KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS SINAVI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, keman öğrencilerinin performans sınavı kaygı düzeylerinin ve sınav kaygısına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğrenim gören toplamda 21 keman öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerine, Kişisel Bilgi Formu, Dalkıran vd. (2014) tarafından geliştirilen Bireysel Çalgı Performans Sınavı Kaygı Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan 4 adet açık uçlu soru yoluyla ulaşılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma), non-parametrik testlerden Man Whitney-U ve Kruskall Whallis testi kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizi ise içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda keman öğrencilerinin performans sınavı kaygı düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla kaygı taşıdıkları görülmüştür. Keman öğrencilerinin performans sınavı kaygı düzeyleri ile sınıf, yaş, bölüm ve mezun olunan lise türü arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Keman öğrencilerinin performans sınavı anında başarısız olma korkusu, hata yapma korkusu, sınavın bir an önce bitmesi isteği, sınavın kötü geçeceği düşüncesi gibi kaygılar yaşadığı, yetersiz çalışma, özgüven eksikliği, sınavın bir komisyon eşliğinde yapılması, beğenilmeme korkusu gibi nedenlerle kaygılarının arttığı ve öğrencilerin kaygılarını azaltmak için kendilerini telkin etme, eserlerini hata yapmayacak düzeye gelinceye kadar tekrarlama, düzenli nefes alma, eseri başkalarına dinletme ve içinden sayı sayma gibi yöntemler kullandığı görülmüştür. Ayrıca öğrenciler, performans sınavının komisyon tarafından yapılması ve öğretmenlerin tavır davranışlarının kaygı düzeyleri üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtmişlerdir.

INVESTIGATION OF PERFORMANCE EXAM ANXIETY LEVELS OF VIOLIN STUDENTS

In this study, it was aimed to determine the violin students’ performance exam anxiety levels and their opinions about exam anxiety. The study group of this research consisted of 21 violin students studying at Dicle University State Conservatory Data related to the study were collected by means of Personal Information Form, Individual Instrument Performance Exam Anxiety Scale developed by Dalkıran et al. (2014), and 4 open-ended questions prepared by the researcher. During the evaluation of the quantitative data, descriptive statistical methods (frequency, percentage, average, standarddeviation), Mann-Whitney-u, and Kruskal-Wallis tests were used. The qualitative data were analyzed through the content analysis method. As a result of the study, it was seen that; the violin students' performance exam anxiety levels were moderate and female students experienced more anxiety than male students. There was no significant difference between violin students' performance exam anxiety levels and grade, age, department, and high school type. It was observed that violin students experienced anxiety; such as fear of failure during the performance exam, fear of making mistakes, desire to finish the exam as soon as possible, and the thought that the exam would pass badly. The anxiety of the students increased due to inadequate study, lack of self-confidence, conducting the exam in the presence of a commission, and fear of disfavor. Students use suggestion methods such as inculcating themselves, repeating their works until they do not make mistakes, breathing regularly, playing pieces to the others, and counting numbers.

Kaynakça

Allen, R. (2010). Free improvisation and performance anxiety among piano students [Unpublished doctoral dissertation]. University of Boston.

Aydın, B. & İşgörür, Ü. (2018). Ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören konservatuar öğrencilerinin müzik performans kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. AKÜ AMADER, 7(4), 1-20. https://doi.org/10.5578/amrj.66241

Baydağ, C. & Alpagut, U. (2016). Müzik eğitimi bölümü ve konservatuar öğrencilerinin sahne/performans kaygısı açısından karşılaştırılması (pilot çalışma). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 857-864. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20164420155

Beidel, D. C., Turner, M. W., & Trager, K. N. (1994). Test anxiety and childhood anxiety disorders in African American and white school children. Journal of Anxiety Disorders, 8(2), 169-179. https://doi.org/10.1016/0887-6185(94)90014-0

Burin, A., & Osorio, F. L. (2017). Music performance anxiety: A critical review of etiological aspects, perceived causes, coping strategies and treatment. Archives of Clinical Psychiatry, 44(5), 127-133. https://doi.org/10.1590/0101-60830000000136

Clark, D. A., & Beck, A. T. (2010). Cognitive therapy of anxiety disorders: Science and practice. The Guilford Press.

Dalkıran, E., Şahin Baltacı, H., Karataş, Z. & Nacakcı, Z. (2014). Bireysel çalgı performans sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 1(1-2), 13-25. https://doi.org/10.21449/ijate.239569

Doğan, C. & Tecimer, B. (2019). Müzik öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin müzik performans kaygı düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 507-523. https://doi.org/10.14686/buefad.435272

Fehm, L., & Schmidt, K. (2006). Performance anxiety in gifted adolescent musicians. Journal of Anxiety Disorders, 20(1), 98-109. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2004.11.011

Jelen, B. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygısı ve piyano performans öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. İdil, 6(39), 3389-3414. https://doi.org/10.7816/idil-06-39-22

Kafadar, A. (2009). Piyanistler örneğinde müzisyenlere özgü performans anksiyetesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Kenny, D. T. (2010). The role of negative emotions in performance anxiety. In P. N. Juslin & J. A. Sloboda (Eds.), Handbook of music and emotion: Theory, research, applications (pp. 425–452). Oxford University Press.

Kenny, T. D., & Osborne, S. M. (2006). Music performance anxiety: New insights from young musicians. Advances in Cognitive Psychology, 2(3), 103-112. https://doi.org/10.2478/v10053-008-0049-5

Kurtuldu, K. (2017). Düşük başarılı piyano öğrencilerinin piyano sınavı kaygı durumlarının incelenmesi (bir örnek olay çalışması). Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(15), 2036-2042. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.294

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford University Press.

Manav, F. (2011). Kaygı kavramı. Toplum Bilimleri Dergisi, 5(9), 201-211.

Nacakcı, Z. & Dalkıran, E. (2011). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin bireysel çalgı sınavına yönelik kaygıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 46-56.

Papageorgi, I., Creech, A., & Welch, G. (2011). Perceived performance anxiety in advanced musicians specializing in different musical genres. Psychology of Music, 41(1), 18-41. https://doi.org/10.1177/0305735611408995

Ryan, C., & Andrews. N. (2009). An investigation into the choral singer’s experience of music performance anxiety. Journal of Research in Music Education, 57(2), 108-126. https://doi.org/10.1177/0022429409336132

Spielberger C. D., Gorsuch R. L., Lushene R., Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. (1983). State-trait anxiety inventory for adults, manual, instrument and scoring guide. Mind Garden, Inc.

Spielberger, C. D., & Vagg, P. R. (1995). Test anxiety: A transactional process model. In C. D. Spielberger & P. R. Vagg (Eds.), Test anxiety: Theory, assessment and treatment (pp. 3–14). Taylor & Francis.

Özevin, Tokinan, B. (2013). Kenny müzik performans kaygısı envanterini Türkçe’ye uyarlama çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 53-65.

Özevin Tokinan, B. (2014). Öğretmen adaylarının müzik performans kaygılarının bireysel özellikler bakımından incelenmesi. NWSA-Fine Arts, 9(2), 84-100. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.2.D0150

Öztürk, G. & Kalyoncu, N. (2018). Müziksel işitme eğitiminde kullanılan işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci kaygı ve başarısına etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(4), 356-375. https://doi.org/10.21031/epod.411010

Uzun, B. Y. (2016). Müzisyenlerin performans kaygısıyla başa çıkmada kullandıkları bilişsel stratejiler [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.

Yöndem, D. Z. (2012). Müzik öğrencilerinde algılanan performans kaygısının fiziksel, davranışsal ve bilişsel özellikleri: Nitel bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(166), 181-194. https://doi.org/10.2224/sbp.2007.35.10.1415

Kaynak Göster

APA Döğer, D . (2021). KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS SINAVI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 257-269 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-604643
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.3b 98.3b