BİLİM DİLİ OLARAK İNGİLİZCE: AKADEMİK DÜNYADA İNGİLİZCE'NİN ROLÜ

Akademik yayınlarda ve uluslararası araştırmalarda İngilizce birincil dili olarak kullanılmaktadır. Dünya çapında birçok akademik kurum, işe alma, terfi, ödül ve mezuniyet sistemlerini uluslararası indeksli dergilerde yayın yapma üzerine kurmuştur. Bu açıdan incelendiğince, akademik personelin ve lisansüstü öğrencilerin, İngilizce'nin büyük ölçüde hakim olduğu uluslararası arenada yayın yapmaktan başka seçenekleri bulunmadığı görülmektedir. Bu makalenin amacı, İngilizcenin akademik dünyadaki rolünü incelemektir. Bu kapsamda öncelikle İngilizcenin konumu tarihsel bir perspektiften ele alıncak ardından da İngilizce'nin akademik dünyadaki mevcut durumu incelenecektir. Ayrıca, uluslararası akademisyenlerin akademik yayın sürecinde yaşadıkları sorunlara ve bu sorunlarla başa çıkmak için kullandıkları stratejilere ilişkin kısa bir literatür analizi sunulacaktır. Son olarak, İngilizcenin Türkiye’de akadamik camiadaki rolü tartışılacaktır. Çalışma kapsamında uluslararası akademisyenlerin bir takım zorluklar yaşamasına rağmen, bilimsel yayın yapma sürecinde sorunların üstesinden gelmek için bir takım stratejiler geliştirdiği sonucuna varılmıştır.

ENGLISH AS THE LANGUAGE OF SCIENCE: THE ROLE OF ENGLISH IN THE ACADEMIC WORLD

English has been used as the primary language of academic publications and international research. Many academic institutions worldwide have founded their hiring, promotion, reward and graduation systems on publishing in international indexed journals. In this sense, academic members and graduate students have no choice but to publish in international arena which is tremendously dominated by English. The aim of this paper is to investigate the role English played in the academic world. As a part of this paper, first the position of English will be examined from a historical perspective and then the current position of English in the academic world will be described. Further, a brief literature analysis with regard to the international scholars’ problems in writing for academic publication process and the strategies they use to deal with these problems will be provided. Finally, the role English play in Turkish academia will be discussed. It is concluded in this paper that although international scholars have a number of difficulties, they also have a number of strategies to overcome the problems in writing for scholarly publication.

___

  • Ammon, U. (1992). The Federal Republic of Germany′ s policy of spreading German. International Journal of the Sociology of Language, 1992(95), 33-50. Ammon, U. (2000). Towards more fairness in international English: Linguistic rights of non-native speakers? In R. Philipson (Ed.), Rights to language: Equity, power and education (pp. 111-116). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum