Toplu iş sözleşmeleri ile çalışma koşullarının düzenlenmesinde ve fesih bildirimi sürelerinin artırılmasında karşılaşılan sorunlar

Toplu Sözleşme hakkı anayasanın 53. Maddesinde temel bir hak olarak düzenlenmiştir. Yargı kararlarında ise toplu sözleşme hakkının kötüye kullanılmayacağı belirtilmiştir. Çalışma koşullarının toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmesinde hakkın kötüye kullanılamayacağı tespiti özünde toplu sözleşmeleri aracılığı ile düzenleme yetkisinin sınırlanması anlamına gelmektedir. Makalede, toplu sözleşme özerkliğinin sınırlandırılması sorununu uygulama ve Yargıtay kararları ekseninde incelenmiş, bu konuda öğretide ortaya atılan görüşleri tartışılmıştır.

Problems appearing in the phases of increasing the duration of notice of termination and regulating the working conditions through collective labour agreement

Abstract: Collective Agreement right takes place in the 53rd article of the constitution as a basic right. Moreover, it is stated in the judicial decisions that the right of collective agreement cannot be abused. Determination of the fact that this right cannot be abused while specifying the working conditions through collective labour agreements means at heart limiting the power of regulating through collective labour agreements. In this paper, the question of limiting the autonomy of collective agreement has been investigated in the context of practice and decisions of Supreme Court and opinions in doctrine have been discussed.

___

Akyiğit, Ercan: İş Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2008

Alpagut, Gülsevil: Toplu İş Sözleşmesinde İşlem Temelinin Çökmesi, İstanbul 2002 ( İşlem Temelinin Çökmesi).

Alpagut, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Sözleşmesel Kayıtlar ve Sözleşmenin Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi (İkale Sözleşmesi), İB/GS Üniversitesi tarafından düzenlenen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 11.Yıl Toplantısı yayını, İstanbul 2008,19-52 (Sözleşmesel Kayıtlar).

Atabek, Reşat: İş Akdinin Feshi, İstanbul 1938.

Başbuğ, Aydın: İş Sözleşmesinin Değişen Şartlara Uyarlanması, İstanbul 2007.

Belling/Köksal, Toplu İş Sözleşmelerinde İşlem Temelinin Çökmesi Halinde Uyarlama, HGK’ nun 3.5.1995 Tarihli Kararının İncelenmesi, Yasa Dergisi, Ekim 1996,1487-1510.

Biedenkopf, Kurt H.: Grenzen der Tarifautonomie, Karlsruhe 1964.

Brox/Rüthers/Hennsler, Arbeitsrecht, 18. Auflage, Stuttgart 2011.

Centel, Tankut: İş Hukuku, Cilt: I, Bireysel İş Hukuku, İstanbul 1994 (Centel I).

Centel, Tankut: Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğinin Hukuki Sınırları, Sicil İHD, Mart 2010, 211-220 ( Özerkliğin Sınırları).

Çelik, Nuri: İş Hukuku I, Genel Bilgiler-Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1971 (Çelik I).

Çelik, Nuri: İş Hukuku II, Kollektif İş Hukuku 1, Sendikalar, 2.Bası, İstanbul 1979.

Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 23.Bası, İstanbul 2010 ( Çelik II/1). Çenberci, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, 5.Bası, Ankara 1984.

Çetinkaya, Serdar: Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmelerinin Yargı Yoluyla Uyarlanabilirliği, Kamu-İş, Ocak 1999,137-169.

Çil, Şahin: İş Kanunu Şerhi, C.1-3,2. Baskı, Ankara 2007.

Daeubler/Hege, Tarifvertragsrecht, Baden-Baden 1978.

Dütz/Thüsing Arbeitsrecht, 15. Auflage, München 2010.

Ekonomi, Münir: İş Hukuku, Cilt I, Ferdi İş Hukuku, 3.Bası, İstanbul 1984 (Ekonomi I).

Ekonomi, Münir: Çalışma Şartlarının Belirlenmesi ve Değişen İlişkilere Uyumu, Prof.Dr.Kemal Oğuzman’ a Armağan, Ankara 1997,157-179 (Çalışma Şartları).

Engin, Murat: Toplu İş Sözleşmesi Sistemi, İstanbul 1999.

Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, herausgegeben von Dieterich, Müller-Gloge, Preis, Schaub, 6.Auflage, München 2006 (ErfK).

Esener, Turhan: İş Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1978.

Günay, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, Cilt 1 ve 2, Ankara 2005.

Hanau-Adomeit, Arbeitsrecht, 14. Auflage, Neuwied 2007.

Heyde, Ludwig: Abriss der Sozialpolitik, 12. Auflage, Heidelberg 1966.

Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrecht, I. Band, A.Hueck, 7.Auflage, Berlin und Frankfurt a.M. 1966-1967, II. Band von H.C. Nipperdey, 7. Auflage, Erster Halbband (II/1), Berlin und Frankfurt a.M. 1966-1967, zweiter Halbband (II/2), unter Mitarbeit von Franz Jürgen Saecker, Berlin und Franfurt a.M. 1970.

Kutal – Ekonomi. Türk Endüstri İlişkileri Sisteminin Yasal Çerçevesi ve Başlıca Sorunları, Endüstri İlişkileri Semineri, İstanbul 1977.

Kılıçoğlu, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, 2. Bası Ankara 2002.

Löwisch, Manfred: Arbeitsrecht, 8. Auflage, Düsseldorf 2007.

Löwisch/Rieble, Tarifvertragsgesetz, Kommentar, München 1992.

Mayer-Maly, Theo: Österreichisches Arbeitsrecht, Wien 1970.

Mollamahmutoğlu, Hamdi: Hizmet Sözleşmesi, Ankara 1995.

Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht (herausgegeben von Reinhard Richardi/Otfried Wlotzke), Band 1 Individualarbeitsrecht I, München 1992; Band 2 Individualarbeitsrecht II, München 1993; Band 3 Kollektives Arbeitsrecht, München 1993 ( MünchArbR)

Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri, I,3.Baskı, İzmir 1998 (Narmanlıoğlu I).

Nikisch, Arthur: Arbeitsrecht, II.Band Koalitionsrecht, Arbeitskampfrecht und Tarifvertragsrecht, 2. Auflage, Tübingen 1959.

Oğuzman, M.Kemal: Türk Borçlar Kanunu ve Mevzuatına Göre Hizmet (İş) Akdinin Feshi, İstanbul 1955.

Rehbinder, Manfred: Schweizerisches Arbeitsrecht, 15.Auflage, Bern 2002.

Schweingruber, Edwin: Kommentar zum Arbeitsvertrag des Schweizerischen Obligationenrechts, Bern 1976.

Saymen, Ferit Hakkı: Türk İş Hukuku, İstanbul 1954.

Soyer, Polat: Toplu Sözleşme Hukukunda Yararlılık ilkesi, Ankara 1991.

Söllner/Waltermann, Arbeitsrecht, 15. Auflage, München 2009.

Sur, Melda: Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil, Ankara 1991 (Özerklik ve Teşmil).

Sur, Melda: İş Hukuku, Toplu İlişkiler, 3.Bası, Ankara 2009 (Toplu İlişkiler).

Süzek, Sarper: İş Hukuku, yenilenmiş 4.Baskı, İstanbul 2008.

Şahlanan, Fevzi: Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul 1992.

Tuncay, A. Can: Toplu İş Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2010.

Tunçomağ, Kenan: Borçlar Hukuku, II. Cilt, Özel Borç İlişkileri, 3.Bası, İstanbul 1977.

Ulucan, Devrim: Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Hukuki Niteliği, İstanbul 1981.

Wiedemann/Stumpf, Tarifvertragsgesetz, Kommentar, 5. Auflage, München 1977.

Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, 6.Auflage, München 2008.

___