Ortaokul Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ile Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğrenme hiç bitmeyen bir yolculuktur. Hayatın her bir köşesinde anlamlanan öğrenmeler, öğrenmenin yaşam boyu olduğunu gösterir. Yaşam boyu öğrenen insanın aynı zamanda sosyal-duygusal bir yönü de vardır. Sosyal duygusal öğrenme becerilerinin (SDÖB) ortaokul çağında kazanılması önemlidir. Alanyazın taramasında sosyal duygusal öğrenme ile yaşam boyu öğrenmeye dair iki değişkeninde birlikte ele alındığı çok çalışma bulunmamaktadır. Yaşam boyu öğrenmede bireyi ileriye taşıma noktasında sosyal duygusal öğrenmenin önemli bir payının olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme becerileri (YBÖB) ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın yöntemi ilişkisel tarama modelidir. Araştırma ortaokul kademesinde eğitimine devam eden 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinden 50 öğrenci ile yaşam boyu öğrenme ve sosyal duygusal öğrenme becerilerine yönelik ölçekler kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçekler Çiftçibaşı, Korkmaz ve Karamustafaoğlu (2019) tarafından geliştirilen Ortaokul öğrencileri için yaşam boyu öğrenme becerileri ölçeği ile Kabakçı ve Korkut Owen (2010) tarafından geliştirilen Sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeğidir. Kullanılan veri toplama araçları geçerliği ve güvenirliği sağlanmış araçlardır. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme becerileri ve sosyal duygusal öğrenme becerileri arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. (r = .746, p < .001.)

___

 • Akcaalan, M. (2016). Yaşam boyu öğrenme ile sosyal duygusal öğrenme arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi).
 • Aksoy, M., (2008). Hayat boyu öğrenme ve kariyer rehberliği ilkelerinin istihdam edilebilirliğe etkileri: otel işletmeleri üzerine bir uygulama. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arcagök, S. & Şahin, Ç. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 394-417. DOI: 10.14520/adyusbd.705.
 • Bayram, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinin okul yaşam kalitesi algısı ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi).
 • Bendelow, G., And Mayall, B. (2002). Children's Emotional Learning In Primary Schools. The European Journal Of Psychotherapy, Counselling And Health 5(3), 291-304.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler için İstatistik (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Sayfa 48 ve 63.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Candan, K. ve Yalçın, A. F. (2018). Ergenlerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin sosyal ilişki unsurları ve umut düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 319-348. DOI: 10.26466/opus.468698.
 • Collaborative For Academic, Social, And Emotional Learning. (2003). Safe And Sound: An Educational Leader’s Guide To Evidence-Based Social And Emotional Learning (Sel) Programs. Chicago, Il.
 • Coşkun, Y. D. & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (42), 108-120.
 • Çiftcibaşı, F., Korkmaz, Ö. & Karamustafaoğlu, S. (2020). Ortaokul öğrencileri için yaşam boyu öğrenme becerileri ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 211-226.
 • Demirelli, M.A. ve Barut, Y. (2020). Atılganlık eğitiminin ortaokul öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerilerine etkisi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4(8), 173-180.
 • Durualp, E. (2014). Ergenlerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin cinsiyet ve sınıfa göre incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. 2. 13-25.
 • Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi. (2009). Şanlıurfa’da Ortaöğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli. Şanlıurfa: Elif Matbaası.
 • İnan, E. (2018). Kırsal kesimlerdeki ilköğretimde eğitimde kesimlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış lisans tezi). İnce, Celal. (2016). Bir Sosyal Politika Olarak Eğitim Şanlıurfa Örneği.
 • Kabakçı, Ö.F. ve Korkut Owen, F. (2010). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(157), 152-166.
 • Kabakçı, Ö.F. ve Korkut, F. (2008). 6-8. Sınıftaki öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(148), 77-86.
 • Karamanlı Gül, C. (2019). Ortaokul öğrencilerinde okul bağlılığı, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve akademik öz-yeterlik arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi).
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (26. Basım). Ankara: Nobel Akademi.
 • Kızılırmak, K. ve Alkan Ersoy, Ö. (2015). İlkokul birinci sınıfa devam eden çocukların annelerinin çocuk haklarına yönelik tutumlarının incelenmesi (Ankara örneklemi). Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı.
 • Kozikoğlu, İ. & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 522-531. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/higheredusci/issue/61497/918242.
 • Kutluay Çelik, B. (2014). The relationship between social-emotional learning skills and attitudes toward elementary school among middle school students (Yüksek lisans tezi).
 • MEB. (2018). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Melikoğlu, M. (2020). Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri ile sosyal uyum becerileri ve sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi).
 • Şahan, G. (2003). Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde örgün eğitimde başarının elde edilmesi. Eğitim ve Deenetim, 1 (1): 45-48.
 • Totan, T. (2011). Problem çözme becerileri eğitim programının ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerileri üzerine etkisi. Doktora Tezi.
 • Uysal, İ., ve Kılıç, A. F. (2022). Normal dağılım ikilemi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(1): 220-248.
 • Yıldırım, S. ve Özcan, G. (2011). Lisanslı olarak takım sporu ve bireysel spor yapan ile spor yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2): 111-135.
 • Yıldız, A. ve Kahraman, S. (2021). Ortaokul içselde Psikolojik Dayanıklılık, Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 4 (2) , 23-60. Yılmaz, F. (2014). Ortaokul 6.7.8.sınıf öğrencilerinin algılanan ebeveyn tutumları ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yılmaz, R. & Beşkaya, Y.M. (2018). Eğitim Yöneticileri Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (JFES), 51 (1), 159-181. DOI: 10.30964/auebfd.406246.