Tedarik Zincirinde Bilgi Entegrasyonunun İşletmelerinin Operasyonel Performansları Üzerine Etkisi: İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışmanın temel amacı tedarik zincirinde bilgi entegrasyonunun işletmelerin operasyonel performansı üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Ayrıca bu çalışma kapsamında bilgi kalitesi, bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliğinin tedarik zincirinde bilgi entegrasyonu üzerindeki etkisi de tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan anket formu 2020 yılı eylül-ekim aylarında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı imalat işletmelerine uygulanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 145 işletmeden elde edilen veriler bu araştırmanın veri tabanını oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, tedarik zincirinde bilgi entegrasyonunun işletmelerin operasyonel performansları üzerinde olumlu ve pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bilgi kalitesi, bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliğinin de tedarik zincirinde bilgi entegrasyonu üzerinde olumlu ve pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Impact of Information Integration in the Supply Chain on Operational Performance of Businesses: A Research on Manufacturing Businesses

The main purpose of this study is to determine the effect of information integration on the operational performance of businesses in the supply chain. In addition, within the scope of this study, the impact of information quality, information technologies and information security on information integration in the supply chain has been tried to be determined. The questionnaire form prepared for these purposes was applied to manufacturing enterprises registered in Erzincan Chamber of Commerce and Industry in September-October 2020. The data obtained from 145 enterprises that accepted to participate in the study constitute the database of this research. As a result of the research, it has been determined that information integration in the supply chain has a positive and positive effect on the operational performance of the enterprises. In addition, it has been determined that information quality, information technologies and information security have a positive and positive effect on information integration in the supply chain.

Kaynakça

Baihaqi, I. ve Sohal, A. S. (2013). The impact of information sharing in supply chains on organisational performance: An empirical study. Production Planning and Control, 24(8–9), 743–758. doi:10.1080/09537287.2012.666865

Cheng, J. H. (2011). Inter-organizational relationships and information sharing in supply chains. International Journal of Information Management, 31(4), 374–384. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2010.09.004

Chinomona, R. (2013). The fostering role of information technology on SMEs’ strategic purchasing, logistics integration and business performance. Southern African Business Review, 17(1), 76–97.

Costantino, F., Di Gravio, G., Shaban, A. ve Tronci, M. (2014). The impact of information sharing and inventory control coordination on supply chain performances. Computers and Industrial Engineering, 76, 292–306. doi:10.1016/j.cie.2014.08.006

Degroote, S. E. ve Marx, T. G. (2013). International Journal of Information Management The impact of IT on supply chain agility and firm performance : An empirical investigation. International Journal of Information Management, 33(6), 909–916. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2013.09.001

Ding, H., Guo, B. ve Liu, Z. (2011). Information sharing and profit allotment based on supply chain cooperation. International Journal of Production Economics, 133(1), 70–79. doi:10.1016/j.ijpe.2010.06.015

Du, H. ve Jiang, Y. (2019). Strategic information sharing in a dynamic supply chain with a carrier under complex uncertainty. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2019, 1–13. doi:10.1155/2019/4695654

Ghadge, A., Weib, M., Caldwell, N. ve Wilding, R. L. (2019). Managing Cyber Risk in Supply Chains: A Review and Research Agenda. SSRN Electronic Journal, 25(2), 223–240. doi:10.2139/ssrn.3426030

Gunasekaran, A. ve Ngai, E. W. T. (2004). Information systems in supply chain integration and management. European Journal of Operational Research, 159(2 SPEC. ISS.), 269–295. doi:10.1016/j.ejor.2003.08.016

Gustavsson, M. ve Wänström, C. (2009). Assessing information quality in manufacturing planning and control processes. International Journal of Quality and Reliability Management, 26(4), 325–340. doi:10.1108/02656710910950333

Hanafy, H. A. ve Hashem, A. (2017). Impact of information security initiatives on supply chain performance an empirical investigation. Information Management and Computer Security, 17(6), 40–54. doi:10.1108/IMCS-05-2013-0035

Hou, C. K. (2020). The effects of IT infrastructure integration and flexibility on supply chain capabilities and organizational performance: An empirical study of the electronics industry in Taiwan. Information Development, 36(4), 576–602. doi:10.1177/0266666919884352

Kalaycı, Ş. (Edit.) (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (2. Baskı), Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.

Khaddam, A. A., Irtaimeh, H. J. ve Bader, B. S. (2020). The effect of supply chain management on competitive advantage: The mediating role of information technology. Uncertain Supply Chain Management, 8(3), 547–562. doi:10.5267/j.uscm.2020.3.001

Li, S. ve Lin, B. (2006). Accessing information sharing and information quality in supply chain management. Decision Support Systems, 42(3), 1641–1656. doi:10.1016/j.dss.2006.02.011

Lin Y., Luo J., Cai S., Ma S. ve Rong K. (2016). Exploring The Service Quality in The E-Commerce Context: A Triadic View. Industrial Management & Data Systems, 116(3), 388-415.

Lotfi, Z., Mukhtar, M., Sahran, S. ve Zadeh, A. T. (2013). Information Sharing in Supply Chain Management. The 4th International Conference on Electrical Engineering and Informatics içinde (C. 11, ss. 298–304). Elsevier B.V. doi:10.1016/j.protcy.2013.12.194

Maiga, A. S., Nilsson, A. ve Ax, C. (2015). Relationships between internal and external information systems integration, cost and quality performance, and firm profitability. International Journal of Production Economics, 169, 422–434. doi:10.1016/j.ijpe.2015.08.030

Marinagi, C., Trivellas, P. ve Sakas, D. P. (2014). The Impact of Information Technology on the Development of Supply Chain Competitive Advantage. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 147(August), 586–591. doi:10.1016/j.sbspro.2014.07.161

Mishra, S. K., Jena, M. C., Pradhan, S. ve Moharana, H. S. (2018). Integration of Information Technology With Supply Chain Management for a Strategic Change. International Research Journal of Engineering and Technology, 5(11), 1760–1764.

Molahosseini, A. (2013). The Impact of Supply Chain Integration on Operating Performance. Institute of Interdisciplinary Business Research, 5(1), 184–192. doi:10.1108/09576059310045907

Muntaka, A. S., Haruna, A. ve Kofi Mensah, H. (2017). Supply Chain Integration and Flexibility and Its Impact on Business Performance. International Journal of Business and Management, 12(4), 130. doi:10.5539/ijbm.v12n4p130

Pakurár, M., Haddad, H., Nagy, J., Popp, J. ve Oláh, J. (2019). The impact of supply chain integration and internal control on financial performance in the Jordanian Banking Sector. Sustainability (Switzerland), 11(5). doi:10.3390/su11051248

Pandey, S., Singh, R. K., Gunasekaran, A. ve Kaushik, A. (2020). Cyber security risks in globalized supply chains: conceptual framework. Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 13(1), 103–128. doi:10.1108/JGOSS-05-2019-0042

Paulraj, A., Chen, I. J. ve Chung, C. H. (2006). The role of information technology in supply chain integration. International Journal of Information Systems and Change Management, 1(2), 202–219. doi:10.1504/IJISCM.2006.010325

Prajogo, D. ve Olhager, J. (2012). Supply chain integration and performance: The effects of long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration. International Journal of Production Economics, 135(1), 514–522. doi:10.1016/j.ijpe.2011.09.001

Kaynak Göster

APA Demirdöğen, S . (2021). Tedarik Zincirinde Bilgi Entegrasyonunun İşletmelerinin Operasyonel Performansları Üzerine Etkisi: İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 35 (3) , 1021-1046 . DOI: 10.16951/atauniiibd.878562
  • ISSN: 1300-4646
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

125.2b 51.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Covid-19 Salgınının Türkiye’deki İşletmelere Etkileri: Sorunlar, Dönüşümler, Olanaklar

Özge CAN

Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde İşe Tutkunluğun Aracılık Rolü

Esra DİNÇ ELMALI, Gülşah GENÇER ÇELİK, Erkan TAŞKIRAN

Lojistik Sektöründe Çalışan Kadınların Motivasyonlarının Cam Tavan Algıları Açısından Değerlendirilmesi

Kader YANMAZ, Oya KORKMAZ

Paylaşımlı Elektrikli Scooter Hizmetlerini Kullanma Niyetinde Etkili Olan Faktörler

Mehmet Cem BÖLEN, Orhan ÇELİKER

Duygusal Emeğin Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Avukatlar Üzerinde Bir Araştırma

Yahya YILDIRIM, Şeyma Gün EROĞLU

Korku Endeksi (VIX) ile Kıymetli Madenler Arasındaki İlişki Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma

Mert Baran TUNÇEL, Yaşar ALPTÜRK, Tayfun YILMAZ, İsmail BEKCİ

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile İlgili Muhasebe-Finans Eğitimcilerine Yönelik Bir Araştırma

Birgül BOZKURT YAZAR

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Tüketim Davranışına Yansıması

Hatice AYDIN, Didem AYHAN

Biyoçeşitlilik Yönetiminde Yenilenebilir Enerjinin Rakip Rolleri: Çin, Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler Vakalarinin Karşilaştirmasi

Suleyman Orhun ALTİPARMAK, Sidan WANG

Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi

Fulya ASLAY, Üstün ÖZEN, Handan ÇAM