Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Çalışmalarında SCAMPER Tekniğinin Yaratıcılığa Etkisi

Araştırmanın amacı, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin Ana Sanat atölye çalışmalarında SCAMPER tekniğinin yaratıcılığa etkisi olup olmadığını, varsa ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt amaçlar; öğrencilerin öntest uygulama çalışmaları ile sontest uygulama çalışmaları arasında, yaratıcı yaklaşım, kompozisyon kurgusu, imge zenginliği ve estetik değer açısından anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemektir. Çalışma Nicel araştırma yöntemleri içinde yer alan tek grup öntest-sontest yarı deneysel desen ile tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. SPSS programında Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilen veri sonuçlarına göre öntest uygulama çalışmaları ile SCAMPER eğitimi sonrası yapılan sontest uygulama çalışmaları arasında sontest lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Alt amaçları oluşturan yaratıcı yaklaşım, imge zenginliği, kompozisyon kurgusu ve estetik değer ölçütlerinde de öntest ve sontest uygulama çalışmaları arasında istatistiksel olarak sontest lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

The Effect of SCAMPER Technique on Creativity in the Studies of the Students of Painting Education Department

The aim of this study is to reveal whether the SCAMPER technique has an effect on creativity in the Master Art workshops of the Department of Painting Education undergraduate students, and if so, to detect the level. The sub-purposes of this study is to determine whether there is a significant difference between the pretest and posttest practice studies of the students in terms of creative approach, compositional setup, image richness and aesthetic value. The study was designed with a single group pretest-posttest quasi-experimental design, which is included in the quantitative research methods. A rubric was preferred as a data collection tool. According to the results of the data analyzed with the Wilcoxon signed-rank test in the SPSS program, a significant difference in favor of the posttest was determined between the pretest application studies and the posttest application studies performed after the SCAMPER training. A statistically significant difference in favor of the posttest was found between the pretest and posttest application studies in the sub-objectives of creative approach, image richness, compositional setup and aesthetic value.

___

 • An, J. S. ve Huh, Y. J. (2019). Effect of creative thinking through art collaboration class. Journal of the Korea Convergence Society, 10(7), 121-131.
 • Andreasen, N. C. (2019). Yaratıcı beyin dehanın nörobilimi. (K. Güney, Çev.) Ankara: Arkadaş.
 • Ang, K. Y. ve Yuen, M. C. (2016, September). A student’s perspective of scamper technique used for multimedia asset creation. Konferans Bildirisi içinde: 2nd International Conference on Creative Media, Design, and Technology (REKA 2016). Penang: Malaysia.
 • Ang, K. Y., Yuen, M. C., ve Wong, A. K. S. (2018). Engaging pre-schoolers in a musical experience: A SCAMPER technique study. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 207, 209-213.
 • Baş, Ş., ve Kaptan, A. Y. (2021). Sanatsal yaratım sürecinde SCAMPER tekniğinin kullanılması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(3), 1126-1149. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E. ve Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Cox, D. (2020). Yaratıcı düşünme for DUMMIES. (E. Ün, Çev.). Ankara: Nobel Akademi.
 • Eberle, B. (2008). SCAMPER Creative games and activities for imagination development. Texas: Prufrock.
 • Eisner, E. (2009) The lowenfeld lecture 2008, what education can learn from the arts, Art Education, 62(2), 6-9.
 • Gladding, S. (2011). Using creativity and the creative arts in counseling: an international approach. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(35), 1-7.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel.
 • Goldberg, E. (2018). Creativity the human brain in the age of innovation. New York: Oxford University.
 • Harrington, H. J. ve Voehl, F. (2016). The ınnovation tools handbook. New York: CRC, Taylor & Francis.
 • Herrmann, N. (2002). İş yaşamında bütünsel beyin. (M. Öner, Çev.) İstanbul: Hayat.
 • Hwang, H. J. ve Huh, Y. J. (2020). Idea effect of product design class using Scamper. Journal of the Korea convergence society, 11(4), 133-141.
 • Keser, N. (2005). Sanat sözlüğü. Ankara: Ütopya.
 • Kim, M. J. (2013). Creative idea and an analysis of fashion design on Korean image through the SCAMPER technique. Journal of the Korean Society of Costume, 64(1), 1-17.
 • Lau, J. Y. F. (2011). An introduction to critical thinking and creativity: Think more, think better. New Jersey: John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Leski, K. (2017). Yaratıcılık fırtınası. (Z. Kökkaya, Çev.) İstanbul: Kapital medya.
 • Levine, E. (2021). Ateşe yön vermek. İstanbul: Kaplan.
 • Lowenfeld, V. (1960). Creative intelligence. National Art Education Association, 1(2), 22-25.
 • Majid, D. A., Tan, A. G. ve Soh, K. C. (2003). Enhancing children’s creativity: an exploratory study on using the ınternet and SCAMPER as creative writing tools. The Korean Journal of Thinking & Problem Solving, 13(2), 67-81.
 • Michalko, M. (2020). Yaratıcı dehanın sırları. (Z. Abat, Çev.) İstanbul: Koridor.
 • Osborn, A. F. (1956). Applied imagination. New York: Scribner’s Sons.
 • Osborn, A. (2009). Unlocking your creative power creative education foundation, USA: Hamilton Books, The Rowman & Littlefield.
 • Radziszewski, E. (2017). SCAMPER and creative problem solving in political science: insights from classroom observation. Journal of Political Science Education, 13(3), 308-316.
 • Rouquette, M. (2007). Yaratıcılık. (İ. Yerguz, Çev.) Ankara: Dost.
 • San, İ. (2019). Sanat ve eğitim. Ankara: Ütopya.
 • Serrat, O. (2017). Knowledge solutions tools, methods, and approaches to drive organizational performance. ABD: Springer Nature. https://scholar.google.comscholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=Serrat%2 C+O.+%282017%29.+Knowledge+Solutions.+Asian+Development+Bank%2C+Philippines%3A+published+by+Springer+ Nature.&btnG= sayfasından erişilmiştir.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2011). Sanat kavram ve terimleri sözlüğü. İstanbul: Remzi.
 • Starko, A. J. (2010). Creativity in the classroom: schools of curious delight. New York and London: Routledge, Taylor & Francis.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Yağcı, E. (2012). Yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği: SCAMPER konusunda veli görüşleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(43).
 • Yıldız, V. ve İsrael, E. (2002). Yaratıcılığı geliştirmede bir yol: SCAMPER, Yaşadıkça Eğitim, 74(75), 53-55.
 • Yılmaz, M. (2010). Görsel sanatlar eğitiminde uygulamalar (196 uygulama biçimi ile). Ankara: Data.
 • Yılmaz, M. ve İnceağaç, M. (2017). Görsel sanatlar eğitimi uygulamalarında edebiyat ürünlerinin etkisini belirlemeye yönelik dereceli puanlama anahtarının (rubrik) geliştirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 1-16.
 • Yolcu, E. (2010). Sanat eğitiminde yaratıcılık. K. Artut (Ed.), Güzel sanatlar eğitiminde özel öğretim yöntemleri içinde (s.31-89). Ankara: Anı.
 • Yuen, M. C., Tarique Azam, N. S., & Ang, K. Y. (2015). SCAMPER for character design unique zoo creature. International Colloquium of Art and Design Education Research’te sunulmuş bildiri (i-CADER 2014) (ss. 345-358). Springer Singapore.
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2014
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi