Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi

Bu çalışma kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, YBS lisans derecesine sahip mezunlarda hangi nitelikleri aradıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye’deki Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerde bir anket çalışması yapılmıştır. Uygulanan anketteki verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiksel analizler, doğrulayıcı faktör analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Kişisel yeteneklerde; sorunların çözümünde mantıksal ve bilimsel yaklaşım ile teknikler kullanabilme olarak tanımlanan analitik becerinin işletmeler tarafından en çok aranılan nitelik olduğu bununla birlikte özel yetenekler içerisinde ise özellikle yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisinin önemli olduğu görülmektedir. Çalışanların sahip olması gereken temel bilgi düzeylerinin işletmeler açısından önemli olduğu özellikle yabancı dil bilgisi olarak genel ve mesleki İngilizce’nin ise ayrıca önemli olduğu analizler sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bununla birlikte işletmelerin iyi iletişim becerisine sahip sosyal kişiliğe sahip çalışanları tercih ettikleri görülmektedir. Genel olarak çalışmaya katılan işletmelerin %77,2’sinin gelecekte işletmelerinde YBS mezunu kişileri çalıştırmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

YBS, Teknokent, Personel Seçimi

The Effect of the Skills Gained by Management Information Systems Education in Meeting the Human Resource Requırements of Technology Development Zones

Within the scope of this study, it is tried to determine which qualifications the enterprises operating in Technology Development Zones seek in individuals who have MIS undergraduate degree. For this purpose, a survey has been conducted with enterprises in Technology Development Zones in Turkey. Descriptive statistical analysis, confirmatory factor analysis and multiple regression analysis were used to analyze the data in the survey. In personal abilities; analytical skills, which are defined as the ability to use logical and scientific approaches and techniques to solve problems, are the most sought after qualifications by companies; however, it is seen that the ability to establish written and verbal communication is especially important in special abilities. As a result of the analyses, it is revealed that the basic knowledge levels that the employees should have are important for the enterprises, especially general and professional English as a foreign language. In addition, it is seen that enterprises prefer employees with social personality who have good communication skills. In addition, 77.2% of the enterprises that participated in the study preferred to employ MIS graduates in their enterprises in future.

___

Aasheim, C., Shropshire, J., States, U., & Kadlec, C. (2012). Knowledge and Skill Requirements for Entry-Level IT Workers : A Longitudinal Study. Journal of Information Systems Education, 23(2), 193–205.

Anameriç, H. (2005). Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 452, 25–43.

Barakat, S., Khalil, Y., & Hamdan, Z. (2011). MIS Students Perception of Most Wanted MIS Job Market Skills. Computer and Information Science, 4(3), 33–42. https://doi.org/10.5539/cis.v4n3p33

Daǧdeviren, M. (2007). Bulanik anali̇ti̇k hi̇yerarşi̇ prosesi̇ i̇le personel seçi̇mi̇ ve bi̇r uygulama. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 22(4), 791–799.

Demirkol, Ş., & Ertuğral, S. M. (2007). İşletmelerde Personel Seçiminde Kullanılan Teknikler ve Analizler. Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 23–34.

Dinçerden, E. (2017). Yönetim Bilişim Sistemleri: Kurumsal Enformasyon ve İş İletişimi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.

Elçi, A. (2016). Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Beceriler ve Yetkinlikler Algıları - Bilgi Toplumuna Doğru. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(3), 351–358. https://doi.org/10.5961/jhes.2016.171

Eren Gümüştekin, G. (2004). İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri. Yönetim ve Ekonomi, 11(1).

Eroğlu, E., Yıldırım, B. F., & Özdemir, M. (2014). Çok Kriterli Karar Vermede “Oreste” Yöntemi Ve Personel Seçiminde Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 1–19.

Keleş, M. K., & Tunca, Z. M. (2010). Türkiye’deki Teknokentlerin Mevcut Durumun İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11), 1–22.

Kichuk, S. L., & Wiesner, W. H. (1997). The Big Five personality factors and team performance: Implications for selecting successful product design teams. Journal of Engineering and Technology Management - JET-M, 14(3–4), 195–221. https://doi.org/10.1016/S0923-4748(97)00010-6

Laudon, K. C. (1999). Management information systems. Prentice Hall PTR.

Özen, Ü. (2008). Yönetim Bilişim Sistemleri. Atatürk Üniversitesi.

Özgörmüş, E., Mutlu, Ö., & Güner, H. (2005). Bulanık AHP ile Personel Seçi̇mi̇. V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25–27.

Özkan, Y., Bingöl, U., & Mete, H. (2018). Türkiye’de Elektronik İstihdam Platformlarında Y ayınlanan Bilişim Sektörü İş İlanlarının Nitel Analizi (2017-2018). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 289–296.

Pratap, A. (2018). Management Informatıon System: Role, Characterıstıcs And Advantages. Retrieved July 11, 2019, from https://notesmatic.com/management-information-system-role-characteristics-and-advantages/

Uğur, N. G., Okursoy, A., & Turan, A. H. (2016). Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimi ve Yetkinlik Alanı Değerlendirmesi. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 4(1), 111–122.

Vural, M., & Turan, A. H. (2019). Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunlarının Sahip Olması Gereken Bilgi, Beceri Ve Yetkinlikler. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 7(2). https://doi.org/10.22139/jobs.562327

___

APA Aslay, F , Özen, Ü , Çam, H . (2021). Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 35 (3) , 927-942 . DOI: 10.16951/atauniiibd.837142
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1300-4646
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

191b72.4b