Fırat Üniversitesi hastanesi'nde antibiyotik kullanımı uygunluğunun araştırılması: nokta prevalans çalışması

Antibiyotikler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık kullanılan ilaç grubudur ve çoğu kez rasyonel kullanımdan uzak bir şekilde tüketilmektedir. Bu çalışmada 980 yataklı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yatan hastaların antibiyotik kullanım oranı, antibiyotikle- rin başlanma nedeni ve kullanılan antibiyotiklerin uygun olup olmadığının nokta prevalans yöntemiyle araştırılması amaçlanmıştır. 8 Şubat 2013 tarihinde hastanemizde yatan hastalar antibiyotik kullanımı yönünden nokta prevalans yöntemi kullanılarak değerlen - dirilmiştir. Pediatrik yaş grubu hastalar çalışma kapsamına alınmamıştır. İstatistiksel analizde ki-kare ve Fisher’in kesin ki-kare testi kullanıl- mıştır. Çalışma günü hastanemizde yatan 886 hastanın 241’inin (% 27.2) antibiyotik kullandığı belirlenmiştir. Bu hastaların 131’inin (% 54.4) cerrahi birimlerde, 110’unun (% 45.6) ise dahili birimlerde bulunduğu görülmüştür. Antibiyotiklerin % 49’u ampirik, % 14.5’i etkene yönelik, % 36.5’i ise profilaktik olarak başlanmıştır. Yüz kırk üç hastada (% 59.3) antibiyotiklerin doğru ve yerinde başlanıldığı, 98 hastada (% 40.7) ise rasyonel olmayan antibiyotik kullanımı olduğu saptanmıştır. İnfeksiyon hastalıkları konsültasyon oranları değerlendirildiğinde; 91 olgu için konsültasyon istendiği, 150 olgu için ise konsültasyon istenmediği gözlenmiştir. Uygunsuz antibiyotik kullanan olguların % 98’inin konsültasyon istenmeyen hastalar olduğu görülmüştür (p

Investigation of the rationality of antibiotic use in the Fırat University hospital: A point prevalence study

Antibiotics are the most commonly used drug group in our country as all over the world and they are often consumed irrationally. In this study, antibiotic usage in the 980-bed Fırat University Hospital, reason for initiating antibiotics and whether used antibiotics were rati- onal or not was investigated in accordance with the method of point prevalence. On 8 February 2013, in patients in our hospital were evaluated regarding the use of antibiotics by using the method of point preve- lance. Pediatric patients were excluded from the study. Chi-square and Fisher’s exact chi-square test was used in statistical analysis. 241 (27.2 %) of 886 patients hospitalized at our hospital were using antibiotics. One hundred and thirty-one (54.4 %) of these patients were in surgical units and, 110 (45.6 %) were in internal medicine units. Antibiotics were used empirically in 49 %, definitively in 14.5 % and prophylactically in 36.5 %. It was observed that antibiotic use was rational in 143 patients (59.3 %) and irrational in 98 patients (40.7 %). When Infectious Diseases consultation status was investigated; 91 patients were consulted and 150 patients were not consulted to a infecti- ous diseases specialist. It was seen that 98 % of irrational antibiotic using cases were the patients that were not consulted to Infectious Diseases (p<0.0001). In terms of the rational use of antibiotics, irrational use of antibiotics in surgical units (n=80, 61 %) was significantly higher (p<0.0001) than the internal medicine units (n=18, 16 %). The most common antibiotics used in monotherapy were cephalosporins, beta- lactam/beta-lactamase inhibitors, quinolones and carbapenems respectively. The most common drugs used for pathogen directed treatment were carbapenems and piperacillin-tazobactam. Infectious diseases consultation was a very important parameter in terms of rational antibiotic use. When high rates of irrational antibiotic use in surgical units is considered, it is important to revise prophylactic approaches, improve compliance with guidelines and inc - rease frequency of training given by hospital antibiotic use committee.

Kaynakça

1. Azap A, Memikoğlu KO, Çokça F, Tekeli E. Bir üniversite hastanesinde bütçe uygulama talimatı öncesinde ve sonrasında antibiyotik kullanımı, Flora 2004;9(4):252-7.

2. Baharlı Etiler N, Saba R, Günseren F, Mamıkoğlu L. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde uygunsuz antimikrobiyal ilaç kullanımının doğrudan mali- yeti, Hastane İnfeksiyon Derg 2000;4(3):144-9.

3. Bakır M. Antibiyotik kullanımının temel ilkeleri, Klimik Derg 2001;14(3):95-101.

4. Ceyhan M, Yildirim I, Ecevit C et al. In appropria- te antimicrobial use in Turkish pediatric hospitals: a multicenter point prevalence survey, Int J Infect Dis 2010;14(1):e55-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2009.03.013

5. Çakır N. Rasyonel olmayan antibiyotik kullanımı- nın ekonomik sonuçları, Klimik Derg 2001;14(2):35- 40.

- 6. Çalangu S, Eroğlu L, Akalın E et al. Hastanede antibiyotik kullanım politikası, ANKEM Derg 1990;4(3):324-48.

7. Demirtürk N, Demirdal T, Kuyucuoğlu N. Bir üniversite hastanesinde uygunsuz antibiyotik kullanımlarının araştırılması, Klimik Derg 200; 19(1):18-21

8. Devrim İ, Gülfidan G, Tavlı V et al. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde antibiyotik kullanımına iliş kin nokta prevalans çalışması, Çocuk Enfeksiyon Derg 2009;3(1):11-3.

9. Erba y A, Bodur H, Akıncı E, Çolpan A. Yoğun bakım birimlerinde antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi, Klimik Derg 2003;16(2): 63-7.

10. Erol S, Özkurt Z, Parlak M, Ertek M, Taşyaran MA. Bir üniversite hastanesinde antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım politikasının gerekliliği, Flora 2004;9(1):54-60.

11. Ertuğrul MB, Özgün H, Saylak MO, Sayım N. Bir üniversite hastanesi cerrahi servislerinde antibiyotik kullanımı ve maliyeti: bir günlük nokta prevalansı çalışması, Klimik Derg 2009;22(2):44-7.

12. Gross PA. The potential for clinical guidelines to impact appropriate antimicrobial agent use, Infect Dis Clin North Am 1997;11(4):803-12. http://dx.doi.org/10.1016/S0891-5520(05)70391-3

13. İnan A, Dağlı Ö, Şenbayrak Akçay S et al. Antibiotic use and cost in a teaching hospital in İstanbul, J Microbiol Infect Dis 2011;1(3):128-33. http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.02.2011.03.0029

14. Karahocagil MK, Er A, Kırıkçı AD et al. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hasta- nesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımı- nın incelenmesi, Van Tıp Derg 2007;14(2):46-51.

15. Kosanlioğlu S, Tekin Koruk S, Koruk İ, Udeanes MH. Şanlıurfa’da reçetesiz antibiyotik sıklığı ve reçetelenen antibiyotiklerin uygunluğu, TAF Prev Med Bull 2012;11(2):173-80.

16. Kunin CM. The responsibility of the infectious disease community for the optimal use of antimic- robial agents, J Infect Dis 1985;151(3):388-98. http://dx.doi.org/10.1093/infdis/151.3.388

17. Le Grand A, Hogerzeil HV, Haaijer-Ruskamp FM. Intervention research in rational use of drugs: a review, Health Policy Plan 1999;14(2):89-102. http://dx.doi.org/10.1093/heapol/14.2.89

18. Naz H, Aykın N, Çevik FÇ. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımına yönelik kesitsel araştırma, ANKEM Derg 2006;20(3):137-40.

19. Oğuz E, Kurçer Z, Sırmatel F et al. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi, Klimik Derg 2006;19(2): 46-8.

20. Ozkurt Z, Erol S, Kadanali A, Ertek M, Ozden K, Tasyaran MA. Changes in antibiotic use, cost and consumption after an antibiotic restriction policy applied by infectious disease specialists, Jpn J Infect Dis 2005;58(6):338-43.

21. Robert J, Pean Y, Varon E et al. Point prevalance survey of antibiotic use in French hospitals in 2009, J Antimicrob Chemother 2012;67(4):16. http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkr571

22. Saçar S, Toprak Kavas S, Asan A, Hırçın Cenger D, Turgut H. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması, ANKEM Derg 2006; 20(4):217-21.

23. Thu TA, Rahman M, Coffin S, Harun-Or-Rashid M, Sakamoto J, Hung NV. Antibiotic use in Vietnamese hospitals: a multi center point- prevalance study, Am J Infect Control 2012;40(9): 840-4. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2011.10.020

24. Tunger O, Dinc G, Ozbakkaloglu B, Atman UC, Algun U. Evaluation of rational antibiotic use, Int J Antimicrob Agents 2000;15(2):131-5. http://dx.doi.org/10.1016/S0924-8579(00)00158-8

25. Turgut H, Satıcı Ö, Çümen B et al. Hastane orta- mında antibiyotik kullanımı, Klimik Derg 1992; 5(3):173-5.

26. Xie DS. Xiang LL, Li R. Hu O. Luo O, Xiong W. A multicenter point- prevalence survey of antibiotic use in 13 Chinese hospitals, J Infect Publıc Health 2015;8(1):55-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.jiph.2014.07.001

27. Yalçın AN, Bakır M, Dökmetaş İ. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde antibiyotik kullanımı, Klimik Derg 1995;8(1):25-7.

28. Yıldırım İ, Ceyhan M, Bağdat A, Barın Ç, Kutluk T, Cengiz AB. Hastanede yatan çocuklarda anti- mikrobik ilaç kullanımının uygunluğu: nokta pre- valans çalışması, Çocuk Enfeksiyon Derg 2008; 2(4):148-51.

29. Yılmaz GR, Bulut C, Yıdız F et al. Examining anti- biotic use at an education and research hospital in Turkey: point prevalence results, Turk J Med Sci 2009;39(1):125-31.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-3114
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

4.9b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Postmortem örneklerden izole edilen staphylococcus aureus suşlarında metisilin, vankomisin, teikoplanin ve makrolid-linkozamid-streptogramin b (mls b ) direnci

Nihan ZİYADE, Gülhan YAĞMUR, Neval ELGÖRMÜŞ, Ferah KARAYEL, Yalçın BÜYÜK

Gram negatif nonfermentatif bakterilerde metallo-beta-laktamaz aktivitesinin çeşitli fenotipik yöntemlerle araştırılması

Asiye AYTAR ALTINÖZ, İdris ŞAHİN, C.Elif ÖZTÜRK, Şükrü ÖKSÜZ, Fatma AVCIOĞLU, EMEL ÇALIŞKAN, HANDAN ANKARALI

Streptococcus pyogenes'te eritromisin direnci: 2009-2013

DENİZ BAHAR AKGÜN KARAPINAR, Meriç YILMAZ, Asuman ÖZBAYRA, Arif KAYGUSUZ, Nezahat GÜRLER, Nuran SALMAN

İmmünkompetan hastada primer nokardiyal vertebra osteomiyeliti

Tayibe BAL, Yusuf ÖNLEN, Yurdal SERARSLAN, Mustafa Emrah KAYA, BURÇİN ÖZER

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının vankomisin, teikoplanin, linezolid, kinupristin-dalfopristin ve daptomisine in vitro duyarlılıkları

GÜLGÜN YENİŞEHİRLİ, AYDAN YENİŞEHİRLİ, YUNUS BULUT, Nermin BULUT

Ordu ilinde görülen otomikoz ve etkenleri

Yeliz ÇETİNKOL, Mukadder KORKMAZ, HAKAN KORKMAZ, Arzu YILDIRIM ALTUNÇEKİÇ

Fırat Üniversitesi hastanesi'nde antibiyotik kullanımı uygunluğunun araştırılması: nokta prevalans çalışması

AYŞE SAĞMAK TARTAR, Affan DENK, MEHMET ÖZDEN, Yasemin KIRIK ÇELİK, AYHAN AKBULUT, KUTBEDDİN DEMİRDAĞ

Nevşehir ilinde hepatit C virüs genotip dağılımı ile serum alanin aminotransferaz ve kantitatif serum HCV rna düzeyleri ilişkisi

Deniz BORCAK, Ünal ÇAĞIR, Altan YALÇINER