13203 sayfasından erişilmiştir.
 • Cotabish, A., Dailey, D., Robinson, A. ve Hunghes, G., (2013) “The Effects of a STEM intervention on elementary students' science knowledge and skills”. School Science and Mathematics, 113(5), 215-226. https://ijemst.net/index.php/ijemst/article/view/75/76 sayfasından erişilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (7. Baskı). NJ: Prentice Hall.
 • Daugherty, M. K. (2013). The Prospect of an" A" in STEM Education. Journal of STEM Education, 14(2), 10-15. https://www.jstem.org/jstem/index.php/JSTEM/article/ view/1744/1520 sayfasından erişilmiştir.
 • Denson, C. (2011). Building a framework for engineering design experiences in STEM: A synthesis. National Center for Engineering and Technology Education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537389 .pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Dym, C.L., Wood, W.H. ve Scott, M.J. (2002). Rank ordering engineering designs: Pairwise comparison charts and borda counts. Research in Engineering Design, 13, 236–242. https://doi.org/10.1007/ s00163-002-0019-8 Faber, M., Unfried, A., Wiebe, E. N., Corn, J., Townsend, L. W. ve Collins, T. L. (2013, June), Student attitudes toward STEM: The Development of Upper Elementary School and Middle/High School Student Surveys Paper presented at 2013 ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, Georgia. https://doi.org/10.18260/1-2--22479 sayfasından erişilmiştir.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Şahin-Taşkin, Ç. (2012). Pedagojik gelişim ölçeğinin türkçe’ye uyarlaması: sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin gelişimi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 48-68. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47947/606628 sayfasından erişilmiştir.
 • Hill, H. C., Blunk, M. L., Charalambous, C. Y., Lewis, J. M., Phelps, G. C., Sleep, L. ve Ball, D. L. (2008). Mathematical knowledge for teaching and the mathematical quality of instruction: An exploratory study. Cognition and İnstruction, 26(4), 430-511. https://doi.org/10.1080 /0737000080217 7235 sayfasından erişilmiştir.
 • Hill, H. C., Rowan, B. ve Ball, D. L. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), 371-406. https://doi.org/10.3102 /00028312042002371 sayfasından erişilmiştir.
 • Hudson, P. ve Ginns, I. (2007). Developing an instrument to examine preservice teachers’ pedagogical development. Journal of Science Teacher Education, 18(6), 885-899. https://doi.org/10.1007/s10972-007-9068-1 sayfasından erişilmiştir.
 • Irkçatal, Z. (2016). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) içerikli okul sonrası etkinliklerin öğrencilerin başarılarına ve FeTeMM algıları üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp sayfasından ulaşılmıştır.
 • Jonassen, D. H. (2011). Design problems for secondary students, National Center for Engineering and Technology Education. https://eric.ed.gov/?id=ED537388 sayfasından ulaşılmıştır.
 • Kier, M. W., Blanchard, M. R., Osborne, J. W. ve Albert, J. L. (2013). The development of the STEM career interest survey (STEM-CIS). Research in Science Education, 44(3), 461-481. https://doi.org/10.1007/s11165-013-9389-3
 • Mahoney, M. P. (2009). Student attitude toward STEM: Development of an instrument for high school STEM-based programs. Doctoral Thesis. Ohio State University. USA.
 • McClain, M. L. (2015). The Effect of STEM education on mathematics achievement of fourth grade under represented minority students. Doktora Tezi. Capella University, Minnesota. USA.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (2016). STEM eğitimi raporu. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK). Ankara: YEĞİTEK.
 • Morine-Dershimer, G. ve Kent, T. (1999). The Complex Nature and Sources of Teachers’ Pedagogical Knowledge. 21-50. Gess-Newsome, J., Lederman, N.G. (Ed.) Examining Pedagogical Content Knowledge. Science & Technology Education Library içinde, vol 6. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/0-306-47217-1_2 sayfasından erişilmiştir.
 • National Research Council [NRC] (2012). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: The National Academies.
 • Öztürk, S. C. (2018). STEM eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Raykov, T. ve Marcoulides, G. A. (2008). An introduction to applied multivariate analysis. (Birinci Baskı). NY: Taylor ve Francis.
 • Riskowski, J. L., Todd, C. D., Wee, B., Dark, M. ve Harbor, J. (2009). Exploring the effectiveness of an interdisciplinary water resources engineering module in an eighth grade science course. International Journal of Engineering Education, 25(1), 181-195.
 • Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23. https://people.ucsc.edu/~ktellez/shulman.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Silverman, J. ve Thompson, P. W. (2008). Toward a framework for the development of mathematical knowledge for teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(6), 499-511. https://doi.org/10.1007/s10857-008-9089-5
 • Tyler-Wood, T., Knezek, G. ve Christensen, R. (2010). Instruments for assessing interest in STEM content and careers. Journal of Technology and Teacher Education, 18(2), 341-363. https://www.learntec hlib.org/primary/p/32311/ sayfasından erişilmiştir.
 • Williams, J. (2011). STEM education: Proceed with caution. Design and Technology Education: An International Journal, 16(1), 26-35. https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/1590 sayfasından erişilmiştir.
 • Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 51(1), 183-201. https://doi.org/10.30964/auebfd.405860
 • Yıldırım, B. (2016). 7. Sınıf fen bilimleri dersine entegre edilmiş fen teknoloji mühendislik matematik (STEM) uygulamaları ve tam öğrenmenin etkilerinin incelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, B. ve Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science ve Engineering, 2(2), 28-40. https://dergipark.org.tr/en/pub/ecjse/issue/4899/67132 sayfasından erişilmiştir.
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2014
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi