Socio-Economic Factors Affecting The Adoption of Some New Production Techniques in Fruit Production in Turkey: A Case Study of Isparta Province

Fruit growing is an important branch of agricultural production in Turkey. Isparta province has an essential place in fruit growing in the country. Unlike the case in Turkey in general, the fruit production of the province is performed in orchards and its infrastructures for fruit processing and storage are quite advanced. However, the problems of yield and quality lead to the failure to utilize the existing potential. In the previous studies, these problems were discovered to be because the innovations providing increases in yield and quality in fruit growing were not adopted by the farmers. The effects of some socio-economic factors on the adoption of the yield- and quality-increasing innovations by the fruit growing farms in Isparta province were investigated in this study. The data were obtained through the questionnaires carried out with 111 fruit growing farms between December 2011 and February 2012. In the study, whereas the using drip irrigation method and having leaf & soil analyses made are taken as dependent variables and education, age, population, experience, agricultural income, area, and the number of visits to agricultural establishments are taken as the independent variables and the Logit Regression Analysis, one of the multivariate statistical analysis methods, was used. According to the results of the logit regression model, none of the factors addressed in the use of clonal rootstocks and application of integrated control methods by the fruit farmers in Isparta province were found effective. Of the factors considered, the farm area and their visits to agricultural establishments were found to have a significant and positive effect but population was found to have a significant and negative effect on farmers’ having leaf&soil analyses made, while only agricultural income was found to have a significant and positive effect on their use of the drip irrigation method in irrigation.

Türkiye’de Meyve Üretiminde Bazı Yeni Üretim Tekniklerinin Benimsenmesini Etkileyen Sosyo- Ekonomik Faktörler: Isparta İli Örneği

Meyvecilik, Türkiye’de önemli bir tarımsal üretim dalıdır. Isparta ili ülke meyveciliğinde önemli bir yere sahiptir. İlin meyve üretimi, Türkiye genelinin tersine kapama bahçelerde yapılır ve meyve işleme, depolama altyapısı oldukça ileridedir. Ancak verim ve kalite sorunları mevcut potansiyelin değerlendirilememesine neden olmaktadır. Daha önceki çalışmalarda bu sorunun, meyvecilikte verim ve kalite artışı sağlayan yeniliklerin, üreticiler tarafından benimsenmemiş olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, Isparta ilindeki meyve üreten işletmelerin verim ve kalite artırıcı yenilikleri benimsemelerinde, bazı sosyo- ekonomik faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Veriler, 2011 Aralık- 2012 Şubat döneminde 111 meyve üreticisi işletme ile yapılan anket çalışmaları ile elde edilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak damla sulama yöntemi kullanma ve yaprak/toprak analizi yaptırma alınırken bağımsız değişken olarak eğitim, yaş, nüfus, deneyim, tarımsal gelir, alan ve tarımsal kuruluşları ziyaret sayısı alınmış ve çok değişkenli istatistik analiz yöntemlerinden biri olan Logit Regresyon Analizi kullanılmıştır. İşletmelerin meyve bahçelerini sulamada damla sulama yöntemini kullanmaları, incelenen değişkenlerden yalnızca işletme geliri ile ilişkili olduğu, yaprak-toprak analizi yaptırmalarında işletme alanı, tarımsal kuruluş ziyaretleri ve nüfus değişkenlerinin rol oynadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No: 4, Ankara, 369.

Amemiya, T., 1985. Advanced Econometrics. Harvard University Press, Cambridge, 529.

Anonymous, 2014. Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014- 2018, Ankara.

Anonymous, 2015. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201 5/05/20150503-18.htmErişim tarihi:06.01.2016

Bayav, A., Armağan, G., 2008. Isparta İlinde elma işletmelerinde yeniliklerin ve araştırma sonuçlarının benimsenme düzeyleri ve etki değerlendirmeleri. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Bursa, 168-181.

Çevik, B., Tuzcu, Ö., Kaplankıran, M., Yurdakul, O., Tekinel, O., Korkmaz, S., 1992. Çukurova Koşullarında Limon Yetiştiriciliğinde En Uygun Sulama Yönteminin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I (Meyve), 611- 613.

Ebojei, C.O., Ayinde, T.B., Akogwu, G.O., 2012. Socıo-Economic Factors Influencing the Adoption Of Hybrid Maize on Giwa Local Government Area of Kaduna State, Nigeria. The Journal of Agricultural Science. 7(1):23-32.

FAO, 2015. Production, Trade and Producer Price Statistics, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx / Erişim tarihi: 06.01.2014.

Gujarati, D.N., 1995. Basic Econometrics. Mc Graw Hill Inc, USA.

Hıdır, A., Koser, A., Dervişoğlu, E., Tekbaş, T., Dada, A.S., Akbay, Z., Ayaz, A., Özdemir, M., Çetinkaya, G., 2005. Giresun İl Çevre Durum Raporu. http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/ic dr2011/giresun_icdr2011.pdf Erişim tarihi: 23.11.2015.

Karamürsel, D., Öztürk, F.P., Öztürk, G., Akgül, H., 2004. Eğirdir Yöresi Elma Yetiştiricilerinin Gübre Kullanım Durumları ve Sorunları. III. Ulusal Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı: 167-174.

Karamürsel, D., Öztürk, F.P., Emre, M., 2011. Dünyada Elmanın Ekonomik Yeri. (Akgül, H., Kaçal, E., Öztürk, F.P., Özongun, Ş., Atasay, A., Öztürk, G., eds) Elma Kültürü. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayınları, Eğirdir. 9-19.

Karamürsel D., Öztürk F.P., Emre, M., Subaşı, O.S., Karamürsel, Ö.F., Eren, İ., Öztürk, G., Aras, Y., 2013. Türkiye'de Erik Yetiştiriciliğinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlemesi. Proje Sonuç Raporu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

Küçükyumuk, C., Yıldız, H., Kaçal, E., Öztürk G., Öztürk, F.P., Özongun, Ş., Atay, E., Bakıcı, S., Uçgun K., Akgül, H., Ertek, A., Kukul Kurttaş, 2013. Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişte Elma Ağaçlarında Fizyolojik, Morfolojik Değişimlerin Tespit Edilmesi ve Sulama Programının Belirlenmesi. Proje Sonuç Raporu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

Llewellyn, R.S., Pannell, D.J., Lindner, R.K., Powles, S.B., 2005. Targeting Key Perceptions When Planning and Evaluating Extension. Australian Journal of Experimental Agriculture. 45:1627- 1633.

Menard, S., 2002. Applied Logistic Regression Analysis, Second Edition, Sage Publications, California. 119.

Mertler, C.A., and Vannatta, R.A., 2005. Advanced and multivariate statistical met- hods: Practical application and interpretation, Third Edition. Pyrczak Publishing, Glendale. 348.

Morgan, S.P., and Teachman, J.D., 1988. Logistic Regression: Description, Examples, and Comparisons. Journal of Marriage and Family. 50: 929-936.

Niels, G.R., 1981. The Diffusion of Innovations and Issue of Equity in Rural Development. Extension Education and Rural Development. Communication Research. 3(2):155-170.

Özyazıcı, M.A., Özdemir, O., Özyazıcı, G., Alpay, S., 2007. Çarşamba ve Bafra Ovalarında Seralarda Yetiştirilen Hıyar Bitkisinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Beslenme Durumunun Belirlenmesi. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 22(2):162-170.

TCZB, 2015. Modern Basınçlı Sulama Kredileri. http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Tarimsal/ BitkiselUretimKredileri/Pages/SulamaKre dileri.aspx 23.11.2015.

Tepeli, E., Yaşar, M., Uyan, A., 2001. Sulama Her Zaman Verimi Artırır mı? Tarım ve Köy Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 138, 26-29.

TurkStat, 2015. Turkish Statistical Institute, Ankara, http://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 12.06.2014.

Kaynak Göster

129 69

Arşiv