2018 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin 2018 yılı ortaokul Türkçe dersi öğretim programında yer alan 21. yüzyıl becerilerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın modeli betimsel tarama yöntemidir. Araştırmanın evreni Ankara ilinde görev yapan Türkçe öğretmenleridir. Örneklemde ise Altındağ, Gölbaşı, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde MEB’e bağlı ortaokullarda görev yapan 273 Türkçe öğretmeni yer almıştır. Verileri toplamada kullanılan anketin birinci bölümünde demografik bilgiler, ikinci ve üçüncü bölümünde 21. yüzyıl becerilerinin programda yer alma durumuna yönelik derecelemeli maddeler ve açık uçlu sorular yer almıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Anketin açık uçlu maddelerine ait verilerin betimlenebilmesi için içerik analizinden yararlanılmıştır. Öğretmenlere göre en çok iletişim, iş birliği, sosyal ve kültürler arası etkileşim becerileri, en az ise yaratıcılık, hesap verebilirlik, öğrenmeyi öğrenme, öz yönlendirme becerileri gerçekleşmektedir. Öğretmen görüşlerine göre 21. yüzyıl becerilerinin uygulanması sırasında karşılaşılan en önemli sorunlar kazanımların birbirini tekrarlaması ve güncel olmaması; metinlerin ilgi çekiciliğinin az olması, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin yetersiz olması, fiziki alt yapı, materyal ve zaman yetersizliği, etkinliklerin ilgi çekiciliğinin az olması; sınav sisteminin becerilerin ölçülmesine yönelik olmamasıdır. Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine yönelik en önemli önerileri ise okumaya, düşünmeye yönelik becerilere programda daha çok yer verilmesi, kazanım sayısının azaltılıp uygulanabilirliğin artması, ilgi çekici metinler ve etkinlikler kullanılması, 21. yüzyıl becerilerini ölçebilecek alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanılmasıdır.

ANALYSIS OF 2018 SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE PROGRAM IN TERMS OF 21ST CENTURY SKILLS: TEACHERS OPINIONS

The aim of this research is to examine the Turkish lesson teachers’ opinions of 2018 secondary school Turkish curriculum in terms of 21st century skills. The research model is the descriptive survey method. The sample included 273 Turkish teachers in AnkaraThe data of the research for determining teachers' views were collected with the questionnaire prepared by the researcher. Survey used to collect data is consisted of three parts: personal informations, opinions about the 21. century skills and open-ended items. Descriptive statistics were calculated in the analysis of quantitative data. Content analysis was used to describe the data of the open-ended items of the questionnaire. According to the teachers' views, the skills that are mostly included in the dimensions of the program are communication and cooperation, social and cultural interaction skills; the least included are accountability, learning to learn, and self-direction skills. According to the opinions of the teachers, the problems encountered during the application of 21st century skills are: the objectives are general, repetitive and outdated; the content are of low interest, their content and length are not suitable for age groups; students' lack of critical thinking, problem solving, lack of physical infrastructure, materials and time, and low interest in activities; exam system is not intended to measure skills. Teachers' suggestions are putting more thinking skills in the program, reducing the number of objectives and increasing applicability, utilizing interesting content and activities, creating educational environment out of school, and using alternative measuring and evaluation techniques for 21st century skills.

Kaynakça

Akçay, A. (2019). An analysis of ELT coursebooks in terms of 21st century skills: Communication, collaboration, critical thinking, creativity [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.

Altunsöz, D. (2016). Türkçe dersi 4. sınıf öğretim programının öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini geliştirme açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.

Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175. https://doi.org/10.9779/PUJE768

Atakişi, T. (2019). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerini esas alan bilgi okuryazarlık durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi.

Aydemir, S. & Koç-Erdamar, G. (2018). Medya okuryazarlığı eğitimi alanında yapılan çalışmaların tematik, metodolojik ve istatistiksel yönelimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4), 1155-1166. https://doi.org/10.24106/kefdergi.409585

Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 49-64. https://doi.org/10.7827

Belet-Boyacı, Ş. D. & Güner-Özer, M. (2019). Öğrenmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle Türkçe dersi öğretim programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 708-738. https://doi.org/10.18039/ajesi.578170

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem.

Cin-Şeker, Z. (2018). Türkçe öğretmenlerinin yazınsal metinleri anlamaya yönelik etkinlikler ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12, 122-137. https://doi.org/10.29000/rumelide.472761

Cisco. (2010). Status report as of January 2010. https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/citizenship/socio-economic/docs/ATC21S_Exec_Summary.pdf

Çemrek, Z. (2019). Liselere geçiş sınavı (2018) Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretim programında yer alan kazanımlara uygunluğu açısından değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Çınar, F. S. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin algılarının ve görüşlerinin incelenmesi (Çorum ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi.

Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi.

Çolak, M. (2018). Ortaokul fen bilimleri dersinin 21.yüzyıl becerilerini kazandırmadaki etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri (Kayseri ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi.

EnGauge. (2003). enGauge21st century skills. https://www.cwasd.k12.wi.us/highschl/newsfile1062_1.pdf

Erdoğan, Ö. (2019). Robotik lego uygulamaların fen bilgisi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Amasya Üniversitesi.

Fadel, C., Bialik, M., & Trilling, B. (2015). Four dimension education. The competence learner need to succeed. The Center for Curriculum Redesign.

Gelen, İ. (2017). P21-Program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29.

Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. & Doğan, F. D. (2019). Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile çağdaş Türk lehçeleri öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlik algıları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), 163-185. https://doi.org/10.33692/avrasyad.628236

Griffin, P., McGaw, B., & Care, E. (2012). Assessment and teaching of 21st century skills. Springer.

Güler, Y. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileri öz-yeterlik algıları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.

Gültekin, H. (2019). Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi.

Günüç, S., Odabaşı, H. F. & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436- 455.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel.

Kaya, S. (2017). Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin öğrenci tükenmişliği ve okul bağlılığı ile ilişkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Kayhan, E., Altun, S. & Gürol, M. (2019). Sekizinci sınıf Türkçe öğretim programının (2018) 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 20-35.

Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140. https://doi.org/10.1080/21532974.2013.10784716

Kılınç, H. (2016). İçerik üreten öğrenenlerin özelliklerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.

Kozikoğlu İ. & Altunova N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 522-531. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.293

Kurudayıoğlu, M. & Soysal, T. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496. https://doi.org/10.31592/aeusbed.621132

Marzano, R. J., & Heflebower T. (2012). Teaching and assessing 21st century skills. Bloomington, IN: Marzano Research Laboratory.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed). Sage. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Millî Eğitim Bakanlığı.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.

Murat, M. (2018). Ters yüz sınıf modelinin beşinci sınıf öğrencilerinin 21.yüzyıl becerileri ve bilimsel epistemolojik inançlarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

National Research Council. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop. National Academies Press.

OECD. (2018). The future of education and skills: Education 2030. https://www.oecd.org/education/2030-project.

Partnership for 21st Century Skills. (2015). 21st century skills, education & competitiveness. A resource and policy guide. Partnership for 21st Century Skills. http://www.p21.org/storage/documents/21st_centuryskills_education_and_competitiveness_guide.pdf

Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. & Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 167-185.

Sarıtaş, B. (2019). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.

Susar-Kırmızı, F. & Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 42-54.

TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri. https://tedmem.org/yayin/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri

UNESCO. (2020). COVID-19 education response webinar: Distance learning strategies: What do we know about effectiveness? Synthesis report. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373350

Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. https://doi.org/10.30964/auebfd.405860.

Yeni, G. (2018). 21. yy becerileri eğitiminin yabancı dil öğretmenlerinin eğitim teknolojisi ve materyal geliştirme yeterliklerine ilişkin algılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.

Yılmaz, E. (2016). 21. Yüzyıl becerileri kapsamında dönüşen okul paradigması. E. Yılmaz (Ed.), Eğitim bilimlerinden yansımalar içinde (ss. 8-11). Çizgi.

Kaynak Göster

APA Barası, M , Erdamar, G . (2021). 2018 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 222-242 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-851474
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

316.1b 99b