İlmü’n-nefs ve Din (Ömer Rıza)

Çevirisini yaptığımız “İlmü’n-Nefs ve Din” isimli bu metin, Ömer RIZA’nın Sebîlü’r-Reşâd dergisinde kaleme almış olduğu makaledir. Bu makalede yazar, Oxfort’da yapılan bilimsel bir konferansta J. A. Hadfield’in sunmuş olduğu bildirinin içeriğini özetlemiştir. Makalede Yeni psikoloji’nin tartışmaya açtığı önemli konulara yer verilmiştir. Psikolojik bakış açısı olarak; insanın mutluluğunu ve huzurunu sağlayan şeyin, hak din ile batıl dinler arasındaki ayırt edici önemli bir özellik olduğu vurgulanmıştır.

PSYCHOLOGY AND RELIGION (By Ömer Rıza)

We translate “Psychology and Religion” is that the text is written article by Ömer RIZA in Sebilü’r-Reşad journal. In this article, the author has summarized the contents of the report which was presented by J.A. Hadfield in a scientific conference held in Oxfort. Important issues have been placed in this article. These issues have been discussion matters by "The new psychology". As a psychological perspective; what makes people happy and peaceful, is emphasized as distinguishing important feature between true religion and false-superstitious religions.

___

Budak, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim Sanat Yayınları, 2003.

Develioğlu, Ferit; Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi, 2012.

Uzun, Mustafa; “Doğrul, Ömer Rıza”, DİA, İstanbul 1994, IX, 489-49.

Kitabı Mukaddes; İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 1995.

http://en.wikipedia.org/wiki/J._A._Hadfield

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sebilürreşad