E-posta Kullanımı: Bir Alışkanlıktan Çok Daha Fazlası!

E-posta günümüzde en yaygın kullanılan iletişim araçlarından biridir. İnternet bankacılığı, sosyal medya profili gibi farklı kullanım amaçları da kullanıcıların birden fazla e-posta hesabına olan gereksinimlerini arttırmakta ve e-posta kullanımını internet deneyiminin vazgeçilmez bir parçası haline getirmektedir. Araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk olarak e-posta iletişiminin kültürel bağlamlardan etkilenmesinden hareketle Türkiye’de öğretmen adaylarının tercih ettikleri iletişim yolları ile e-posta kullanma alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. E-posta kullanımı pek çok alanda iletişim ve öğretim süreçlerine katkı sağlamaktadır. Araştırma kapsamında ikinci olarak öğretmen adaylarının e-posta kullanma alışkanlıkları aktif/pasif öz raporlamaları temel alınarak üç bağımlı değişken açısından incelenmiştir; çevrimiçi mahremiyet kaygısı, çevrimiçi bilgi arama stratejileri ve yaşam doyumu. Araştırma bulgularına göre kendini aktif ya da pasif e-posta kullanıcısı olarak tanımlayan öğretmen adaylarının sınıf arkadaşları ve öğretim üyeleri ile iletişim kurmak için tercih ettikleri yolların başında yüz yüze/şahsen görüşme isteğinin geldiği bulunmuştur. Buna karşın öğretim üyelerinin öğrenciler ile iletişim kurmak için daha çok e-posta aracını tercih ettikleri belirlenmiştir. Aktif e-posta kullanıcıları daha erken yaşlarda e-posta kullanmaya başlarken katılımcıların neredeyse tamamı e-postalarını kontrol etmek için en çok akıllı telefonlarını kullandıklarını belirtmiştir. Aktif/pasif e-posta kullanıcılarının çevrimiçi ortamlarda bilgi arama stratejilerine ilişkin puanlarının aktif e-posta kullanıcıları lehine farklılaştığı saptanmıştır.

Email Usage: Much More Than a Habit!

Email is one of the most widely used communication tools today. Many users have multiple email accounts for different usage purposes such as internet banking and social media profile. That makes email an indispensable part of Internet experience. The aims of this study are twofold. First, because email communication is influenced by cultural context, it examines the preferred communication ways and email usage habits of preservice teachers. Email usage contributes to communication and teaching processes in many areas. In the scope of the research, secondly, preservice teachers’ e-mail usage habits were examined in terms of three dependent variables based on active/passive self-reporting: online privacy concern, online information searching strategies and satisfaction with life. The results showed that face-to-face conversations are the most preferred method of communication of students to communicate with both other students and academic staff. Despite that academic staffs prefer primarily the email to communicate with students. Active email users began to use email at an earlier age and smartphones are the most commonly used device for checking emails for both active and passive email users. The research results indicate a significant difference in favor of active email users concerning their scores in online search strategies.

Kaynakça

Acquisti, A. (2010). The economics of personal data and the economics of privacy. Retrieved: 29 June 2016, from https://www.oecd.org/sti/ieconomy/46968784.pdf.

Akçay, A., & Çelik, H. (2017). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin e-posta yazma becerileri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 184-197.

Alakurt, T. (2017). Adaptation of Online Privacy Concern Scale into Turkish Culture. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(4), 611-636. doi:10.14527/pegegog.2017.022

Appleton, S., & Song, L. (2008). Life Satisfaction in Urban China: Components and Determinants. World Development, 36(11), 2325-2340. doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.04.009

Aşkar, P., & Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi bilgi arama stratejileri envanteri’nin Türkçeye uyarlama çalışması [Adaptation of Online Information Searching Strategy Inventory into Turkish]. Eğitim ve Bilim, 38(168).

Balcı, Ş., & Koçak, M. C. (2017). Sosyal Medya Kullanımı ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma [The relation between social media usage and life satisfaction: A survey on university students]. 1st International Conference on New Trends in Communication, İstanbul, 1, 34-45

Cecen, M. A. & Deniz, E. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazma Eğilimi Algıları (Diyarbakır İli Örneği) [Writing Tendency Perceptions of Secondary School Students: The Case of Diyarbakır]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 35-48

Grünberg, J. & Armellini, A. (2004), Teacher collegiality and electronic communication: A study of the collaborative uses of email by secondary school teachers in Uruguay. British Journal of Educational Technology, 35: 597-606. doi:10.1111/j.0007-1013.2004.00416.x

Gürcan, F. (2015). Türkiye'de ve dünyada sayısal bölünme [Digital divide in Turkey and the World] . Kalkınma Bakanlığı. Retrieved: 08 May 2018, from http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/11/Turkiyede_ve_Dunyada_Sayisal_ Bolunme.pdf

Hu, C., Wong, A. F. L., Cheah, H. M., & Wong, P. (2009). Patterns of email use by teachers and implications: A Singapore experience. Computers & Education, 53(3), 623-631. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.04.007

Internet Live Stats. (2018). Emails sent in 1 second. Retrieved: 13 September 2018, from http://www.internetlivestats.com/one-second/#email-band

Jessmer, S., & Anderson, D. (2001). The effect of politeness and grammar on user perceptions of electronic mail. North American Journal of Psychology, 3, 331346.

Kabilan, M. K., & Embi, M. A. (2006). English language teachers’ professional uses of email? Teacher Development, 10(1), 87-103. doi: 10.1080/13664530600587238

Keri K. S, Marian L. H. & Renee L. C. (2009). R U Able to Meat Me: The Impact of Students’ Overly Casual Email Messages to Instructors, Communication Education, 58:3, 303-326, doi: 10.1080/03634520802582598

Kim, C. (2008). Using email to enable e3 (effective, efficient, and engaging) learning. Distance Education, 29(2), 187-198. doi: 10.1080/01587910802154988

Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması (Unpublished master’s thesis). Ankara University, Institute of Social Sciences, Ankara.

Rafaeli, S., & Ravid, G. (2003), Information sharing as enabler for the virtual team: an experimental approach to assessing the role of electronic mail in disintermediation. Information Systems Journal, 13: 191-206. doi:10.1046/j.1365-2575.2003.00149.x

Radicati Group. 2017. Email statistics report, 2017–2021. Retrieved: 27 July 2018, from https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/Email-Statistics-Report-2017-2021-Executive-Summary.pdf

Topuz, A. C., & Göktaş, Y. (2015). Türk eğitim sisteminde teknolojinin etkin kullanımı için yapılan projeler: 1984-2013 Dönemi [Projects for Effective Technology Use in Turkish Education System: Period of 1984-2013]. International Journal of Informatics Technologies, 8(2), 99-110. http://dx.doi.org/10.17671/btd.43357

Türk İstatistik Kurumu [TÜİK] (2018). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması [Information and Communication Technology (ICT) Usage in Households and by Individuals]. Retrieved: 10 July 2018, from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028

Uddin, S., & Jacobson, M. J. (2013). Dynamics of email communications among university students throughout a semester. Computers & Education, 64, 95-103. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.01.014

Zhang, Q. (2006). Immediacy and out-of-class communication: A cross-cultural comparison. International Journal of Intercultural Relations, 30(1), 33-50. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.06.006

Kaynak Göster

APA Alakurt, T . (2019). Email Usage: Much More Than a Habit! . Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (3) , 885-903 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/482357