İş sözleşmesinin ikale sözleşmesi ile sona ermesi

İş güvencesi, 4773 sayılı Kanunla getirilmiş ve 4857 sayılı İş Kanunu ile uygulamada önemli bir yer edinmiştir. Beraberinde de İkale sözleşmesi olarak bilinen ve uzun yıllardır uygulanmayan bir başka müesseseyi canlandırmıştır. Bu müessese 1475 sayılı İş Kanunu ve öncesinde uygulamada pek görülmediği halde, iş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesini izleyerek, özellikle 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte giderek yaygınlaşma eğilimindedir. İş sözleşmesinin ikale sözleşmesi imzalanarak tarafların karşılıklı anlaşmaları ile sona erdiği durumlarda, işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasına olanak bulunmamaktadır. İkale sözleşmelerinin yaygınlaşmasının başlıca nedeni budur.

Job security was enacted by the Law no.4773 and has gained a significant ground in practice through the Law no.4857. In parallel, another legal fact, namely termination agreement, which has not been applied for long years was roused up all again. Although termination agreement was not applied too often during the Law no.1475, it has been in the process of becoming widespread following the taking effect of job security by the Law no.4857. In the situations where the labour agreement is terminated through a termination agreement by the both parties as agreed, there is no way for the worker to benefit from the job security arrangements. This is the main reason why termination agreements are becoming widespread.

___

AKYİĞİT Ercan, İş Hukuku, Ankara, 2008.

ALP Mustafa, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006, “Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, S.1-3. http://www.tisk.org.tr. Erişim Tarihi:31.03.2011.

ALPAGUT Gülsevil, “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 11.Yıl Toplantısı 8-9 Haziran 2007, “İş sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Sözleşmesel Kayıtlar ve Sözleşmenin Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi”, İstanbul Barosu Ya. No.113, İstanbul, 2008.

AYDIN Ufuk, “İş Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi”, Çimento İşveren, C.18. Mayıs, 2004

ÇİL Şahin, “İbra sözleşmesi ile İkale Sözleşmesinin İş Güvencesine Etkisi” SİCİL, Yı1 2, (Eylül 2007).

ÇİL Şahin, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 9. Hukuk Dairesi 2008- 2009 Yılları, Ankara 2009

DANAR Cüneyt, “İkale Çözüm mü Yoksa Bir Sorun mu?” http://www.mcozden.com Erişim Tarihi: 31.03.2011.

ELMAS Serkan, “Türk İş Hukukunda İkale”, KAMU-İŞ, C.11, S.1/2009

GELERİ Mehmet Fatih, http://www.muhasebe.net. Erişim Tarihi:31.03.2011;

GÜNTÜRKÜN Onur, “İkale Sözleşmesi” http://www.airkule.com. Erişim Tarihi:31.03.2011.

İNCE Ergun, “İkale (Sözleşmeyi Sona Erdirme) Sözleşmesi”, SİCİL, Yıl 5. S.118 (Haziran 2010)

KAZAN Ahmet,”İkale Sözleşmesiyle Verilen Kıdem Tazminatının Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu”, Yaklaşım, S.195 (Mart 2009). http://www.yaklasim.com. Erişim Tarihi.31.03.2011.

KILIÇOĞLU Mustafa - ŞENOCAK Kemal, İş Güvencesi Hukuku, İstanbul, 2007

KILIÇOĞLU Mustafa, İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel Kavramlar, Ankara, 2009

MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi, İş Hukuku, Ankara, 2008

ŞAHLANAN Fevzi, “İş İlişkilerinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirmesi 2008, Ankara, 2010

ŞAKAR Müjdat, “İş Hukukunun Yeni meselesi:Bozma (İkale) Sözleşmelerinin Hukuki Durumu”, Yaklaşım, Aralık 2009

TAŞKENT Savaş, “İş Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Erdirilmesi” KAMU-İŞ, C.11.S.4, 2011

Üsküdar 3.İş Mahkemesi, 16.11.2009 T., E.611-K.961 (Özel Dosya No.2117).

Yarg. 9.H.D. 13.08.2008 T., E.26232-K.5313.

Yarg. 9.H.D. 19.02.2007 T. E.2007/3713. K.2007/4229.

Yarg. 9.H.D. 19.02.2007 T., E.2007/6998, K.2007/7700.

Yarg.9.H.D. 13.10.2008 T., E.2008/34079, K.2008/26691.

Yarg.9.H.D. E. 2004/32713, K.2005/1005.

Yarg.9.H.D.18.04.2008 T., E.27825-K. 7827.

___