TAHSİN YÜCEL’İN VATANDAŞ ROMANINDA AYDIN ‐ İKTİDAR İLİŞKİSİ

Vatandaş (1996), Tahsin Yücel’in önce kısa bir öykü olarak kurguladığı, sonra isedört farklı zamanda düzenlemeyle son halini alan romanıdır. Yücel’in romanlarındagördüğümüz ironi, yabancılaşma, toplumsal göndermelerin izlerini bu romanda dagörmek mümkündür. Gerek anlatım tekniği olarak gerekse içerik ve göndermeleriyleCamus’ün Düşüş’ü, Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ı, Sait Faik’in Haritada BirNokta’sı ile aynı düzlemde yer alan roman, eleştirdiği meseleler ve romanın başkişisiŞaban Baş ile Tahsin Yücel romanları içinde ayrı bir yerdedir. Bu çalışmamızdaVatandaş romanının, iktidar ve aydın kesim arasındaki ilişkiyi ele alış biçimi eleştirelbiçimde incelenecektir.

INTELECTUAL‐ POWER RELATIONSHIP IN TAHSİN YÜCEL’S VATANDAŞ NOVEL

Vatandaş (1996) is the novel which Tahsin Yücel first edited as a short story andthen edited four different times. It is also possible to see the traces of irony, alienationand social sentiments in Yücel's novels. As a narrative technique, it is necessary toinclude Camus's The Fall, Dostoyevsky's Notes from the Underground, Sait Faik'sHaritada Bir Nokta, and the novels criticized and the novels Şaban Baş and TahsinYücel In a separate place. In this work, the way in which the Vatandaş novel handlesthe relationship between power and the intellectual sector will be critically examined.

___

  • BALCI, Yunus (2002). Türk Romanında Aydın Problemi (1908‐1950). Ankara: Kültür Bakanlığı. CEVİZCİ, Ahmet (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları. ÇAĞAN, Kenan (2004). “Sanat ve Edebiyatın Toplumsal Perspektifi – Siyasal İlişkilerine Dair Bir Çözümleme‐“. Hece Dergisi Özel Sayısı: Hayat‐ Edebiyat‐Siyaset. S: 90/ 91/ 92, sf:73‐83. İNALCIK, Halil (2016). Şair ve Patron. Ankara: Doğu Batı Yayınları. MORAN, Berna (2015). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3. İstanbul: İletişim Yayınları. TANPINAR, Ahmet Hamdi (2013). 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergah Yayınları. YÜCEL, Tahsin (2012). Vatandaş. İstanbul: Can Yayınları.