ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI BAĞLAMINDA ACİL UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYİMLERİ

Küresel boyutta yaşanan Covid-19 salgını ülkeleri sosyal, politik, ekonomik ve eğitim açısından önemli ölçüde etkilemiş ve bu doğrultuda birtakım tedbirler alınmıştır. Eğitimin kesintiye uğramaması amacıyla acil uzaktan öğretim uygulamaları işe koşulmuştur. Ülkemizde pandeminin başından itibaren acil uzaktan öğretim uygulamaları, eğitimin her kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, okul öncesi uygulama öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının “acil uzaktan öğretim”e ilişkin deneyimlerini anlamaktır. Bu doğrultuda araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseninde planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme yolu ile belirlenmiş olup Yozgat il merkezinde görev yapan öğretmenlik uygulaması kapsamında grubu olan okul öncesi öğretmenlerinden ve öğretmenlik uygulaması dersini alan okul öncesi öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırma verileri uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler doğrultusunda elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre acil uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin uygulama öğretmenleri ve okul öncesi öğretmen adaylarının deneyimleri hem olumlu hem olumsuz kategorilerde toplanmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda öneriler sunulmuştur.

___

 • Altın, F., & Gündoğdu, K. (2021). Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 577-592.
 • Acar, E. A., Erbaş, Y. H., & Eryaman, M. Y. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 31- 54. https://doi.org/10.51948/auad.979726
 • Aral, N. & Kadan, G. (2021). Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Problemlerin İncelenmesi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 99-114.
 • Bartan, S. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemi Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 1-24.
 • Bayındır, N. (2021). Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 6(1), 1-11.
 • Beattie, M., Wilson, C., & Hendry, G. (2022). Learning From Lockdown: Examining Scottish Primary Teachers’ experiences of Emergency Remote Teaching. British Journal of Educational Studies, 70(2), 217-234.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Bradbury, O. J., Stewart, T., Barker, A., & Rowe, J. (2021). Building Pre-Service Teacher Capabilities through Remote and Flexible Placement-A New Narrative. In Teacher Education in the 21st Century-Emerging Skills for a Changing World. IntechOpen.
 • Brown, N., te Riele, K., Shelley, B. ve Woodroffe, J. (2020). Learning at home during covid-19: Effects on vulnerable young Australians. https://icponline.org/wp- content/uploads/2020/05/L-at-H-rapidresponsereport- 30April2020-updated.pdf adresinden 05.05.2021 tarihinde alındı.
 • Burgess, S. & Sievertsen, H.H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education. https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education adresinden 03.05.2021 tarihinde alındı.
 • Creswell, J. W. (2016). Qualitative inquiry & resaerch design: Choosing among five approaches. (Third edition). New York: Sage.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.
 • Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139.
 • Ewing, L. A., & Cooper, H. B. (2021). Technology-enabled remote learning during COVID-19: Perspectives of Australian teachers, students and parents. Technology, Pedagogy and Education, 30(1), 41-57.
 • Friedrich, J., & Perrotta, K. (2021, March). Head Above Water: A Study of K-12 Teachers' Perspectives on Emergency Remote Learning during the COVID-19 Pandemic. [Poster session]. Atlanta Research Conference. Atlanta, GA.
 • Geriş, Ö. E., ve Gümüş, Ö. Y. (2021, Aralık). Uzaktan Eğitim Hakkında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri. International Symposium of Education and Values- 4 kongresinde sunulan bildiri (P. 259). Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Göktaş, Ö. ve Şad, S. N. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi uygulama öğretmenlerinin seçim süreci: ölçütler, sorunlar ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 115-128. Gündoğdu, S. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Uyguladıkları Aile Katılım Çalışmalarının İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(35), 1-1.
 • Güven, S., & Uçar, M. (2021). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Journal of Awareness, 6(3), 165-183.
 • Händel, M., Stephan, M., Gläser-Zikuda, M., Kopp, B., Bedenlier, S., & Ziegler, A. (2020). Digital readiness and its effects on higher education students’ socio-emotional perceptions in the context of the COVID-19 pandemic. Journal of Research on Technology in Education, 1-13.
 • Hergüner, G., Arslan, S. ve Dündar, H. (2002). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okul deneyimi dersini algılama düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 44–58.
 • Hodges, C. B., Moore, S., Lockee, B. B., Trust, T., & Bond, M. A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency- remote- teaching-and-online-learning adresinden 06.05.2021 tarihinde alındı.
 • Inbal, T., & Blau, I. (2021). Facilitating emergency remote K-12 teaching in computing enhanced virtual learning environments during COVID-19 pandemic-blessing or curse? Journal of Educational Computing Research, 59(7), 1243-1271.
 • Kalkan, M., & Yıldız, E. (2022). Opinions of preschool pre-service teachers on teaching practice course during the COVID-19 pandemic period. Eurasian Journal of Teacher Education, 3(1), 1-18.
 • Khanna, R., & Kareem, J. (2021). Creating inclusive spaces in virtual classroom sessions during the COVID pandemic: An exploratory study of primary class teachers in India. International Journal of Educational Research Open, 2, 100038.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020, 18 Kasım). Uzaktan Eğitim Sürecinin Detayları. https://www.meb.gov.tr/uzaktan- egitim-surecinin-detaylari/haber/21990/tr adresinden 06.05.2021 tarihinde alındı.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage publications.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Poulou, M. (2007). Personal teaching efficacy and its sources: Student teachers’ perceptions. Educational Psychology, 27(2), 191-218. doi:10.1080/01443410601066693
 • Richards, L., & Morse, J. M. (2007). Readme first for a user’s guide to qualitative methods (Second edition). Thousand Oaks: Sage.
 • Rose, P., Beeby, J. & Parker, D. (1995). Academic rigour in the lived experience of researchers using phenomenological methods in nursing. Journal of Advanced Nursing. 21(6),1123-1129. https://doi.org/10.1046/j.1365- 2648.1995.21061123.x
 • Saban, A. & Ersoy, A. (2019). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı.
 • Shim, T. E., & Lee, S. Y. (2020). College students’ experience of emergency remote teaching due to COVID-19. Children and youth services review, 119, 105578.
 • Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 63-73.
 • UNESCO (2020). COVID-19 Education Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition adresinden 06.05.2021 tarihinde alındı.
 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C., & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5),397–404. https://doi.org/10.1016/S2352- 4642(20)30095-X.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E., & Şahin, K. (2022). Covid-19 pandemisi sürecinde okul öncesi öğretmenleri: Yaşanan sorunlar. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 33-57.
 • Yıldız Altan, R., Ulutaş, İ. ve Demiriz, S. (2018). Okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan “öğretmenlik uygulaması” dersine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 869-886.