Kur'ân’da İlmî İ’câz (Musâid b. Süleyman b. Nâsır et-Tayyâr)

Kur'ân’ın ilmî i'câzı konusu, asrımızda tartışılan önemli meselelerden biridir. Bu konu dirayet tefsiri kapsamında mütalaa edilmektedir. Aslında i'câzın ilmî olarak nitelendirilmesinde batılılaşma düşüncesinin izleri vardır. Bu nitelemenin arkasında deneysel ilimlerin konumunu, arasında şer’î ilimlerin de yer aldığı diğer nazarî ilimlere karşı yüceltme düşüncesi yatmaktadır. Zaten ilmî i'câzı savunanlar genellikle deneysel ilimlerle meşgul olanlardır. Onlarda gözlemlenen en önemli hususlardan biri, deneysel araştırmalardan elde ettikleri sonuçları Kur'ân ayetlerine monte etme çabalarıdır. Ancak onlar belli bir usule bağlı hareket etmemektedirler. Ayrıca onlar Kur'ân’ın tefsiri noktasında Selef’e (Sahâbe, Tâbiîn, Etbâuttâbiîn) de hiç değer vermemektedirler. Bu açıdan bakıldığında samimi ilim adamlarının, ilmî i'câz konusunu ciddiye almaları ve bu alanda çok ciddi çalışmalar içerisine girmeleri gerekmektedir. Ancak bu sayede batılıların ortaya koymuş olduğu sonuçları sağlıklı bir şekilde değerlendirme ve doğrusu ile yanlışını ayırt etme imkânını bulacaklardır. Bunun için Müslüman ülkelerde ilim adamlarını destekleyecek bütçelerin oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Aksi takdirde güçlü beyinler batılı ülkelere göçecek ve Müslümanlar da her zaman arkada kalmaya mahkûm olacaklardır.

THE SCIENTIFIC MIRACULOUS OF THE QURAN (By Musâid b. Süleyman b. Nâsır et-Tayyâr)

The scientific miraculous of the Quran has been intensively discussed during recent times. This subject is regarded in the comprehension of the reasonable exegesis of the Quran. Actually, there are some traces of thought of westernization in describing miracalousness with science. This description means considering the state of empirical sciences superior to the theoretical sciences which the religious sciences are the part of them. As a matter of fact, the supporters of the scientific miraculosness are scientist occupied with the empirical sciences. They try to link the results they have gained through empirical studies to the verses of the Quran. However, they lack a given methodology. Besides, they give no importance to the Predecessors (Companions and who followed them) with respect of the exegesis of the Quran. Therefore, faithful scholars should care about the scientific miraculousness and conduct serious studies. Owing to these studies, the muslim scholars can put sound assessments on what Western scientists carried out. For, it’s obliged to make budgets in Muslim countries in order to support scientists. Otherwise, the powerful brains would move to the West and Muslims remain behind the others forever.   

___

Kur'an-ı Kerim Meali