Temsil ya da İstiâre-i Temsiliyye Kavramı (Keşşâf Tefsiri Örneğinde Uygulamalı Bir Belâgat Çalışması) (Hâcî es-Sadîk)

“İstiâre-i temsiliyye” kavramı beyân ve tenkit çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. “İstiâre-i temsiliyye”nin öneminden ve çeşitli somut ve soyut manaları açıklama noktasındaki güçlü etkisinden dolayı çalışmamızda geçmişte ve günümüzde çok sayıda isim verilen bu terimin mefhûmu üzerinde durmaya gayret göstereceğiz. Bu terimin uygulamalarını özellikle de meşhur mütefekkir ve âlim Zemahşerî’nin Keşşâf tefsirinde inceleyeceğiz.

THE CONCEPT OF REPRESENTATION OR REPRESENTATIVE METAPHOR An Applied Rhetoric Study With Special Reference To “Kassaf” (By Hâcî es-Sadîk)

Representative metaphor has an important positionin expression and critiqu estudies. I will try to examine the notion of this term which had numerous names from past to present, for having importance and strong impact about explaining various abstract and concrete senses. Especially, I will study the applications of this term in the Kassaf, an exegesis of the Quran, written by a well-known philosopher and scholar Zamakhsari. 

___

Muhammed Ebû Mûsâ, el-Belâgatü’l-kur’âniyye fi tefsirî’z-zemahşerî, Mektebetü Vehbe, Kahire, 1988, s. 511-512.

Abdulkâhir Cürcânî, Esrârü’l-belâga (tashih: es-Seyyid Rızâ), Dârü’l-marife, Beyrut, 1402 (hicri) s. 207.