Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine

Zekât, zengin ile fakir arasında köprü oluşturan, darda kalanların imdadına yetişen ve böylece toplumsal huzur ve barışa önemli katkı sağlayan mali bir ibadettir. Devletin gözetim ve denetiminde usulüne uygun toplanıp hak edenlere ulaştırıldığı zamanlarda ekonomik açıdan zengin ve fakir arasındaki mesafenin azalmasına, toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin gelişmesine ve ekonominin canlanmasına destek olmuştur. 1957 yılında İngilizlerden bağımsızlığını kazanan Malezya, bağımsızlıktan sonra ülkenin asıl halkı olan Müslümanların, sömürgecilik ve Çinli göçü sebebiyle ortaya çıkan endişelerini hafifletmek ve ülkenin İslami kimliğini göstermek üzere, hac fonu, zekât kurumu, İslam bankacılığı ve sigortacılığı, helal belgelendirme gibi bazı İslami uygulamalarıyla dikkat çekmiş ve kamusal zekât uygulamasında kendine has bir model geliştirmiştir. Eyalet sistemi sebebiyle bütün ülkede tek merkezden yönetilen bir zekât sistemi kurulamamış olsa da eyalet bazında zekâtın toplanması ve dağıtılması merkezileştirilmiştir. Uygulamanın bazı eksik ve kusurları eleştirilmekte ve zamanla yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Buna mukabil ülkemizdeki kamu kontrolünden uzak zekât uygulaması bu ibadetin amacına ulaşmasını olumsuz etkilemektedir. İyi işleyen zekât sistemlerinden istifade ederek ülkemizde de kamu denetiminde bir zekât sisteminin kurulmasına ihtiyaç vardır. Böylece zekâtın amacı doğrultusunda fert ve toplum hayatına yapacağı katkılar daha iyi ortaya çıkabilecektir. Bu makale bu yolda atılmış bir adım olmayı hedeflemektedir.

On the Malaysian Public Zakat Administration

Zakat is a monetary form of religious worship that establishes a bridge between a rich and a poor, helps those who are in need and contributes to peace and tranquillity within a society. When zakat is collected properly under a government control and transmitted to those who deserve, it helped to decrease the gap between the poor and the rich, supported activities of social solidarity and revived the economy as well. Malaysia after its independence in 1957 has developed an interest in Islamic practices by drawing attention to a distinctive practice with the public zakat system. Even though a national- central system of zakat could not be established due to the federal structure of the country, the collection and distribution of zakat has been centralized on a state level. Parts of the practice are being criticized, reviewed and new regulations are introduced. Unlike Malaysia, the zakat practice in Turkey is out of state control, thus it hinders zakat from achieving its real purpose. There is a need to make use of the well-functioning zakat systems around the world and establish a public zakat system in our country so that we can make the most of the benefits that zakat has for individuals and societies. This article aims to be a step in that direction.Zakat is one of the main forms of worship and is at the same time one of the main sources for the state budget in Islam.  It aims at making sure that the rich –those with higher wealth and income– protects the poor and the powerless and through this it contributes to the peace in the society. In the Islamic creed wealth in reality belongs to Allah; therefore, those who live an affluent life should not attribute their wealth to themselves alone and help those who, for whatever reason, are unable to meet their needs. Because there is a social dimension to this form of worship, it is the duty of the head of state to collect the zakat and distribute it to the right people. Historically this duty has taken different forms and today, many Muslim countries sustain this collection and redistribution under state supervision.

Kaynakça

Abdul Aziz, Asmah, et al. “Zakat Management of Zakat Institutions in Malaysia”. Global Trends in Financial Crimes in the New Economies. The 5th International Conference on Financial Criminology (ICFC) (2013): 128-129.

Abdul Aziz Muhammad. Zakat and Rural Development in Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1993.

Abdul Rahman, Abdul Rahim. “Pre-requisites for Effective Integration of Zakah into Mainstream Islamic Financial System in Malaysia”. Islamic Economic Studies 14, no.1&2 (2007): 91-107.

Ab Rahman, Azman, Mohammad Haji Alias and Syed Mohd Najib Syed Omar. “Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues”. Global Journal of Al-Thalaqah 2 (2012): 35-42.

Abd Wahab, Norazlina, and Abdul Rahim Abdul Rahman. "Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: An Application of Data Envelopment Analysis”. Journal of Economic Cooperation & Development 33, no.1 (2012): 95-112.

Abu Bakar, Nur Barizah, and Hafiz Majdi Abdul Rashid. “Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia”. International Journal of Economics and Finance 2, no. 3 (2010): 76-84.

Abu Bakar, Nur Barizah. “A Zakat Accounting Standard (ZAS) for Malaysian Companies”. American Journal of Islamic Social Sciences 24, no. 4 (2007): 74-92.

Administration of Islamic Law (Federal Territories) Act 1993, mad. 34(3).

Acar, H. İbrahim. “Zekâtın Önemi, Temel İhtiyaçlar ve Nisab Miktarıyla İlgili Değerlendirmeler”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 18 (2011): 129-141.

Aidit bin Ghazali. “Zakat Administration in Malaysia”, The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia, ed. Mohamed Ariff. Singapore: 1991, 90-99.

Akyüz, Vecdi. Mukayeseli İbadetler İlmihali. İstanbul: İz Yayıncılık, 1995.

el-Belâzûrî, Ahmed b. Yahya. Fütûhu’l-buldân. Beyrut 1988.

Beşer, Faruk. “Zekâtın Masarifi ve Sosyal Güvenlik”. Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur’an ve Sünnette Zekât, Ed. Bedrettin Çetiner. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008, 159-188.

Cici, Recep. “Günümüzde İslam Ülkelerinde Zekâtın Kurumsallaştırılması Çabaları”. Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur’an ve Sünnette Zekât. Ed. Bedrettin Çetiner. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008, 225-262.

Çeliker, Hüseyin. “İslam Hukuku’nda Devlet Başkanlığı”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26-27 (2008): 251-298.

Dumlu, Emrullah. “Kamu Harcamaları Açısından Zekât”. Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi 36 (2011): 217-252.

Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm. Kitâbü’l-emvâl. nşr. Muhammed Halîl Herrâs. Beyrut: Dâru’l-Fikr 1408/1988.

Embong, Mohd Rodzi, Roshaiza Taha and Mohd Nazli Mohd Nor. “Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia”. Jurnal Pengurusan 39 (2013): 141-150.

Erdoğan, Mehmet. “Zekât Nisabının Amacı Dikkate Alınarak Günümüz Hayat Standartlarına Göre Yeniden Belirlenmesi”. Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri. ed. Yunus Vehbi Yavuz. Bursa 2006, 159-168.

Erkal, Mehmet “Zekât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 44: 197-207. Ankara: TDV Yayınları, 2013.

Habib Ahmed. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2004.

Haron, Nurul Husna, et al. "Zakat for Asnafs’ Business by Lembaga Zakat Selangor”. Malaysian Accounting Review 9, no. 2 (2010): 123-138.

Hasan, Nik Mustapha bin Hj Nik. "Zakat in Malaysia-Present and Future Status”. International Journal of Economics, Management and Accounting 1, no. 1 (1987): 47-75.

Hudayati, Ataina, and Achmad Tohirin. “Management of Zakah: Centralised vs Decentralised Approach”. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology:Zakat and Waqf Economy. Ed. Abdul Ghafar Ismail et al. Bangi: 2010, 366-367.

İbnü’l-Esîr, İzzedddin. el-Kāmil fi’t-târih. nşr. Abdullah el Kâdî, Beyrut 1415h.

İbn Kesir, Ebû’l-Fidâ İsmâil (ö. 774/1372). Tefsîru’l- Kur’âni’l-Azîm. Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1419h.

İbn Kudâme, Muvaffakuddîn. el-Muğnî. Kahire 1968.

el-Kardâvî, Yusuf . Fıkhu’z-Zekât. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1973.

Kāsânî, Ebu Bekir b. Mes’ud. Bedâi‘u’s-sanâi‘ fi tertibi’ş-şerâi‘. Beyrut: Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1406/1986.

Kaslam, Shawal. “Governing Zakat as a social Institution: the Malaysian Perspective”. Social and Management Research Journal 6, no. 1 (2009): 15-32.

Lubis, Muharman, et al. "Enhancement of Zakat Distribution Management System: Case Study in Malaysia”. International Management Conference 2011 Proceedings. University Sultan Zainal Abidin, 2011.

Nadzri, Farah Aida Ahmad, Rashidah AbdRahman and Normah Omar. "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia”. International Journal of Arts and Commerce 1, no. 7 (2012): 61-72.

Oral, Osman. “Kelâm Ekollerine Göre Halife / Devlet Başkanı’nın Görevleri”. EKEV Akademi Dergisi 62 (2015): 379-402.

Owolabi Yusuf, Muhammad-Bashir, and Alias Mat Derus. "Measurement Model of Corporate Zakat Collection in Malaysia: A Test of Diffusion of Innovation Theory”. Humanomics 29, no.1 (2013): 61-74.

Özek, Ali. “Asr-ı Saadette Zekâtın Tatbikatı”. Türkiye’de Zekât Potansiyeli. Ed. Sabri Orman, İsmail Kurt. İstanbul: İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları, t.y., 1-20.

er-Râzî, Fahreddin.  Mefâtîĥu'l-ġayb. Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabî, 1420h.

Shariff, Anita Md, et al. “A Robust Zakah System: Towards a Progressive Socio-economic Development in Malaysia”. Middle-East Journal of Scientific Research 7, no. 4 (2011): 550-554.

Tabakoğlu, Ahmet. “Zekât ve Gelir Dağılımı”. Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur’an ve Sünnette Zekât. Ed. Bedrettin Çetiner. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008, 145-146.

Yavuz, Yunus Vehbi. “Hz Peygamber Dönemi Hayat Standartlarında Belirlenen Klasik Ölçüler Dikkate Alınarak Zekât Nisabının ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değerinin Belirlenmesi”. Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri. Ed. Yunus Vehbi Yavuz. Bursa: 2006, 78-96.

Yeniçeri, Celal. İslam’da Devlet Bütçesi. İstanbul: Şamil Yayınevi, 1984.

Yusoff, Mohammed, and Sorfina Densumite. "Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia”. Journal of Economics and Behavioral Studies 48 (2012): 449-456.

Wahid, Hairunnizam, and Radiah Abdul Kader. “Localization of Malaysian Zakat Distribution: Perceptions of Amil and Zakat Recepients”. A Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Ed. Abdul Ghafar Ismail et al. Bangi 2010, 461-483.

Wan Ahmad, Wan Marhaini. Zakat investment in Malaysia: a Study of Contemporary Policy and Practice in Relation to Shari'a. (Doktora Tezi), Edinburg Univrsity, 2012.

Zarqa, M. A. “Distributive Justice in Islam”. Lectures on Islamic Economics. Ed. Ausaf Ahmad, and Kazim Raza Awan. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1992.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuid274036, journal = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi}, issn = {2528-9861}, eissn = {2528-987X}, address = {Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi 58140 Kampüs Sivas / Türkiye}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {235 - 270}, doi = {10.18505/cuid.274036}, title = {Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine}, key = {cite}, author = {Yalçın, İsmail} }
APA Yalçın, İ . (2016). Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , 20 (2) , 235-270 . DOI: 10.18505/cuid.274036
MLA Yalçın, İ . "Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine" . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 235-270 <
Chicago Yalçın, İ . "Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 235-270
RIS TY - JOUR T1 - Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine AU - İsmail Yalçın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18505/cuid.274036 DO - 10.18505/cuid.274036 T2 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 270 VL - 20 IS - 2 SN - 2528-9861-2528-987X M3 - doi: 10.18505/cuid.274036 UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine %A İsmail Yalçın %T Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine %D 2016 %J Cumhuriyet İlahiyat Dergisi %P 2528-9861-2528-987X %V 20 %N 2 %R doi: 10.18505/cuid.274036 %U 10.18505/cuid.274036
ISNAD Yalçın, İsmail . "Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 / 2 (Aralık 2016): 235-270 .
AMA Yalçın İ . Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine. CUID. 2016; 20(2): 235-270.
Vancouver Yalçın İ . Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2016; 20(2): 235-270.
IEEE İ. Yalçın , "Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 235-270, Ara. 2016, doi:10.18505/cuid.274036