Tümeller Risâlesi ve Şerhleri

Öz Küllî nitelik ve niceliklerin mâhiyeti, bunların nerede, nasıl var oldukları meselesi, felsefe tarihinin, günümüzde de güncelliğini koruyan, önemli ve köklü mevzularından biridir. Zira bu mesele, hâlâ, birçok felsefî sorunun halli için ele alınması ve cevabının bulunması zarurî mevzular arasındadır.
Anahtar Kelimeler:

Tümel, Külli

___

Kutbüddin er-Râzî, Risâle fî Tahkîki’l-külliyyât (trc. Ömer Türker), İstanbul 2013.