Sosyal Yapılandırmacılık Konulu Tezlerin Betimsel İçerik Analizi

Bu çalışmanın amacı “Sosyal Yapılandırmacılık” konusunda Türkiye’deki lisansüstü tezlerin bütüncül olarak benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın veri kaynağını YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanındaki 2000-2022 yıllarındaki tezler oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel içerik analiz yöntemi kapsamında kategorik çözümleme gerçekleştirilmiştir. Buna göre, sosyal yapılandırmacılık konusunda sınırlı sayıdaki lisansüstü tezlerin sadece devlet üniversitelerinde; İstanbul, Batı Marmara, Ege bölgesinde daha sık, Akdeniz, Batı/Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu’da hiç olmadığı görülmektedir. Araştırma konusunun incelendiği tezlerin uygulandığı eğitim kademesi çoğunlukla ortaokul iken Türk Eğitim Sistemi 4+4+4 düzenlemesindeki ilkokul-ortaokul ayrımı yerine “ilköğretim” ifadesinin çoğunlukla kullanıldığı; benzer sayıda doktora ve yüksek lisans tezlerinde sık olarak deneysel araştırmanın, rastgele (tesadüfi) örneklem yönteminin ve anketin veri toplama aracı olarak tercih edildiği; veri analizinde t-testi, betimsel istatistik yöntemlerinin yoğunlaştığı, ayrıca ANOVA, ANCOVA, nonparametrik testler (Ki Kare, Mann Whitney U), nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre lisansüstü çalışmalarda eğitim kademelerinin farklılaştırılması, ilköğretim ifadesi yerine ilkokul/ortaokul şeklinde ayrım yapılması, örneklem türü ve araştırma desenlerinde çeşitleme öncelikli olarak önerilmektedir.

Descriptive Content Analysis of Thesis Related to the Social Constructivism

The aim of this study is to reveal the similar and different aspects of the postgraduate theses in Turkey on "Social Constructivism" as a whole. The data source of the study consists of the theses in the database of CoHE National Thesis Center in the years 2000-2022. In the study, categorical analysis was carried out within the scope of descriptive content analysis method. Accordingly, the limited number of postgraduate theses on social constructivism are only in public universities; It is seen that it is more common in Istanbul, West Marmara, Aegean regions, and not at all in the Mediterranean, West/East Black Sea, and Northeast Anatolia. While the education level in which the theses in which the research is examined is applied is mostly secondary school, the expression "primary education" is mostly used instead of the primary school-secondary school distinction in the Turkish Education System 4+4+4 arrangement; In similar number of doctoral and master's theses, experimental research, random sampling method and questionnaire are frequently preferred as data collection tools; It has been determined that t-test and descriptive statistics methods are concentrated in data analysis, and also ANOVA, ANCOVA, nonparametric tests (Chi-Square, Mann Whitney U),content analysis from qualitative data analysis methods are used. According to the research findings, it is recommended to differentiate education levels in postgraduate studies, to make a distinction as primary school/secondary school instead of primary education, and to diversify in sample type and research designs.

___

 • Akınoğlu, O. (2011). Yapılandırmacılık. Oral, B. (Ed.), Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları içinde (s.429- 446). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akpan, V.I., Igwe, U.A., Mpamah, I.B.I. ve Okoro, C. O. (2020). Social constructivism: Implications on teaching and learning. British Journal of Education, 8(8), 49-56.
 • Anderson, D.L. (2016). Örgüt geliştirme (Çev. O.S. Dalkılıç). Ankara: Nobel.
 • Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 325-343. doi: 10.14527/kuey.2014.005
 • Baş, G. (2015). Sosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve bilişüstü farkındalık düzeylerine etkileri ile öğrenme sürecine katkıları. Doktora tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2017). Sosyal-yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41),137-162.
 • Bay vd. (2009). Öğretmen adaylarının sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamında öğretmen rollerine ilişkin algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5, 57-73.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6. Baskı). London and New York, NY: Routledge Falmer.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2016). Designing and conducting mixed methods research. New York: SAGE.
 • Çoban, A. (2022). Yaratıcı yazmayla ilişkili hazırlanan doktora tezlerinin betimsel içerik analizi. JRES, 9(1), 142- 153.
 • Duffy, T. M. ve Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of ınstruction. In Handbook of Research for educational communications and technology. NY: Macmillan Library Reference USA.
 • Galbin, A.(2014). An introduction to social constructionism. Social Research Reports, 26, 82-92.
 • Gökmen, Ö. F., Uysal, M., Yaşar, H., Kırksekiz, A., Güvendi, G. M. ve Horzum, M. B. (2017). Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında yayınlanan uzaktan eğitim tezlerindeki yöntemsel eğilimler: Bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 42(189), 1-25.
 • Güçlü, O., Mustul, Ö. ve Kaleli, Y. S. (2021). Müzik eğitiminde bireysel çalgılara yönelik yapılmış olan lisansüstü çalışmaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması, International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 12(45), 809-826.
 • Jaramillo, J. A. (1996). Vygotsky’s sociocultural theory and contributions to the development of constructivist curriculum. Education, 117, 133-140.
 • Kapur, R. (2018). The significance of social constructivism in education. https://www.researchgate.net/publication/323825342_The_Significance_of_ocial_Constructivism_in_Education/citation/download.
 • Kedikli, D. ve Katrancı, Y. (2021). Geometrik düşünme düzeyleri ile ilgili tezlerin betimsel içerik analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(2), 251-273.
 • Keleşzade, G., Güneyli, A. ve Özkul, A. (2018). Sosyal yapılandırmacı öğrenmeyi ve tarihsel düşünme becerilerini geliştirmeyi temel alan tarih öğretiminin etkililiği. Eğitim ve Bilim, 43(195), 167-191.
 • Koşar, D., Er, E., Kılınç, A. Ç. ve Koşar, S. (2017). Öğretmen liderliğine ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(7), 29-46.
 • Koşar, D. (2018). Türkiye’deki örgütsel vatandaşlık davranışı konulu tezlerin incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 38(2), 779-802.
 • Koşar, D. (2020). Analysis of organizational trust studies conducted in Turkey: A content analysis. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(2), 355-372.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2. Baskı). USA: SAGE.
 • Reyes, A. ve Vallone, L. (2008). Constructivist strategies for teaching English language learners. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Sezgin, F. ve Sönmez, E. (2018). Örgüt kültürü ve iklimi çalışmalarının sistematik incelemesi: bir içerik analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 257-275.
 • Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22.
 • Tatar, E., Kağızmanlı, T. ve Akkaya, A. (2013). Türkiye’deki teknoloji destekli matematik eğitimi araştırmalarının içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 33-45.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazili ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri (1. Baskı). İstanbul: Epsilon.
 • Vygotsky, L. S. (1979). Mind in society: The development of higher psychological processes (2. Baskı) Cambridge, MA: Harvard University.
 • Yumuşak, H. ve Korkmaz, M. (2021). Okul etkililiği konulu tez ve makalelerin incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 1771-1800.
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2014
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi