Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University

Amaç: Bu çalışmada, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kayıtlı lisansüstü öğrencilerin, üniversitenin kütüphanesine ilişkin duygu ve düşüncelerinin kaygı odağında ortaya konulması ve elde edilen veriler ışığında söz konusu kaygının kütüphane algısı, hizmet beklentisi ve kullanım düzeyine etkisinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İfade edilen amaç bağlamında, ilgili literatürde daha önceden kullanılmış ölçeklerden yararlanılarak bir anket hazırlanmış ve bu anket, salgın koşulları nedeniyle, araştırmanın evrenini oluşturan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğrencileri ile elektronik ortamda paylaşılmıştır. “Kütüphane Kaygısı Ölçeği” olarak tanımlanan ankete 313 öğrenci katılmıştır. Bulgular: Anket çalışmasından elde edilen veriler neticesinde, öğrencilerin büyük bir çoğunlukla kütüphane kaygısı yaşamadığı saptanmıştır. Sonuç: Bununla birlikte, ankete katılan öğrencilerin kütüphane hakkında çok az şey bildikleri ve bu yüzden kütüphaneden yeterince yararlanamadıkları bulgusuna da ulaşılmış, öğrencilerde var olan kütüphane kaygısının neden ve sonuçlarının söz konusu tespit ile birlikte değerlendirilmesi yapılmış ve çalışmanın sonunda bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir. Özgünlük: Çalışma, kütüphane kaygısını Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri özelinde ve Covid-19 salgının yarattığı koşullara bağlı olarak kütüphane kaygısını ele alan ilk çalışma olması bakımından özgün değere sahiptir.

Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University

Purpose: In this study, it is aimed to reveal the feelings and thoughts of the graduate students registered at the Social Sciences Institute of Çankırı Karatekin University in the focus of anxiety and to analyze the effect of the anxiety on the library perception, service expectation and usage level in the light of the data obtained. Method: In the context of the stated purpose, a questionnaire was prepared by using the scales previously used in the relevant literature, and this questionnaire was shared electronically with the graduate students of Çankırı Karatekin University Social Sciences Institute, which constitutes the universe of the research, due to the epidemic conditions. 313 students participated in the survey defined as the "Library Anxiety Scale". Findings: As a result of the data obtained from the survey study, it was determined that the students did not experience library anxiety for the most part. Implications: However, it was also found that the students who participated in the survey knew very little about the library and therefore could not make use of the library adequately. Originality: The study has original value in that it is the first study to address library anxiety in particular to Çankırı Karatekin University students and due to the conditions created by the Covid-19 epidemic.

Kaynakça

Abdoh, E. S. (2021). Library anxiety among omani and Saudi Arabian international students: A case study at The University of South Carolina, USA. The Journal of Academic Librarianship, 47(2). doi: 10.1016/j.acalib.2020.102305

Aktan, E. (2018). Sosyal medya ve sosyal kaygı: sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(2), 35-53. 11 Aralık 2019 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/38276 adresinden erişildi.

American Psychological Association (2019). Anxiety. 9 Aralık 2019 tarihinde; https://dictionary.apa.org/anxiety adresinden erişildi.

Anwar, M. A., Al-Kandari, N. M., ve Al-Qallaf, C. L. (2004). Use of Bostick‟s Library Anxiety Scale on undergraduate biological sciences students of Kuwait University. Library and Information Science Research, 26(2), 266–283. doi: 10.1016/j.lisr.2004.01.007

Aziz, A., (2008). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel.

Bostick, S. L. (1992). The development and validation of the library anxiety scale. (Yayımlanmamış doktora tezi) Wayne State University, Michigan.

Çelik, A., ve Uçak, N. Ö. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(2). 26 Aralık 2019 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598094 adresinden erişildi.

Geçtan, E. (2018). İnsan olmak. İstanbul: Metis.

Gogoi, T., Singson, M., ve Thiyagarajan, S. (2021). Library anxiety among marginalized university students in northeast India. Evidence Based Library and Information Practice, 16(1), 25-45. doi: 10.18438/eblip29626

Harnett, M. (2005). Did you say library anxiety? Part one. 24 Aralık 2019 tarihinde; http://lsobibliotech.blogspot.com/2005/03/did-you-say-library-anxiety-part-one.html adresinden erişildi.

Harnett, M. (2012). Did you say library anxiety? (Part 1 & 2). Kniznica/BiblioTech, 5, 12. 19 Aralık 2019 tarihinde; https://digitalrepository.unm.edu/law_facultyscholarship/132 adresinden erişildi.

Hayran, M. ve Hayran, M. (2018). Sağlık araştırmaları için temel istatistik. Ankara: Pelikan.

Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, A. J. ve Lichtenstein, A. A. (1996). Library anxiety: Characteristics of “at-risk” college students. Library & Information Science Research, 18(2), 151-163. 24 Kasım 2019 tarihinde; https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED416896.pdf adresinden erişildi.

K-Lee F. & Joan C Bartlett, P. (2018). Fear at first sight: Library anxiety, race, and nova scotia. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 13(2). doi: 10.21083/partnership.v13i2.4366.

Kurulgan, M., ve Meriç, D. (2019). Üniversite öğrencilerinde kütüphane kaygısı: Anadolu Üniversitesi örneği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 59(2), 1004-1033. doi: 10.33171/dtcfjournal.2019.59.2.13

Lund, B. D., ve Walston, M. (2020). Anxiety-uncertainty management theory as a prelude to Mellon’s Library Anxiety. The Journal of Academic Librarianship, 46(4). doi: 10.1016/j.acalib.2020.102160

Mellon, C. A. (1986). Library anxiety: A grounded theory and its development. College and Research Libraries, 47, 2, 160-165. 10 Eylül 2019 tarihinde; http://69f0c4a0ef237fa5b1b3cc7ca9e640bde575d444-ebscohost.vetisonline.com/eds/detail/detail?vid=5&sid=262b9c5b-74fa-4455-b68e-f043b6e56635%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=ISTA2101478&db=lxh adresinden erişildi.

Onwuegbuzie, A. J. (1997). Writing a research proposal: The role of library anxiety, statistic anxiety and composition anxiety. Library and Information Science Research, 19, 5-33. doi: 10.1016/S0740-8188(97)90003-7

Onwuegbuzie, A. J. ve Jiao, Q. G. (2000) I’ll go to the library later: The relationship between academic procrastination and library anxiety. College and Research Libraries, 61(1), 45-54. doi:10.5860/crl.61.1.45

Ögel, Ü. (2013). Kütüphane kaygısı: Bilkent Üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Shehata, A. M. K. ve Elgllab, M. F. M. (2019). Library anxiety among undergraduate students: A comparative study on Egypt and Saudi Arabia. The Journal of Academic Librarianship, 45(4), 386–393. doi: 10.1016/j.acalib.2019.05.006

Song, Z., Zhang, S. ve Clarke, C. P. (2014). Library anxiety among Chinese students: Modification and application of LAS in the context of Chinese academic libraries. The Journal of Academic Librarianship, 40(1), 55–61. doi: 10.1016/j.acalib.2013.10.014

Świgoń, M. (2011). Library anxiety among polish students: Development and validation of the Polish library anxiety scale. Library and Information Science Research, 33(2), 144–150. doi:10.1016/j.lisr.2010.09.003

Van Kampen, D. J. (2004). Development and validation of the multidimensional library anxiety scale. College & Research Libraries, 65, 1, 28-34. doi: /10.5860/crl.65.1.28

Yılmaz, E. (2021). Etkin kütüphane kullanımı önünde büyük bir engel olarak kütüphane kaygısı: Genel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 25(3), 371–416.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jiss1063837, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, eissn = {2791-9374}, address = {Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {13}, pages = {141 - 178}, doi = {10.54558/jiss.1063837}, title = {Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University}, key = {cite}, author = {Acartürk, Rüveyda and Akkaya, Mehmet Ali} }
APA Acartürk, R. & Akkaya, M. A. (2022). Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 141-178 . DOI: 10.54558/jiss.1063837
MLA Acartürk, R. , Akkaya, M. A. "Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2022 ): 141-178 <
Chicago Acartürk, R. , Akkaya, M. A. "Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2022 ): 141-178
RIS TY - JOUR T1 - Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University AU - Rüveyda Acartürk , Mehmet Ali Akkaya Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.54558/jiss.1063837 DO - 10.54558/jiss.1063837 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 178 VL - 13 IS - 1 SN - 1309-3738-2791-9374 M3 - doi: 10.54558/jiss.1063837 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University %A Rüveyda Acartürk , Mehmet Ali Akkaya %T Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University %D 2022 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738-2791-9374 %V 13 %N 1 %R doi: 10.54558/jiss.1063837 %U 10.54558/jiss.1063837
ISNAD Acartürk, Rüveyda , Akkaya, Mehmet Ali . "Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 1 (Nisan 2022): 141-178 .
AMA Acartürk R. , Akkaya M. A. Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University. ÇAKÜ SBED. 2022; 13(1): 141-178.
Vancouver Acartürk R. , Akkaya M. A. Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 13(1): 141-178.
IEEE R. Acartürk ve M. A. Akkaya , "Lisansüstü Öğrencilerde Kütüphane Kaygısının Kütüphane Kullanımına Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği / Library Anxiety Factor in University Library Usage and Its Effect on Students' Library Usage: Example of Çankırı Karatekin University", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı. 1, ss. 141-178, Nis. 2022, doi:10.54558/jiss.1063837