Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile İlgili Muhasebe-Finans Eğitimcilerine Yönelik Bir Araştırma

Öz Bu çalışmada Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağına yönelik ülkemizdeki muhasebe ve finansman ana bilim dalında çalışan akademisyenlerin görüş ve önerileri ele alınmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standardına neden ihtiyaç duyulduğu; ikinci bölümde ise bu standart ile ilgili genel bilgiler açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ülkemizdeki üniversitelerde muhasebe finansman ana bilim dalında çalışan akademisyenlerin KÜMİ FRS ile ilgili görüş ve önerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünden elde edilen görüş ve öneriler ile standardın nihai halini alma sürecine katkı sunulması planlanmaktadır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak ikincil kaynak tarama yöntemi kullanılmış olup; çalışmanın uygulama kısmında yer alan anketin değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıştır.

A Research on Accounting-Finance Educators Related to the Draft Financial Reporting Standard for Small and Micro-Enterprises (KUMI FRS)

Kaynakça

Referans1: BAHADIR, O. (2019, 16 Ekim) Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Erişim adresi: https://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/11092019/oguzhanbahadir.pdf, 29.01.2020.

Referans 2: DEMİR, V. VE BAHADIR, O. (2014). “Yeni Avrupa Birliği Yönergesi (2013/34 EU) Kapsamında Bireysel Finansal Tablolar”, Mali Çözüm Dergisi, Ocak- Şubat (121), ss:13-33.

Referans 3:DEMİR, A. Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Çağdaş Yayınları, 2014.

Referans 4: DİNÇ, E. Türkiye’deki Mali Tablo Hazırlamaya (Finansal Raporlamaya) Yönelik Mevzuata Bir Bakış https://aves.ktu.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=6&USER=4087

Referans 5:ERGİ, Ş. VE GÜLEÇ, Ö. F. (2019). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS): Muhasebe Uygulayıcılarına Yönelik Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2),ss: 377-399.

Referans 6:GEDİK, A. (2019) Dünya Gazetesi, https://www.pwc.com.tr/tr/medya/kose-yazilari/asli-gedik/kucuk-ve-mikro-isletmeler-standardi.html

Referans 7: GENÇOĞLU, Ü. G. Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı’nın BOBİ FRS ve Vergi Uygulamalarımız ile Karşılaştırılması ve Genel Değerlendirme, Business and Economics Research Journal Vol. 11, No. 1, 2020, ss:187-199.

Referans 8: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, Defter Tutma hadleri, VUK Genel Tebliği Sıra No: 513, M: 177.

Referans 9: GÖKÇEN, G. Öztürk E. Güleç Ö. (2019) KÜMİ FRS Seti Taslağı, BOBİ FRS Seti ve Tam Set TMS/TFRS’nin Temel Konular Açısından Karşılaştırılması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt4/Sayı3.

Referans 10: GÜLEÇ, Ö. F. (2019). Dünyada ve Türkiye’de Finansal ve Yerel Raporlama Standartlarının Gelişim Süreci, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı: 2, ss:258-277.

Referans 11: KIYMETLİ ŞEN, İ. ÖZBİRECİKLİ M. KÜMİ FRS’nin İş Dünyasına Sağlayabileceği Yararlar: BOBİ FRS, TMS/TFRS Ve Mevcut Muhasebe Sistemi İle Mukayeseli Bir İnceleme, https://www.researchgate.net/publication/338279982_

Referans 12: KİŞKİŞ S. Vade Farkı Hakkında Bilinmeyenler? https://www.muhasebenet.net/makale_salih%20kiskis_smmm%20stj_vade%20farki%20hakkinda%20bilinmeyenler.html, 15.06.2020

Referans 13: KÜÇÜKTÜFEKÇİ, M. Kıllı, M. Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi: TMS 23, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde Bir İnceleme, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, ss:444-460.

Referans 14: KUL. S. http://www.p005.net/analiz/korelasyon-analizi, 05.05.2017

Referans 15: ÖĞREDİK, G. Ar-Ge Harcamalarının Gider veya Maliyet Olarak Muhasebeleştirileceği Dönem http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/guray/001/, 15.06.2020.

Referans 16: PAMUKÇU, F. (2011), Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve Finansal Tablolara Etkisi, Mali Çözüm Dergisi Ocak- Şubat.

Referans 17: PEKDEMİR, R. (t.y.) Naki Akış Tablosu, http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/26MaliCozum/07-DocDrRecepPekdemir24.doc

Referans 18: SELVİ, Y. Etkin Faiz Yöntemi Ve Finansal Raporlamadaki Önemi: Vadesine Kadar Elde Tutulacak Sabit Getirili Yatırımlarda Uygulanması, http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423905597.pdf,

Referans 19: ŞEN, Ç. (2011), Türkiye Muhasebe Standardı – 16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulaması Mali Çözüm Dergisi Temmuz Ağustos, ss:133-162.

Referans 20: TABACHNİCK AND FİDELL, 2013 B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using Multivariate Statistics (sixth ed.)Pearson, Boston (2013) s: 80-81.

Referans 21: UZUN, E. İşletme Büyüklüklerinin Muhasebe Kalitesi Üzerine Etkisi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/43544/521418,22.01.2020

Referans 22: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624-7.pdf ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051118-5.htm;

Referans 23: https://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/11092019/emresenturk.pdf, 29.01.2020

Referans 24: https://www.ismmmo.org.tr/Egitim/Kucuk-Ve-Mikro-Isletmeler-Icin-Finansal-Raporlama-Standardi-Taslagi-11-09-2019---16025, 30.01.2020

Referans 25: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthorAndScFields.jsp 27.05.2020.

Referans 26: http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/UMS%2036%20Varl%C4%B1klarda%20De%C4%9Fer%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Uygulama%20%C3%96rne%C4%9Fi%20_2_.pdf, 30.06.2020

Kaynak Göster

APA Bozkurt Yazar, B . (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile İlgili Muhasebe-Finans Eğitimcilerine Yönelik Bir Araştırma . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 35 (3) , 749-778 . DOI: 10.16951/atauniiibd.773292
  • ISSN: 1300-4646
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

123.5b 51.4b