Eğitim Fakültelerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırılması

Felsefe akımı, bir dizi benzer düşünceleri veya anlayışları içeren, belli bir zaman diliminde veya coğrafyada ortaya çıkan bir topluluk olarak tanımlanabilir. Eğitim ve eğitim felsefesi arasındaki ilişki, eğitimin amacını, içeriğini ve uygulamasını belirleyen temel ilkeleri ve değerleri tanımlamaktadır. Eğitim felsefesi, eğitimin amacını, hedeflerini ve yöntemlerini belirlerken, eğitim ise bu amaçları, hedefleri ve yöntemleri uygulamaya çalışır. Bu bağlamda, eğitim fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin söz konusu eğitim felsefesi açısında değerlendirmeleri önem kazanmıştır. Bu bağlamda basit rassal örnekleme ile 1209 eğitim fakültesi öğrencisi ile yapılan anket çalışmasında eğitim felsefesi akımları değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, cinsiyete göre özcülük, ilerlemecilik ve yeniden yapılandırmacılık akımlarının değiştiği görülmüştür. Ayrıca, üniversite türününde daimicilik ve özcülük akımlarında farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.

___

 • Afacan, Ö. (2012). Nermi Uygur'un eğitim felsefesi (Master's thesis, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Asmaz, A. (2019). John Dewey’in ilerlemeci eğitim felsefesine dayanan öğrenci merkezli eğitimin öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarısına etkisi (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).
 • Aydoğdu, H. (2004). Modern kimlikte öznenin ölümü. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (10).
 • Bilhan, Saffet. 1991. Eğitim Felsefesi-Kavram Çözümlemesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Büyükdüvenci, Sabri. 1991. Eğitim Felsefesine Giriş. Ankara: Savaş yayınları.
 • Çoban, Mustafa Ergün Ahmet. 2020. Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Değirmencioğlu, Coşkun. 2000. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erdem, Ali Rıza. 2011. «Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Öğretmen Yetiştirme Programlarının Felsefesi.» Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 89-97.
 • Erkılıç, T. A. (2013). Eğitim Felsefeleri Açısından Köy Enstitüleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 1-19.
 • Gutek, Gerald L. 2011. Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Kahramanoglu, R., & Özbakış, G. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının ve Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi Ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 8-27
 • Kumral, O. (2015). Öğretmen adaylarinin eğitim felsefeleri: pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi örneği. HAYEF Journal of Education, 12(2), 59-68.
 • Menşüoğlu, Takiyettin. 2005. Felsefeye Giriş. Ankara: Remzi Kitabevi. Ornstein, Allan C. 2016. Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar. Ankara: Pegem Akademi. Sönmez, Veysel. 2014. Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık. Toprakcı, E. (2011). Atatürk'ün Eğitim Felsefesi (Atatürk'ün Söyledikleri ve Yazdıkları Işığında). e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 1-27. Tyler, Ralph W. 2014. Eğitim Programlarının ve Öğretimin Temel İlkeleri. Ankara: Pegem Akademi. Üstüner, Mehmet. 2005. Eğitimin Felsefi Temelleri. Ankara: Ütopya Yayınevi.