KIBRIS TÜRK BASININDA 1960 KIBRIS CUMHURİYETİ: BOZKURT GAZETESİ

Kıbrıs adasındaki en önemli olaylardan biri olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Üç yıl süren iki toplumlu devlet deneyiminin bu kadar kısa sürmesinin nedeni, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce ve sonra yaşanan gelişmelerdir. Bu bağlamda adadaki gazeteler ise tüm bu değişim ve dönüşüm sürecini siyasal ve düşünsel düzeyde ele alması bakımından oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada, 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Bozkurt gazetesi tarafından nasıl ele alındığı incelenmektedir. Bu kapsamda, Kıbrıs Türk basın tarihinin temel özelliklerine kısaca değinilmiş, Bozkurt gazetesi tanıtılmış ve 1960 yılına giderken yaşanan önemli olayların Bozkurt gazetesine nasıl yansıdığı tartışılmıştır. Araştırmanın amacı, Bozkurt gazetesi özelinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tarihsel olarak basında nasıl yorumlandığının ortaya konmasıdır. Çalışmada betimleyici yöntem kullanılmaktadır. 13, 14, 15, 16 Ağustos 1960 tarihli gazeteler çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Çalışmanın en önemli bulgusu, iki toplumlu olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türk askerinin adaya gelişiyle ilişikli olarak yorumlanmasıdır. Başka bir deyişle, Kıbrıs Cumhuriyeti'yle sonucunda Türk askerinin adaya gelmesi, yeni kurulan devletin en önemli kazanımı olarak öne çıkmaktadır. 

CYPRUS TURKISH PRESS IN 1960 CYPRUS REPUBLIC: BOZKURT NEWSPAPER

One of the most important events on the island of Cyprus is the establishment of the Republic of Cyprus. The reason for the short duration of the three-year bi-communal state experience is the developments before and after the establishment of the Republic of Cyprus. In this context, the newspapers on the island are very important in terms of revealing all this process of change and transformation at a political and intellectual level. Therefore, this study examines how the Republic of Cyprus, founded in 1960, was interpreted by Bozkurt newspaper. In the study, the main features of the Turkish Cypriot press history were briefly mentioned, Bozkurt newspaper was introduced, and how the important events that took place in 1960 were reflected on the Bozkurt newspaper was pointed out. The aim of this study is to reveal how the Republic of Cyprus was interpreted in the press, especially in Bozkurt newspaper, historically. Descriptive method was used in the study. The newspapers dated 13, 14, 15, 16 August 1960 constituted the limitation of the study. The most important finding of the study was that the Republic of Cyprus, which was established as a bi-communal, was interpreted in relation to the arrival of Turkish soldiers on the island. In other words, the arrival of Turkish soldiers on the island as a result of the Republic of Cyprus stood out as the most important achievement of the newly established state.

___

 • Akgün, S. (2011). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Kıbrıs Türk Aydınları ve Jön Türk Hareketi ile Olan İlişkileri (1865-1918). History Studies. 3 (3). ss. 1-22.
 • Azgın, B. (2009). Geçmişten Günümüze Kıbrıslı Türk Basını. içinde Kuzey Kıbrıs’ta Medya ve Temsil. (Ed. H. Aliefendioğlu ve N. Kara), Ankara: Dipnot. ss. 15-38.
 • Berkes, N. (2016). Atatürk ve Devrimler. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Bozkurt. 26 Ekim 1951.
 • Bozkurt. 27 Ocak 1958.
 • Bozkurt. 3 Mayıs 1958.
 • Bozkurt. 2 Ağustos 1958.
 • Bozkurt. 14 Şubat 1959.
 • Bozkurt. 13 Ağustos 1960.
 • Bozkurt. 14 Ağustos 1960.
 • Bozkurt. 15 Ağustos 1960.
 • Bozkurt. 16 Ağustos 1960.
 • Ercan, E. E. (2019). KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu, İletişim. 30. Sayı. ss. 193-214.
 • Ercan, E. E. (2019b). Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın. Etkileşim, 4. Sayı. ss. 168-185.
 • Fedai, H. ve An, A. (2012). Örnekleriyle Kıbrıs Türk Basın Tarihi: I. Lefkoşa: TipografArt Basım Yayın LTD.
 • Hill, G. (2016). Kıbrıs Tarihi: Osmanlı ve İngiliz İdaresi Dönemi 1571-1948. (Çev. N. C. Serbest). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İrvan, S. (2006). Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri, Küresel İletişim Dergisi. 1. Sayı. ss. 1-14.
 • Kata, M. (2016). Kıbrıs'ta Nacak-Cumhuriyet Çatışması (1960-1962). İstanbul: Hiperlink.
 • Keser, U. (2019). Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde İletişim 1955-1974. İstanbul: Hiper Yayın.
 • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB). (2012). Kıbrıs Türk Basın Tarihi. Lefkoşa: Söylem Matbaacılık.
 • Kızılyürek, N. (2011). Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs. İstanbul: İletişim.
 • Köksalan, M. E. (2007). Moderniteden Postmoderniteye Geçiş Sürecinde Günümüz Televizyonunun Dönüşümü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma (İkinci Baskı). İstanbul: Bağlam.
 • Mert, Ö. (2003). Osmanlı Belgelerine Göre Bir Kıbrıs Gazetesi: Zaman. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 4. Sayı. ss. 61-88.
 • Stelya, N. (2013). İstenmeyen Bebek Kıbrıs Cumhuriyeti: Kıbrıs Sorununu Yeniden Okumak-Kıbrıslı Türk Basını, Eoka ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (1955-1959). Lefkoşa: Khora.
 • Tuncer, H. (2012). Kıbrıs Sarmalı: Nasıl Bir Çözüm? İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Ünlü, C. (1982). Kıbrıs’ta Basın Olayı (1878-1981). Ankara: Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Williams, C. (2007). Research Methods. Journal of Business and Economic Research. 5(3). ss. 65-72.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Altıncı Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.