Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cilt: 14 Sayı: 2 -2023Son Sayı