Türkiye’de Arapça Öğretiminde Uygulanan Metotlar, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de son yıllarda yabancı dil olarak Arapça öğretimi büyük önem kazanmıştır. Bu bağlamda Türklere Arapça öğretimi alanında birçok yeni metotlar geliştirilmiştir. Bu makalede Türkiye’de Arapça öğretimi, Arapça yazma becerisi öğretimi incelenmiştir. Ayrıca Arapça öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde de kısa bir değerlendirme yapılmıştır.

TEACHING METHODS USED IN ARABIC IN TURKEY, PROBLEMS ENCOUNTERED AND SOLUTIONS ON AN ASSESSMENT

Recently Teaching Arabic as a Foreign Language has gained a great importance in Turkey. In the light of these developments many new methods have been improved for teaching Arabic to Turks. Teaching a Foreign Language in Turkey and Teaching Arabic as well as Arabic writing skills have been examined in this article. Also made a brief discussion on the problems and solutions in teaching Arabic. 

___

Aktaş, Şerif-Gündüz, Osman; Yazılı ve Sözlü Anlatım – Kompozisyon Sanatı. Ankara, 2004.

Demircan, Ömer; Yabancı Dil öğretim Yöntemleri. İstanbul, 1990.

Demirel, Ömer; Yabancı Dil Öğretimi. Ankara, 2001.

Doğan, Candemir; Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metot ve Teknikleri, Ankara, 1989.

Hengirmen, Mehmet; Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi, Ankara, 1997.

el-Hûlî, Muhammed Ali; Arapça Öğretim Metotları, Trc: Cihaner AKÇAY. Ankara. 2000.

Saussure, Ferdinand de; Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, İstanbul, 1988.

Scott, Wendy; A.,Lisbeth H. Ytreberg, Teaching English to Children, New York, 1990.

Vardar, Berke; Dilbilimin Genel İlke ve Kuramları, Ankara, 1982.