Asitler ve Bazlar Konusu Kapsamında İndikatör Yapımına Yönelik Bir STEM Etkinliği Geliştirme Çalışması

STEM eğitimini uygulayacak olan öğretmen, araştırmacı ve öğretmen adaylarının kullanımına sunulması için oluşturulmuş, ücretsiz erişime açık, nitelikli STEM etkinliklerinin geliştirilmesi ve sunulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı 8. sınıf asit ve bazlar konusu kapsamında indikatör yapımı ile ilgili özgün bir STEM etkinliği geliştirmek ve bu etkinliğin geliştirilme sürecini detaylarıyla sunmaktır. Etkinliğin geliştirilmesi sürecine konunun ve problem durumunun belirlenmesi ile başlanmıştır. Etkinlik konusu belirlenirken öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri, kavram yanılgılarının bulunduğu, günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri bir problem içeren ve mühendislik tasarım süreci basamakları ile sürdürülebilen bir konu olmasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan etkinlik NASA (2015) tarafından geliştirilen Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) basamaklarına uygun olarak tasarlanmıştır. Etkinlik geliştirilirken MTS’nin problemi belirleme, problemi araştırma, olası çözümler geliştirme, en iyi çözümü seçme, prototipin yapılması, çözüm/leri test etme ve değerlendirme, çözüm/leri sunma ve yeniden yapılandırma aşamalarının her birine uygun çeşitli uygulamalar ve bunlara ilişkin yönergeler hazırlanmıştır. Bu makalede etkinliğin ilgili adımları ayrıntılı bir şekilde sunulmuş olup, uygulayıcılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

A STEM Activity Development Study for Indicator Making within the Scope of Acids and Bases

There is a need to develop and present quality STEM activities that are open to free access and that are created for the use of teachers, researchers, and teacher candidates who will implement STEM education. The aim of this research is to develop a unique STEM activity on indicator making within the scope of Class 8 acids and bases and present the details of this activity. The process of developing the activity started with the determination of the subject and the problem situation. While determining the activity topic, attention was paid to the fact that it is a subject that students have difficulty understanding, that studentshave misconceptions about, that contains a problem that students may encounter in their daily lives, and that can be sustained with the steps of the engineering design process. In this context, it has been decided that the subject of Class 8 acids and bases is appropriate. The activity prepared was designed in accordance with the Engineering Design Process (EDP) steps developed by NASA. In this article, the steps of the event are presented in detail. While developing the activity, various applications and instructions were prepared for each of the stages of EDP to identify the problem, to research the problem, to develop possible solutions, to choose the best solution, to make the prototype, to test and evaluate the solution/s, and to present the solution/s and reconstruct them. In this article, the relevant steps of the activity were presented in detail, and various suggestions were made for the practitioners.

___

 • Akar, H. (2019). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FETEMM) temelli etkinliklerin 5. Sınıf öğrencilerinin madde ve değişim ünitesindeki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirmelerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Akkaya, M. M. (2019). Kuvvet ve hareket ünitesinde uygulanan STEM etkinliklerinin 6.sınıf öğrencilerinin başarı, tutum ve görüşleri üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Alan, Ü. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik geliştirilen STEM eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Arık, M. ve Topçu, M. S. (2020). Implementation of engineering design process in the K-12 science classrooms: Trends and issues. Research in Science Education, 1-23. https://doi.org/10.1007/s11165-019-09912-x
 • Aydın, M. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi konulu bir destek programının etkilerinin araştırılması. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Aydın-Günbatar, S., Tarkın-Çelikkıran, A., Kutucu, E. S., ve Ekiz-Kıran, B. (2018). The influence of a design-based elective STEM course on pre-service chemistry teachers’ content knowledge, STEM conceptions, and engineering views. Chemistry Education Research and Practice, 19, 954-972.
 • Aydın-Günbatar, S. ve Tabar, V. (2019). Content analysis of science, technology, engineering and mathematics (STEM) research conducted in Turkey. YYU Journal of Education Faculty, 16(1), 1054- 1083.
 • Barrett, B. S., Moran, A. L. ve Woods, J. E. (2014). Meteorology meets engineering: An interdisciplinary STEM module for middle and early secondary school students. International Journal of STEM Education, 1(1), 1-6.
 • Behram, M. (2019). STEM eğitiminin okul öncesi dönemi öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bek Gümüş, E. (2019). Ortaokul öğrencilerinin STEM eğitimine yönelik ilgi ve görüşlerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Berlin, D. F. ve Lee, H. (2005). Integrating science and mathematics education: Historical analysis. School Science and Mathematics, 105 (1), 15–24.
 • Bilekyiğit, Y. (2018). Biyoloji dersinde gerçekleştirilen STEM etkinliğinin meslekî ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin akademik başarılarına ve kariyer ilgilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bircan, M. A. (2019). STEM eğitimi etkinliklerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin STEM'e yönelik tutumlarına, 21. yüzyıl becerilerine ve matematik başarılarına etkisi. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bozkurt, E. (2014). Mühendislik tasarım temelli fen eğıṫı̇mı̇nı̇n fen bilgı̇sı̇öğretmen adaylarının karar verme becerisı̇, bı̇lı̇msel süreç becerı̇lerı̇ ve sürece yönelı̇k algılarına etkı̇sı̇. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., ve Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00109.x
 • Brunsell, E. (2012). The engineering design process. In Brunsell, E. (Ed.), Integrating engineering + science in your classroom (pp. 3-5). Arlington, Virginia: National Science Teacher Association [NSTA].
 • Buyruk ve Korkmaz (2016). FETEMM farkındalık ölçeği (FFÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 61-76.
 • Bybee, R. W. (2010a). What is STEM education? Science, 329(5995), 996-996.
 • Bybee, R. W. (2010b). “Advancing STEM education: A 2020 vision.” Technology and Engineering Teacher 70 (1), 30–35.
 • Ceylan, S. (2014). Ortaokul fen bilimleri dersindeki asitler ve bazlar konusunda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FETEMM) yaklaşımı ile öğretim tasarımı hazırlanmasına yönelik bir çalışma. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Chiu, A., Price, A. C. ve Ovrahim, E. (2015). Supporting elementary and middle school STEM education at the whole school level: A review of the literature. In NARST 2015 Annual Conference. https://www.msichicago.org/fileadmin/assets/educators/science_leadership_initiative/SLI_Lit_Review.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Cotabish, A., Dailey, D., Robinson, A. ve Hughes, G. (2013). The effects of a STEM intervention on elementary students‟ science knowledge and skills. School Science and Mathematics, 113(5), 215-226.
 • Çetin, S. (2019). STEM eğitiminin ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Çil, E., Özlen, S. (2019). Beşinci sınıf öğrencilerinin mühendis ve mühendislik algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1272-1287. https://doi: 10.17240/aibuefd.2020.
 • Çorlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal of Education, 3(1), 4-10.
 • Dass, P.M. (2015). Teaching STEM effectively with the learning cycle approach. K12 STEM Education. 1(1), 5-12.
 • Dedetürk, A., Kirmizigül, A. S. ve Kaya, H. (2021). The Effects of STEM Activities on 6th Grade Students' Conceptual Development of Sound. Journal of Baltic Science Education, 20(1), 21-37.
 • Doğan, İ. (2019). STEM etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, fen ve STEM tutumlarına ve elektrik enerjisi ünitesindeki başarılarına etkisi. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Doppelt, Y., Mehalik, M., Schunn, C., Silk, E. ve Krysinski, D. (2008). Engagement and achievements: A case study of design-based learning in a science context. Journal of Technology Education, 19(2), 22-39.
 • Edelson, D. C. (2002). Design research: What we learn when we engage in design. The Journal of the Learning Sciences, 11(1), 105-121.
 • English, L. D., Hudson, P. ve Dawes, L. (2013). Engineering-based problem solving in the middle school: Design and construction with simple machines. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 3(2), Article 5.
 • Ercan, S. (2014). Fen eğitiminde mühendislik uygulamalarının kullanımı: tasarım temelli fen eğitimi. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Febrianto, T., Ngabekti, S. ve Saptono, S. (2021). The effectiveness of schoology-assisted PBL-STEM to improve critical thinking ability of junior high school students. Journal of Innovative Science Education, 10(2), 222-229.
 • Fortus, D., Dershimer, R. C., Krajck, J. S., Marx, R. W. ve Mamlok-Naaman, R. (2004). Design-based science and student learning. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1081-1110.
 • González-Peña, O. I., Morán-Soto, G., Rodríguez-Masegosa, R. ve Rodríguez-Lara, B. M. (2021). Effects of a thermal inversion experiment on STEM students learning and application of damped harmonic motion. Sustainability, 13(2), 919.
 • Gök, B. (2019). Mühendislik tasarım sürecine dayalı bilimsel oyuncak tasarımı etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin mühendislik becerileri algılarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Gülhan, F. ve Şahin, F. (2016). Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602–620. şahinhttps://j-humansciences. com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3447 sayfasından erişilmiştir.
 • Gürbüz, F., Gökçe, Y., Töman, U., Gürbüz, S. ve Gökçe, F. (2019). Fen bilimleri dersi güneş sistemi ve ötesi ünitesinde STEM uygulamalarının akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 8(2), 30-39.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Bulut, A.S. (2016). Integrative STEM teaching intention questionnaire: A validity and relaibility study of the Turkish form. Journal of Theory and Practice in Education, 12(3), 654-669.
 • Hacioglu, Y., Sahin Cakir, C., Karsli Baydere, F. ve Yamak, H. (2020). The views of prospective teachers on the science spot preparation process. Turkish Journal of Teacher Education, 9(1), 64-87.
 • Han, J., Kelley, T. ve Knowles, J. G. (2021). Factors influencing student STEM learning: Self-efficacy and outcome expectancy, 21st century skills, and career awareness. Journal for STEM Education Research, 4(2), 117-137.
 • Hertel, J. D., Cunningham, C. M. ve Kelly, G. J. (2017). The roles of engineering notebooks in shaping elementary engineering student discourse and practice. International Journal of Science Education, 39(9), 1194-1217. http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2017.1317864.
 • Higde, E. (2022). An interdisciplinary renewable energy Education: Investigating the influence of STEM activities on perception, attitude, and behavior. Journal of Science Learning, 5(2), 373-385.
 • Hmelo, C. E., Holton, D. ve Kolodner, J. L. (2000). Designing to learn about complex systems. The Journal of the Learning Sciences, 9(3), 247–298.
 • Honey, M., Pearson, G. ve Schweingruber, H. (Eds). National academy of engineering and national research council (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. Washington DC: The National Academies.
 • Hynes, M., Portsmore, M., Dare, E., Milto, E., Rogers, C., Hammer, D. ve Carberry, A. (2011). Infusing engineering design into high school STEM courses. http://ncete.org/flash/pdfs/Infusing%20Engineering%20Hynes.pdf
 • Irak, M. (2019). 5. sınıf fen bilimleri dersi ışığın yayılması ünitesine yönelik STEM uygulamalarının akademik başarı ve STEM'e karşı tutum üzerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Isdianti, M., Nasrudin, H. ve Erman, E. (2021). The effectiveness of STEM based inquiry learning packages to improving students’ critical thinking skill. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 9(3), 223-232.
 • İzgi, S. (2020). Fen bilimleri dersi elektrik enerjisinin dönüşümü konusuna 5E modeli ile temellendirilmiş bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) yaklaşımının 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Karslı Baydere, F. K., ve Bodur, A. M. (2022). 9th grade students' learning of designing an incubator through instruction based on engineering design tasks. Journal of Science Learning, 5(3), 500-508.
 • Karslı Baydere, F., Hacıoğlu, Y. ve Kocaman, K. (2019). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi etkinlik örneği: pıhtı önleyici ilaç. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1935-1946. https://doi:10.24106/kefdergi.3051
 • Karslı Baydere, F., Şahin Çakır, Ç., Hacıoğlu, Y. ve Kocaman, K. (2021). Lisansüstü öğrencilerinin Stem eğitimi ile ilgili görüşleri: İki üniversite örneği. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 568-587.
 • Kavacık, İ. (2019). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) uygulamalarının; Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına, sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarına ve STEM'e yönelik tutumlarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Koehler, C., Faraclas, E., Sanchez, S., Latif, K., ve Kazarounian, K. (2005). Engineering frameworks for a high school setting: guidelines for technical literacy for high school students. Proceedings of the 2005 American Society for Engineering Education Annual Conference and Exposition. June, 2005. Washington, DC: American Society for Engineering Education.
 • Kolodner, J. L. (2002). Facilitating the learning of design practices: lessons learned from an inquiry into science education. Journal of Industrial Teacher Education, 39(3).
 • Köngül, Ö. ve Yıldırım, M. (2021). Effects of STEM applications on the scientific process skills and performance of secondary school students. Journal of Human Sciences, 18(2), 159-184.
 • Kurniawati, H. (2021). The development of a simple solar energy heater as a stem based instructional material for high school students. In Journal of Physics: Conference Series (Cilt 1918, sayı 2, p. 022044). IOP.
 • Kurt, M. (2019). STEM uygulamalarının 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, problem çözme becerilerine ve STEM’e karşı tutumlarına etkisi üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Kurtoğlu, S. ve Karslı Baydere, F. (2021). “Diş Çürüklerini Önleyici” isimli STEM etkinliği hakkında fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(2), 481-509.
 • Kutch, M. (2011). Integrating science and mathematics instruction in a middle school STEM course: The impact on attitudes, career aspirations and academic achievement in science and mathematics.(Doktora Tezi). Wilmington University. (UMI No. 3456933).
 • Küçükyılmaz A. E. (2003). Fen bilgisi dersinde öğrenme halkası yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Leonard, M. J. (2004). Toward epistemologically authentic engineering design activities in the science classroom. National Association for Research in Science Teaching, Vancouver, B.C.
 • Lie, R., Aranda, M. L., Guzey, S. S. ve Moore, T. J. (2019). Students’ views of design in an engineering design-based science curricular unit. Research in Science Education, 1-21. https://doi.org/10.1007/s11165-018-9813-9.
 • Lin, K. Y., Hsiao, H. S., Chang, Y. S., Chien, Y. H. ve Wu, Y. T. (2018). The effectiveness of using 3D printing technology in STEM project-based learning activities. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14 (12), 1-13. https://doi.org/10.29333/ejmste/97189
 • Lin, K. Y., Wu, Y. T., Hsu, Y. T. ve Williams, P. J. (2021). Effects of infusing the engineering design process into STEM project-based learning to develop preservice technology teachers’ engineering design thinking. International Journal of STEM Education, 8(1), 1-15.
 • Marulcu, İ. (2010). Investigating the impact of a lego-based, engineering-oriented curriculum compared to an inquiry-based curriculum on fifth graders’ content learning of simple machines. Doctoral dissertation, Lynch School of Education, Boston College.
 • McKenney, S. ve Reeves, T. C. (2013). Systematic review of design-based research progress: Is a little knowledge a dangerous thing? Educational Researcher, 42(2), 97-100.
 • Mehalik, M., Doppelt, Y., ve Schunn, C. D. (2008). Middle school science through design based learning versus scripted inquiry: better overall science concept learning and equity gap reduction. Journal of Engineering Education, 97(1), 71-85.
 • Mesutoglu, C. ve Baran, E. (2020). Examining the development of middle school science teachers’ understanding of engineering design process. International Journal of Science and Mathematics Education, 18(8), 1509-1529.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). PISA 2018 Türkiye ön raporu. 06.11.2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Moore, T. J., Stohlmann, M. S., Wang, H. H., Tank, K. M., Glancy, A. W., ve Roehrig, G. H. (2014). Implementation and integration of engineering in K-12 STEM education. Engineering in Pre-College Settings: Synthesizing Research, Policy, and Practices içinde (ss. 35-60). Indiana: Purdue University.
 • Morrison, J. (2006). TIES STEM education monograph series, attributes of STEM education. Baltimore, MD: TIES.
 • Murat, A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM'e yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Nağaç, M. (2018). 6. sınıflar fen bilimleri dersi madde ve ısı ünitesinin öğretiminde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FETEMM) eğitimi‟nin öğrencilerin akademik başarısı ve problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • National Academy of Engineering [NAE] & National Research Council [NRC] (2009). Engineering in K-12 education understanding the status and improving the prospects. Edt. Katehi, L., Pearson, G. ve Feder, M. Washington, DC: National Academies.
 • National Aeronautics and Space Administration (NASA), (2015). Let it glide: Engineering Design Challenge Facilition Guide. URL adres: https://www.nasa.gov/glennedcs-let-it-glide sayfasından erişilmiştir.
 • National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington DC: The National Academic.
 • National Research Council. (2010). Standards for K-12 engineering education? Washington DC: The National Academic.
 • Ozkan, G. ve Umdu Topsakal, U. (2021). Investigating the effectiveness of STEAM education on students’ conceptual understanding of force and energy topics. Research in Science & Technological Education, 39(4), 441-460.
 • Pleasants, J., Olson, J. K. ve De La Cruz, I. (2020). Accuracy of elementary teachers' representations of the projects and processes of engineering: Results of a professional development program. Journal of Science Teacher Education, 1-22. https://doi.org/10.1080/1046560X.2019.1709295.
 • Plomp, T. (2007). Educational design research: An introduction. In T. Plomp ve N. Nieveen (Ed.), An introduction to educational design research. Enschede: SLO.
 • Reiss, M. and Holman, J. (2007). S-T-E-M working together for schools and colleges. 1–8, The Royal Society.
 • Roberts, A. (2012). A justification for STEM education. Technology and Engineering Teacher, 71(8), 1-4.
 • Sadler, P. M., Coyle, H. P., ve Schwartz, M. (2000). Engineering competitions in the middle school classroom: Key elements in developing effective design challenges. The Journal of the Learning Sciences, 9(3), 299-327.
 • Sanders, M. E. (2009). Technology education in the middle level school: Its role and purpose. NASSP Bulletin, 83(608), 34-44.
 • Sandoval, W.A. ve Bell, P. (2004). Design-based research methods for studying learning in context: introduction, Educational Psychologist, 39(4), 199-201, http//doi: 10.1207/ s15326985ep3904_1.
 • Sarıcan, G. (2017). Bütünleşik STEM eğitiminin akademik başarıya, problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisine ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Schnittka C. ve Bell R. (2011). Engineering design and conceptual change in science: Addressing thermal energy and heat transfer in eighth grade, International Journal of Science Education, 33(13), 1861-1887.
 • Schnittka, C. G. (2011). Engineering education in the science classroom: A case study of one teacher’s disparate approach with ability-tracked classrooms. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 2(1), 35-48. http://dx.doi.org/10.5703/1288284314654.
 • Siew, N. M., Goh, H. ve Sulaiman, F. (2016). Integrating Stem in an engineering design process: The learning experience of rural secondary school students in an outreach challenge program. Journal of Baltic Science Education, 15(4). 477-493. http://journals.indexcopernicus.com/ abstract.php?icid=1217790
 • Stohlmann, M., Moore, T., Roehrig, G. ve McClelland, J. (2011). Year-long impressions of a middle school STEM integration program. Middle School Journal, 43(1), 32–40.
 • Sullivan, F. R. (2008). Robotics and science literacy: Thinking skills, science process skills and systems understanding. Journal of Research in Science Teaching, 45(3), 373–394.
 • Şentürk, F. K. (2017). FETEMM etkinliklerinin fen bilimleri dersindeki kavramsal anlama ve bilimsel yaratıcılık üzerindeki etkileri ve öğrenci görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Tal, T., Krajcik, J. S., ve Blumenfeld, P. C. (2006). Urban schools' teachers enacting project‐based science. Journal of Research in Science Teaching, 43(7), 722-745.
 • Tayal, S.P. (2013). Engineering design process. International Journal of Computer Science and Communication Engineering IJCSCE Special issue on “Recent Advances in Engineering ve Techlogy” NCRAET-2013, 1-5.
 • Uçar, R. (2019). Argümantasyonla zenginleştirilmiş STEM etkinliklerinin 7.sınıf öğrencilerinin “güneş sistemi ve ötesi” ünitesindeki akademik başarılarına, astronomi’ye yönelik tutumlarına, eleştirel düşünme eğilimlerine ve STEM kariyer ilgilerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., ve Park, M. S. (2011). STEM integration: teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1(2), 1-13.
 • Wang, M. T. (2012). Educational and career interests in math: a longitudinal examination of the links between perceived classroom environment, motivational beliefs, and interests. Developmental Psycholology, 48, 1643–1657.
 • Wendell, K. B., Connolly, K. G., Wright, C. G., Jarvin, L., Rogers, C., Barnett, M., ve Marulcu, I. (2010). Incorporating engineering design into elementary school science curricula. American Society for Engineering Education Annual Conference ve Exposition, Louisville, KY.
 • Wendell, K. B., Swenson, J. E. ve Dalvi, T. S. (2019). Epistemological framing and novice elementary teachers' approaches to learning and teaching engineering design. Journal of Research in Science Teaching, 56(7), 956-982. http://dx.doi.org/10.1002/tea.21541.
 • Williams, J. (2011). STEM education: proceed with caution. Design and Technology Education, 16(1), 26-35.
 • Winarno, N., Rusdiana, D., Samsudin, A., Susilowati, E., Ahmad, N. J. ve Afifah, R. M. A. (2020). The steps of the engineering design process (EDP) in science education: A systematic literature Review. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(4), 1345-1360. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/jegys.766201.
 • Yamak, H., Bulut, N., ve Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FETEMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, B. (2018). Bağlam temelli öğrenmeye uygun olarak hazirlanmiş STEM uygulamalarinin etkilerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 1-20.
 • Yu, K. C., Wu, P. H. ve Fan, S. C. (2019). Structural relationships among high school students’ scientific knowledge, critical thinking, engineering design process, and design product. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-22. https://doi.org/10.1007/s10763-019-10007-2.
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2014
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi