Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde probleme dayalı öğrenim yöntemi ve işleyişi konusunda eğitim yönlendiricilerinin görüşleri

Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (DEÜTF) eğitim yönlendiriciliği görevini üstlenen eğiticilerin Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) yöntemi ve işleyişine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmada 1997-1998 akademik yılından bu yana farklı dönemlerde eğitim yönlendiriciliği görevi üstlenen eğiticilerin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. 201 eğiticiye gönderilen anket formlarının 130'u (%65.0) geri dönmüştür. Anket formları eğiticilerin tanımlayıcı özellikleri ve eğitim yönlendiriciliğine ilişkin 10 soru, PDÖ yöntemini değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanan 12 maddelik bir ölçek ve en sık karşılan sorunlar ile görüş ve önerileri içeren iki açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Eğiticilerden PDÖ yöntemine, ölçekteki ifadelerle ilgili olarak 1-5 arasında (l:en az, 5:en çok) puan vermeleri istenmiştir. Ölçeğe ilişkin güvenilirlik katsayısı yüksek bulunmuştur (Cronbach alpha: 0.90). Bulgular: Eğiticilerin PDÖ yöntemine verdikleri puanlar 5 üzerinden 3.80 ile 4.69 arasında değişmektedir. Öğrencilere sorgulama yeteneği kazandırması, iletişim becerilerini geliştirmesi, bağımsız çalışmayı güdülemesi ve problem çözme becerilerini geliştirmesi ile ilgili olarak eğiticilerin verdikleri puanların ortalamaları 5 üzerinden 4.53'ün üzerindedir. Sonuç: DEÜTF'de uygulanan PDÖ eğitim programının başarıyla sürdürülebilmesi için aktif rol üstlenen eğitim yönlendiricilerinin yönteme ve sürece ilişkin görüşlerinin sürekli olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle güvenilirlik çalışması yapılan ölçek ve sorulardan oluşan anket formunun sonraki yıllarda da uygulanması planlanmaktadır

Opinions of tutors about problem-based learning process at Dokuz Eylül University School of Medicine

Objective: The purpose of this cross-sectional study is to determine'the opinions of tutors about Problem-based Learning in Dokuz Eylül University School of Medicine. Method: A questionnaire was formed, containing 10 items about tutor profile, a .5 point Likert scale (l:min 5:max) consisting of 12 items about rproblenvbased learning process and two öpen ended questions asking frequently encountered problems and suggestions, and distributed to faculty who had been actively participating the PBL process as tutor in different periods since 1997-1998 academic year. Response rate was 65% (130 out of 201). The reliability of 12 item scale was measurably high (Cronbach alpha:0.90). Results: Scores of tutors about problem-based learning varied between 3.80 and 4.69 out of 5 points. Respondents gave highest ratings to the items of student reasonıng, ımprovıng communıca-tion skills, motivating individual learning, and improving problem solving skills. Mean scores about these items were above 4.53 outof 5. Conclusion: For the purpose of evaluating and improving the efficacy of educational programme in Dokuz Eylül University School of Medicine, it is important to determine the opinions of tutors about PBL process. in the following years, it is planned to repeat this study by using the same questionnaire.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.4b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Demanslı hastalara ait plazma bakır düzeltmeleri ve eritrosit antioksidan enzim aktiviteleri

Ömer ATALAY, ERTUĞRUL BOLAYIR, Sevtap BAKIR, Atilla ATALAY

Genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Klebsiella pneumoniae suşlarında imipenem, meropenem ve sefoperazon-sulbaktamin etkinliği

Aslı Gamze ŞENER, Ayşe YÜCE

Kolorektal adenomlarda görülen müsin profili değişikliklerinin kolorektal karsinom gelişimindeki önemi

Banu LEBE, Ali KÜPELİOĞLU

Sağlık alanında okuyan öğrencilerin empati beceri düzeyi ile ruhsal bozukluğu olanlara tutumları arasındaki ilişki

Özden SARI, Beyazıt YEMEZ

Probleme dayalı öğrenimde öğrenci perspektifi: Ne kadar değiştik?

MAKBULE İLGİ ŞEMİN, Dilek GÜLDAL, Semih ŞEMİN, Sedef GİDENER

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde probleme dayalı öğrenim değerlendirme formlarına ilişkin güvenilirlik çalışması

Berna MUSAL, Sema OZAN, H. Cahit TAŞKIRAN, MAKBULE İLGİ ŞEMİN

Incontinentia pigmenti achromians

Emel FETİL, Turna İLKNUR, Nevruz BOYRAZ, Handan ÇAKMAKÇI, Arzu KOVANLIKAYA, Semra KURUL, Şebnem ÖZKAN

Beyin ölümü kavramı ve DEÜTF anestezi yoğun bakım ünitesindeki olguların retrospektif incelenmesi

Ceyhun CAN, Ufuk GÖKER, SAYGIN ABALI, Tuğçe ÇİFTÇİ, Önder DOKSÖZ, Leyla İYİLİKÇİ, Ali GÜNERLİ

Fonksiyonel boyun disseksiyonları sonrasında nervus aksesoryus ve internal jugular ven fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Bekir TATAR, İbrahim ÖZTURA, Makbule VARER, İsmail ÖZDEMİR, Hüseyin KATILMIŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde probleme dayalı öğrenim yöntemi ve işleyişi konusunda eğitim yönlendiricilerinin görüşleri

H. Cahit TAŞKIRAN, Berna MUSAL, Neşe ATABEY