YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KARŞILAŞTIKLARI MOTİVASYON ENGELLERİ

Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin karşılaştıkları motivasyon engellerini belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 183 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kikuchi ve Sakai (2009) tarafından geliştirilen, Altunkaya ve Boylu (2020) tarafından Türkçeye uyarlanan “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Motivasyon Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Analiz sürecinde öncelikle normallik testi uygulanmış ve normal dağılım göstermeyen verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’de dil öğrenim sürecini geçiren katılımcıların motivasyon engellerinin orta düzeyde (2.54) olduğu, öğrencilerin motivasyon sürecinde en fazla öğretmen yetkinliği ve öğretme stilleriyle ilgili engellerle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca Türkiye’de bulunma süresi arttıkça karşılaşılan motivasyon engellerinin, özellikle de öğrenicilerin hislerinden kaynaklı engellerin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle öğreticilere yönelik, anlık ve hızlı iletişimin kurulduğu dijital ortamlarda sorunların aktarıldığı ve çözümlerin üretildiği bir platform oluşturulması, yetkin kişiler tarafından çevrimiçi veya yüz yüze deneyim aktarımına dayalı, işlevsel seminerlerin düzenlenmesi önerilmiştir.

MOTIVATION OBSTACLES ENCOUNTERED BY LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

The aim of this study is to determine motivation obstacles experienced by learners of Turkish as a foreign language and to examine these obstacles according to different variables. Survey method was used in the research and the study group consists of 183 students learning Turkish as a foreign language in Turkey. In the study, “Motivation Obstacles Scale for Learners of Turkish as a Foreign Language” which was developed by Kikuchi and Sakai (2009) and adapted to Turkish by Altunkaya and Boylu (2020) was used as data gathering tool. In the analysis process, normality test was conducted first and Mann Whitney U and Kruskal Wallis H, which was one of the non-parametric tests was used in the analysis of data which did not indicate normal distribution. As a result of the research, it was found that motivation obstacles of the participants, who went through a language learning process in Turkey, were at medium level (2.54) and students mostly experienced obstacles regarding teacher’s efficacy and teaching styles. Also, it was found that as the time spent by learners in Turkey increases, the motivation obstacles that were experienced decrease, especially the ones caused by learners’ feelings. Based on these results, it was recommended to create a platform where problems are conveyed and solutions are produced in digital environments where instant and fast communication is established for teachers, and functional seminars based on online or face-to-face experience transfer by efficient persons.

Kaynakça

Acat, M. B. & Demiral S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 8(31), 312-329.

Afrough, T., Rahimi, A., & Zarafshan, M. (2014). Foreign language learning demotivation: A construct validation study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 136, 49-53. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.286

Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.

Akbaş, Ö. (2018). Gürcistan’da yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme ihtiyaçları ile motivasyon engelleri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.

Akkaya, A. & Erol, S. (2019). Türkiye’de öğrenim gören Arap öğrencilerin Türkçe temel düzeyde yaşadığı dil bilgisi sorunları. Journal of History School, 12(40), 549-559. https://doi.org/10.14225/joh1651

Altunkaya, H. & Boylu, E. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik motivasyon engelleri ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(29), 186-203. https://doi.org/10.35675/befdergi.515725

Arslan, M. & Akbarov, A. (2010). Türkiye’de yabancı dil öğretiminde motivasyon-yöntem sorunu ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24, 179-191.

Biçer, N. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyona ilişkin öğrenci görüşleri ve sınıf içi gözlemler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 84-99. https://doi.org/10.16916/aded.04251

Bulut, S. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifika programının kursiyerlerin gözünden değerlendirilmesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 376-392. https://doi.org/10.31464/jlere.678037

Cohen, Y., & Norst, M. J. (1989). Fear, dependence and loss of self-esteem: Affective barriers in second language learning among adults. RELC Journal, 20(2), 61-77. https://doi.org/10.1177/003368828902000206

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.

Cüceloğlu, D. (1998). İnsan ve davranışı. Remzi Kitabevi.

Dilekmen, M. & Ada, Ş. (2005). Öğrenmede güdülenme. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 113-123.

Dilts, R. (1998, December 15). Motivation. http://www.nlpu.com/Articles/artic17.htm

Doyumğaç, İ. & Tezcan, A. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde üretici dönüşümsel dilbilgisi. International Journal of Languages Education, 6(4), 244-265. https://doi.org/10.18298/ijlet.3184

Dörnyei, Z. (2009). Researching motivation: From integrativeness to the ideal L2 self. In S. Hunston, & D. Oakey (Eds.), Introducing applied linguistics – concepts and skills (pp. 74-83). Taylor & Francis e-Library.

Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2011). Teaching and researching motivation. Longman.

Dörnyei, Z. (2001). Teaching and researching motivation. Longman.

Ekmekçi, Ö. (1983). Yabancı dil eğitimi kavram ve kapsamı. Türk Dili/Dil Öğretimi Özel Sayısı, 379-380, 106-115.

Erol, S. & Kaya, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçe dil bilgisine yönelik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Language Academy 8(3), 390-401. https://doi.org/10.29228/ijla.43531

Erol, S. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların kullanımı [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi.

Gardner, R. C. (1968). Attitudes and motivation: Their role in second-language acquisition. TESOL Quarterly, 2(3), 141-150. https://doi.org/10.2307/3585571

Gardner, R. C. (2007). Motivation and second language acquisition. Porta Linguarum, 8, 9-20.

Göçer, A. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görevlendirilecek öğretim elemanlarının göreve hazır bulunuşluk durumlarının değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(6), 309-326. https://doi.org/10.9761/jasss1427

Günaydın, Y., Saydam, M., Erdem, A. & Aytan, T. (2020). Türkiye Türkçesi öğrenen Türk soylu öğrencilerin vatan kavramına ilişkin algıları. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 5(2), 680-701. https://doi.org/10.32321/cutad.816762

Güzel, A. (2003). Eğitim fakültelerinde Türkçe öğretmenliği bölümünün kuruluşu ve hedefleri -I-. (TÜBAR): Türklük Bilimi Araştırmaları: Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 7-17.

Güzel, A. & Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Akçağ Yayınları.

Hamada, Y. (2011). Different demotivators for Japanese junior high and high school learners. Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 15(1), 15-38.

Ilyina, V. I., Tarasuk, N. A., Novikova, O. M., & Gribova, N. S. (2018). Communicative competence formation of teachers in the sphere of foreign language education in the system of the advanced training. European Journal of Contemporary Education, 7(4), 699-709. https://doi.org/10.13187/ejced.2018.4.699

Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Akademi Yayıncılık.

Kardaş, N. M. & Tunagür, M. (2018). Dinleme eğitiminin temel kavramları. M. N. Kardaş & R. Koç (Ed.), Dil ve edebiyat eğitiminin temel kavramları (ss. 125-135) içinde. Pegem Akademi.

Khan, I. A. (2011). An analysis of learning barriers: The Saudi Arabian context. International Education Studies, 4(1), 242-247. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v4n1p242

Kikuchi, K., & Sakai, H. (2009). Japanese learners’ demotivation to study English: A survey study. JALT Journal, 31(2), 183-204.

Lumsden, L. S. (1994, December 15). Student motivation to learn. https://eric.ed.gov/?id=ED370200

Oxford, R., & Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. The Modern Language Journal, 78(1), 12-28. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02011.x

Ryan, M. R., & Deci, L. E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and newdirections. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Sarıyer, S. (2008). Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğreniminde güdülenmelerine olumsuz etki eden faktörler ve öğretmenlerin kullandıkları güdüleme stratejileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Üniversitesi.

Sauro S., Buendgens‐Kosten J., & Cornillie F. (2020). Storytelling for the foreign language classroom. Foreign Language Annals, 53(2), 329-337. https://doi.org/10.1111/flan.12467

Sürücü, A. & Ünal, A. (2018). Öğrenci motivasyonunu artıran ve azaltan öğretmen davranışlarının incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 253-295. https://doi.org/10.26466/opus.404122

Topçuoğlu Ünal, F. & Bursalı, H. (2013). Türkçe öğretmenlerinin motivasyon faktörlerine ilişkin görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 7-22.

Trang, T. T. T., & Baldauf Jr., R. B. (2007). Demotivation: Understanding resistance to English language learning- the case of Vietnamese students. The Journal of Asia TEFL, 4(1), 79-105.

Vatansever Bayraktar, H. (2015). Sınıf yönetiminde öğrenci motivasyonu ve motivasyonu etkileyen etmenler. Turkish Studies, 10(3), 1079-1100. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.7788

Yılmaz, M., Tezcan, A. & Doyumğaç, İ. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi eğitmenlerinin Türkçe öğretim yöntemi hakkındaki görüşleri. International Journal of Language Academy, 6(2), 263-280. https://doi.org/10.18033/ijla.3940

Zhang, Q. (2007). Teacher misbehaviors as learning demotivators in college classrooms: A cross-cultural investigation in China, Germany, Japan, and the United States. Communication Education, 56, 209-227. https://doi.org/10.1080/03634520601110104

Kaynak Göster

APA Erol, S . (2021). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KARŞILAŞTIKLARI MOTİVASYON ENGELLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 270-281 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-855304
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

316.2b 99b