21. YÜZYILDA TARİHYAZIMI VE TARİHÇİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME

Popülizm, otoriterleşme ve sağın yükselişiyle dünya siyasetinde gerçekleşen dönüşümler, günümüzde sosyal bilimcilerin en sık tartıştığı meseleler haline gelmiştir. Öyle ki, sosyal bilimcilerin birçoğu dünya siyasetinin, iktisadının, toplumlarının ve dolayısıyla da bunları inceleyen bilimlerin yeni bir paradigmanın eşiğinde olduğu konusunda hem fikir görünmektedir. Buradan hareketle bu makale böylesi bir dönemde ortaya çıkan veya önem kazanan tarihyazımı akımlarını analiz etmektedir. Bu bakımdan, bu çalışma küresel düzen ve tarihyazımı arasındaki bir tezadı da ortaya koymaktadır. Zira, son on yıllık dönemde tarih yazımı, dünyaya damgasını vurmakta olan ideolojilerin aksine, parçalanmadan ziyade 1990’larda dahi görülmeyen bir globalleşme trendi göstermektedir. Küresel tarih (global history) ve ulus-ötesi tarih (transnational history) alanında verilen eserler giderek artarken, bu alanlar uluslararası ilişkiler tarihi (international history) ve/veya diplomasi tarihi (diplomatic history) gibi geleneksel alanları da dönüştürmektedir. Tarihçiler bir taraftan bir devleti, toplumları ya da devletler arasındaki ilişkileri ortaya koymaya devam ederken, diğer taraftan giderek daha fazla araştırmacı daha geniş kavramlarla ve sınırları aşan meselelerle uğraşmaya başlamıştır. Çevre tarihi (environmental history), duygular tarihi (emotional history) ve nöro-tarih (neuro-history) de son dönemde daha çok önem kazanan alanları oluşturmaktadır. Bu çalışma, tüm bu alanların gelişimini mevcut literatür üzerinden aktarırken aynı zamanda son yıllardaki teknolojideki ilerlemelerle tarihin yönteminde de birtakım değişiklikler olduğunu belirtmektedir. Bu gelişmelerin yanında, gerçek sonrası dönem olarak adlandırılan bu dönemin ve içinde bulunulan Covid-19 pandemisinin tarihyazımına ne derece etki edebileceği analiz edilmektedir. Sonuç olarak bu makale, tarihyazımı literatüründeki dönüşümleri ve yeni tartışmaları ortaya koymayı hedeflemektedir.

AN ANALYSIS OF THE TWENTY-FIRST CENTURY HISTORIOGRAPHY

In the recent period, the transformations in the world, especially as a result of rising populisms, authoritarianism and the right-wing ideologies, have been popularly discussed by the social scientists. Majority of them agree with the idea that the politics, economics, and societies as well as the sciences are on the eve of new paradigms. In this respect, this article analyzes the new approaches in historiography that emerged or gained popularity in the 21st century. It actually puts forward a paradox. Despite the rise of the aforementioned ideologies, historiography has globalized in the last decade rather than showing the signs of fragmentation, on a level that could not been experienced even in the 1990s as the golden years of globalization debates. As a result, in the 21st century, the number of the academic works on global history and transnational history have been increased. Likewise, these two areas have influenced the most traditional fields in the discipline such as diplomatic history and/or international history. Historians, while keeping on writing the states, societies and the relations between them, also deal with broader concepts and issues transcending the borders. For instance, the fields such as environmental history, history of emotions and neuro-history have gained importance in historiography. This article explains these areas based on the existing literature. It also draws attention to the changing methodology in history writing as a result of the developing technologies. Besides, it analyzes the possible impacts of the post-truth age as well as the Coivd-19 pandemic on historiography. Thus, this study aims to show the transformation and new debates on historiography.

___

 • Acharya, A. (2014). “Global International Relations (IR) and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies”. International Studies Quarterly. 58 (4). ss. 647–659.
 • Açık R. (2017). İklim Göçmenleri, 22 Kasım. Erişim Tarihi: 1 Ekim 2019. http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/iklim-gocmenleri
 • Battershill, C. vd. (2017). Scholarly Adventures in the Digital Humanities: Making the Modernist Archives Publishing Project. New York: Palgrave Macmillan.
 • Boddice, R. (2007). “The History of Emotions: Past, Present and Future”. Revista de Estudios Sociales. 62, ss.10-15.
 • Boddice, R. (2016). “Vaccination, Fear and Historical Relevance”. History Compass. 14 (2). ss. 71-78.
 • Brennan, C. (2018). “Digital Humanities, Digital Methods, Digital History, and Digital Outputs: History Writing and the Digital Revolution”. History Compass. 16 (10). ss. 1-12.
 • Brown, K. (2013). Plutopia: Nuclear Families, Atomic Cities, and the Great Soviet and American Plutonium Disasters. New York: Oxford University Press.
 • Burke, P. (1990). The French Historical Revolution, Annales School, 1929 -1989. Cambridge: Polity Press.
 • Champion, E. (2015). Critical Gaming: Interactive History and Virtual Heritage. Surrey: Ashgate.
 • Charters, E. M. Richard A. (2020). “The History of Science and Medicine in the Context of COVID‐19”. Centaurus. 62. ss. 223– 233.
 • Clavin, P. (2005). “Defining Transnationalism”. Contemporary European History. 14 (4). ss. 421-439.
 • Conrad, S. (2016). What is Global History? Oxford & Princeton: Princeton University Press.
 • Cumhuriyet. (2018). 98 Yıllık Resmi Gazete Artık Basılmayacak, 17 Eylül. Erişim Tarihi: 3 Ekim 2019. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1085451/98_yillik_Resmi_Gazete_artik_basilmayacak.html.
 • Davies, T. (2012). “A "Great Experiment" of the League of Nations Era: International Nongovernmental Organizations, Global Governance, and Democracy Beyond the State”. Global Governance. 18 (4). ss. 405-423.
 • Diamond, J. (2019). Çöküş. İstanbul: Pegasus.
 • Diamond, P. (der.). (2018). The Crisis of Globalization, Democracy, Capitalism and Inequality in the Twenty First Century. London, New York: I.B. Tauris.
 • Euronews Türkçe. (2019). Grönland’da Rekor Buzul Erimesi Tespit Edildi, 16 Haziran. Erişim Tarihi: 1 Ekim 2019. https://tr.euronews.com/2019/06/16/gronland-da-rekor-buzul-erimesi-tespit-edildi.
 • Fattah, K. F. K. M. (2009). “A Clash of Emotions: The Politics of Humiliation and Political Violence in the Middle East”. European Journal of International Relations. 15(1). ss. 67–93.
 • Flippen, J. B. (2008). “Richard Nixon, Russell Train, and the Birth of Modern American Environmental Diplomacy”. Diplomatic History. 32. ss. 613-638.
 • Fritze, R. H. (2009). Invented Knowledge: False History, Fake Science and Pseudo-Religions. London: Reaktion Books.
 • Gutmann, M. (2015). “The Nature of Total War: Grasping the Global Environmental Dimensions of World War II”. History Compass. 13 (5). ss. 251-261.
 • Hobsbawm, E. (2008). Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı. İstanbul: Everest.
 • Hoerder, D. (2002). Cultures in Contact, World Migrations in the Second Millenium. Durham: Duke University Press.
 • Iggers, G. G., Wang, E. (2013). A Global History of Modern Historiography. New York: Routledge.
 • Iggers, G. G. (2000). Bilimsel Nesnellikten Post-Modernizme, Yirminci Yüzılda Tarih Yazımı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Iriye, A. (2013). Global and Transnational History, The Past, Present and Future. New York: Palgrave Macmillan.
 • Kaiser, W. vd (der.) (2010). Transnational Networks in Regional Integration. Governing Europe 1945-1983. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Kapell, M. W., Elliot A. B. R. (der.) (2013). Playing with the Past, Digital Games and the Simulation of History. New York, London: Bloomsbury Academic.
 • Kaye, H. J. (1995). The British Marxist Historians, An Introductory Analysis. New York: St. Martins Press.
 • Keller, T. (2009). “The Mountains Roar: The Alps during the Great War”. Environmental History. 14 (2). ss. 253–74.
 • King, S. D. (2017). Grave New World, The End of Globalization, The Return of History. New Haven, London: Yale University Press.
 • Lang, M. (2006). “Globalization and Its History”. Journal of Modern History. 78 (4). ss. 899-931.
 • Locher, F., Quenet, G. (2009). “Environmental History: The Origins, Stakes, and Perspectives of a New Site for Research”. Revue d’histoire Moderne et Contemporaine. 59 (4). ss. 7-38.
 • Lucassen J., Lucassen L. (2014). Globalising Migration History, The Euroasian Experience (16th-21st centuries). Leiden, Boston: Brill.
 • McNeill, J. R., Engelke, P. (2014). The Great Accelaration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
 • McNeill, J. R. (2010). “The Historiography of Environmental History”, The Oxford History of Historical Writing. (der. D. Woolf). Oxford: Oxford University Press, ss. 159-176.
 • Middell, M., Nauman, K. (2010). “Global History and the Spatial Turn: From the Impact of Area Studies to the Study of Critical Junctures of Globalization”. Journal of Global History. 5 (1). ss. 149-170.
 • Mikaberidze, A. (2020). The Napoleonic Wars: A Global History. New York: Oxford University Press.
 • Motadel, D. vd. (der.) (2019). The Global Bourgeoisie: The Rise of the Middle Classes in the Age of Empire. Princeton: Princeton University Press.
 • Olivié, I., Gracia, M. (2020). “Is This the End of Globalization (As We Know It)?”. Globalizations. 17 (6). ss. 990-100.
 • Osterhammel, J. (2014). The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press.
 • Phillips, D. (2015). “Posthumanism, Environmental History, and Narratives of Collapse”. ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. 22 (1). ss. 63-79.
 • Rappaport, E. (2017). A Thirst for Empire, How Tea Shaped the Modern World. Princeton: Princeton University Press.
 • Schneider, A., Woolf, D. (der.) (2011). The Oxford History of Historical Writing, 1945 to the Present. Oxford & New York: Oxford University Press.
 • Schweizer, K. W., Schumann, M. J. (2008). “The Revitalization of Diplomatic History: Renewed Reflections”. Diplomacy & Statecraft. 19 (2). ss. 149-186.
 • Sivasundaram, S. (2020). “The Human, The Animal and the Prehistory of COVID-19”. Past & Present. 249 (1). ss. 295-316.
 • Skocpol, T. (1987). “Social History and Historical Sociology: Contrasts and Complementarities”. Social Science History. 11 (1). ss. 17-30.
 • Smail, D. L. (2008). On Deep History and the Brain. Berkeley, LA, London: University of California Press.
 • Stearns, P. N. (2010). Globalization in World History. New York: Routledge.
 • Stone, L. (1979). “The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History”. Past & Present. 85. ss. 3-24.
 • Thangavel, P. vd. (2021). “Covid-19: Globalization—Will the Course Change?”. Vision, ss. 1-4.
 • Thompson, E. P. (2012). İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Thompson, W. (2004). Postmodernism and History. New York: Palgrave Macmillan.
 • Varlık, N. (2020). “The Plague That Never Left: Restoring the Second Pandemic to Ottoman and Turkish History in the Time of COVID-19”. New Perspectives on Turkey. 63. ss. 176–89.
 • Wöbse, A. K. (2008). “Oil on Troubled Waters? Environmental Diplomacy in the League of Nations”. Diplomatic History. 32 (4). ss. 519-53.