Geçmişten Günümüze Kıbrıs’taki Yabancı Dil Eğitim Politikaları Bağlamında İngilizce Eğitimine İlişkin Gelecek Senaryoları

Bu araştırmanın amacı, geçmişte Birleşik Krallık hakimiyeti altında olan Kıbrıs’tan başlayarak İngiliz dili eğitimine yönelik bugüne kadar izlenen yabancı dil eğitim politikalarını kapsamlı bir biçimde analiz ederek, ‘Eğitimin Geleceğine Dönüş’ isimli OECD çalışmasında ortaya konulan dört farklı gelecek senaryosu referans alınarak Kıbrıs’taki İngilizce eğitiminin olası geleceğinin resmini çizmektir. Bu kapsamda geçmişten günümüze Kıbrıs Adası’ndaki İngilizce öğretimi üzerine yapılan araştırmalar ve İngiliz arşiv belgeleri ile OECD’nin olası senaryolarını içeren raporunun nitel analizi bağlamında bir doküman incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bulgularda öne çıkan sonuçlar eşliğinde, İngilizcenin KKTC’deki geleceğine yönelik potansiyel senaryolar eğitime katılım ve eğitimde geçirilen sürelerin artırılması, yaygın eğitim süreçlerinin de insan yaşamında daha fazla yer bulması, öğretmenlerin rollerinin kritik bir şekilde dönüşüme maruz kalması, yerel yönetimlerin yetki alanlarının genişlemesi gibi başlıca eylemler etrafında değerlendirilmektedir. Mevcut eylemlerden yola çıkarak farklı gelecek senaryoları tanımlamak, eğitim sistemi üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini araştırmak ve olası politika çıkarımlarını belirlemek KKTC'deki İngilizce eğitimin geleceği için fayda sağlayabilmektedir.

Future Scenarios for English Language Education in the Context of Foreign Language Education Policies in Cyprus from Past to Present

This research aims to draw a picture of the possible future of English language education in Northern Cyprus by comprehensively analyzing the foreign language education policies that have been followed so far for English language education starting from Cyprus, which was under the rule of the United Kingdom in the past, by making inferences about the changes it has shown throughout the process, concerning the four different future scenarios put forward in the OECD study 'Back to the Future of Education'. In this context, a document analysis was carried out in the context of research on English language teaching on the island from the past to the present and the qualitative analysis of British archival documents and the OECD report on possible scenarios. In the light of the results highlighted in the findings, potential scenarios for the future of English in the TRNC are evaluated around crucial actions such as participation in education and increasing the time spent in training, the increase in non-formal education processes in human life, the critical transformation of the roles of teachers, and the expansion of the jurisdiction of local governments. Defining future scenarios based on current actions, exploring their impact on the education system, and identifying possible policy implications can be helpful for the future of English language education on the Northern Cyprus.

___

 • Antoniou, M. (2015). The prospects for peace education in Cyprus: Exploring the potential for future unified education through the examination of a bi- communal school. Doktora Tezi. The University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina.
 • Aypay, A., ve Özdemir, M. (2021). Güncel eğilimlerden hareketle gelecek eğitim politikalarına yönelik çıkarımlar. İnsan ve İnsan, 8(27), 27-49. doi: 10.29224/insanveinsan.816609
 • Aziz, A. (1978). Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde öğrenim. Eğitim ve Bilim, 3(13), 19-29.
 • Bamgbose, A. (2020). A recurring decimal: English in language policy and planning. C. L. Nelson, Z.G. Proshina ve D.R. Davis (Ed.), The handbook of world Englishes (2. Baskı). (ss. 659–673). New Jersey: Wiley Blackwell.
 • Bausch, K. R., Christ, H., ve Krumm, H. J. (2007). Handbuch fremdsprachenunterricht. UTB-Francke.
 • Bayyurt, Y., ve Seggie, F. N. (2018). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. Ankara: Anı.
 • Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27- 40. doi: 10.3316/QRJ0902027
 • Creswell, J. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4. Baskı). Boston: Pearson.
 • Crystal, D. (2003). English as a global language (2. Baskı). Cambridge: Cambridge.
 • Çağlar, M., ve Reis, O. (2007). Eğitimde paradigmal dönüşümler sürecinde çağdaş ve küryerel eğitim planlaması. Ankara: Pegem.
 • Çetin, M., ve Aktaş, A. (2021). Yapay zeka ve eğitimde gelecek senaryoları. OPUS International Journal of Society Researches, 18 (Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4225-4268.
 • Daniel, J. (2020). Education and the Covid-19 pandemic. Prospects 49, 91–96.
 • Erden, H., ve Erden, A. (2019). KKTC eğitim sisteminde yaşanan güncel sorunlar. Sakarya University Journal of Education, 9(2), 282-303.
 • Fuerth, L., ve E. Faber (2012), Anticipatory governance practical upgrades: Equipping the executive branch to cope with increasing speed and complexity of major challenges. Institute for National Strategic Studies, Washington, DC.
 • Güneş, B., Çapraz, H., ve Erdönmez, C. (2018). Kıbrıs Türk eğitimine İngiliz müdahalesi (1920-1935). CTAD, 14(28), 111-133.
 • Hadjioannou, Z., Tsipevanslakou, S., ve Kappler, M. (2011). Language policy and language planning in Cyprus. Current Issues in Language Planning, 16(4), 503-569. doi: 10.1080/14664208.2011. 629113
 • Heraclidou, A. (2012). Making a British atmosphere in Cyprus, 1931–1939. The Cyprus Review, 24(2), 47-72.
 • İşler, B., ve Kılıç, M. (2021). Eğitimde yapay zekâ kullanımı ve gelişimi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(1), 1-11. doi: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2021/ejnm_v5i1001
 • Jenkins, J. (2009). English as a lingua franca: Interpretations and attitudes. World Englishes, 28(2), 200- 207.
 • Karahanoğlu, S. (2015). KKTC eğitim sistemindeki güncel sorunların öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
 • Karasar N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler (35. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Karoulla-Vrikki, D. (2001). English or Greek language? State or ethnic identity? The case of the courts in Cyprus. Language Problems and Language Planning, 25(3), 259-88. doi:https://doi.org/ 10.1075/lplp.25.3.04kar
 • Kazamias, A. M. (2009). Paideia and politeia: Education, and the polity/state in comparative education. R. Cowen ve A. M. Kazamias (Ed.), International handbook of comparative education (ss. 161-168). London: Springer.
 • Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası (1960). Kıbrıs Hükümet Matbaası. http://www.parliament.cy/images/media/assetfile/Syntagma_TU.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (2005). Kıbrıs Türk eğitim sistemi. http://talimterbiye.mebnet.net/kibristurkegitimsistemi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (2007). Anasınıflar İngilizce farkındalık eğitimi taslak öğretim programı. http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ ogretim-ana.html sayfasından erişilmiştir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (2014). V. Milli eğitim şûrası. http://egitimsurasi.mebnet.net sayfasından erişilmiştir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (2018). İngilizce dersi öğretim programı (3.-8. Sınıflar). http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/20182019/ingilizce.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (2019). Vizyon 2030 eğitim stratejik plan çalıştayı raporu. http://www.mebnet.net/sites/default/files/CalistayRaporu.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Merriam, S. B., ve Grenier, R. S. (Eds.). (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis (2. Baskı). John Wiley & Sons.
 • Miles, M., ve Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis. Beverly Hills: Sage.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2001). Scenarios for the future of schooling. Schooling for tomorrow: What schools for the future?. Paris: OECD. https://www.oecd.org/education/back-to-the-future-s-of-education-178ef527-en.htm sayfasından erişilmiştir.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2020). Educational Research and Innovation Back to the future of education four OECD scenarios for Schooling. Paris: OECD. https://www.oecd.org/education/back-to-the-future-s-of-education-178ef527-en.htm sayfasından erişilmiştir.
 • Orr, C. W. J. (1918). Cyprus under British rule. London: R. Scott.
 • Özerk, K. Z. (2001). Reciprocal bilingualism as a challenge and opportunity: The case of Cyprus. International Review of Education, 47(3-4), 253-265.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research ve evaluation methods (3. Baskı). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Pehlivan, A. (2018). Medium of instruction policies: Turkish Cypriots and their reflections on instructional technologies. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(5), 1683-1693.
 • Persianis. P. (1996). The British colonial education lending policy in Cyprus (1878- 1960): An intriguing example of an elusive ‘adapted education’ policy. Comparative Education. 32(1). 45-69.
 • Poon, A. (2000). Medium of instruction in Hong Kong: Policy and practice. Lanham: University Press of America.
 • Sarpten, S. (2020). Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin tarihsel gelişimi, şura kararları ve eğitim politikaları. Lefkoşa: Işık.
 • Shohamy, E. G. (2006). Language policy: Hidden agendas and new approaches. London, UK: Routledge.
 • Temiz, E. T. (2009). Kıbrıs Türk toplumunda sosyo-kültürel yapının taşınmasında öğretmenlerin rolü. Journal of International Social Research, 1(6).
 • The Elementary Education Law, 1920. http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1920_1_025.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • The Elementary Education Law, 1933. http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1933_1_018.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) (2012). KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kurumsal ve fonksiyonel analizi. Lefkoşa: KKTC Fokus.
 • Uysal, M., ve Çağanağa Ç.K. (2022). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temel eğitim kademesindeki yabancı dil eğitim politikalarına ilişkin paydaş görüşlerinin değerlendirilmesi ve gelecekte İngilizce eğitimi. Doktora Tezi. Lefke Avrupa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Lefke.
 • Yüce, E. (2022). The immediate reactions of EFL learners towards total digitalization at higher education during the Covid-19 pandemic. Journal of Theoretical Educational Science, 15(1), 1-15. doi: http://doi.org/10.30831/akukeg.939836
 • Yüce, E., ve Mirici, İ. H. (2023). Self-assessment in EFL classes of secondary education in Türkiye: the common european framework of reference for languages (CEFR)-based implementations. Pegem Journal of Education and Instruction, 13(1), 349-359. doi: 0.47750/pegegog.13.01.38
 • Varnava, A., ve Clarke, P. (2014). Accounting in Cyprus during late Ottoman and early British rule, 1840 to 1918. The Cyprus Review, 26(2), 33-55.
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2014
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi