EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK TEZLERİN BİBLİYOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ

Artırılmış gerçeklik günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan bir teknolojidir. Özellikle yeni gelişen teknolojiler ve görüntüleme sistemleriyle hayatımızda geniş bir yer kaplayan artırılmış gerçekliğin, eğitim alanında da kullanımının yaygınlaştığı, eğitim faaliyetlerinde sürekli geliştirilebilen teknolojik bir materyal olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları, 2020 yılında TÜBİTAK tarafından öncelikli teknolojik alan olarak seçilmiştir. Bu araştırmanın amacı ise eğitimde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımıyla ilgili olarak eğitim öğretim alanında yayımlanmış lisansüstü tezlerin bibliyografik yöntemle incelenmesidir. Araştırmada kullanılan veriler, YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi’nde izinli olarak yayınlanan 37 yüksek lisans ve 9 doktora tezinden elde edilmiştir. Toplamda 46 tezden elde edilen veriler üniversite, yıl, tür, yöntem, enstitü ve bölüm ölçütlerine göre analiz edilerek nitel verilerle açıklanmıştır. Frekans-yüzde kullanılarak betimsel istatistik verileri oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda, çalışmaların büyük bir kısmının yüksek lisans derecesinde olduğu, yapılan lisansüstü çalışmaların eğitim bilimleri enstitülerinde yoğunlaştığı ve araştırmalarda en çok karma yöntemin kullanıldığı görülmüştür.

A STUDY ON THE THESES AND DISSERTATIONS ABOUT THE AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN EDUCATION THROUGH BIBLIOGRAPHIC RESEARCH METHOD

Augmented reality is the technology used in almost every field today. It is seen that the use of augmented reality, which occupies a large place in our lives, especially with new developing technologies and imaging systems, has become widespread in the field of education and is used as a technological material that can be continuously developed in educational activities. Additionally, augmented reality and virtual reality applications were selected as the priority technological area by TÜBİTAK in 2020. The aim of this research is to examine the theses about the use of augmented reality technology in education by bibliographic method. The data used in the research were obtained from 37 master theses and 9 PhD dissertations published with permission in the National Thesis Center of YÖK. The data obtained from 46 theses in total were analyzed according to university, year, type, method, institute and department criteria and explained with qualitative data. Descriptive data were created by using frequency-percentage. As a result of the research, it was seen that most of the studies were at the master's degree, the graduate studies conducted were concentrated in the Educational Sciences institutes and the mixed method was mostly usedin the studies.

Kaynakça

Abdüsselam, M. S. (2014). Artırılmış gerçeklik ortamı kullanılarak fizik dersi manyetizma konusunda öğretim materyalinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Abdüsselam, M. S. (2014). Teachers’ and students’ views on using augmented reality environments in physics education: 11th grade magnetism topic example. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 59-74. https://doi.org/10.14527/pegegog.2014.004

Altınpulluk, H. & Kesim, M. (2015, Şubat 4-6). Geçmişten günümüze artırılmış gerçeklik uygulamalarında gerçekleşen paradigma değişimleri [Sözlü bildiri]. Akademik Bilişim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.

Atasoy, S. N. (2018). Afiş tasarımlarında artırılmış gerçeklik uygulamaları [Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355-385.

Bilici, F. (2015). Pazarlamada artırılmış gerçeklik ve karekod teknolojileri: Tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknolojisi algılamaları üzerine bir alan çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uludağ Üniversitesi.

BlippAR. (2018). Reinventing digital ads: AR increases engagement by 30%. https://www.blippar.com/blog/2018/04/09/reinventing-banner-ad-ar-increases-engagement-30

Bowker, D. (2008). Signs of the times: Infographics. IDN-International Designers Networks, 15, 37-40.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara.

Digiday. (2017). How Ikea is using augmented reality. https://digiday.com/marketing/ikea-using-augmented-reality/

Doğan, A. (2016). Artırılmış gerçeklik teknolojileriyle desteklenmiş hikâye kitabı okuma deneyimi. Medeniyet Sanat, İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2(2), 121-137.

Dur, B. İ. (2011). Çevresel grafik tasarım’ın uygulama alanları. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(7), 159-178.

Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2014). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google glass örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 8-16.

İçten, T. & Bal, G. (2017). Artırılmış gerçeklik üzerine son gelişmelerin ve uygulamaların incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 111-136.

Mullet, K., & Sano, D. (1995). Designing visual interfaces: Communication oriented techniques. Prentice Hall.

Özarslan, Y. (2013). Genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin öğrenen başarısı ve memnuniyeti üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.

Sakıp Sabancı Müzesi Sergi Bülteni. (2012). Sakıp Sabancı Müzesi’nin “kitap sanatları ve hat koleksiyonu”. https://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/exhibitions/pdf/basin_bulteni_kitap.pdf

Tong, T. & Köymen, E. (2012, Mayıs 16-17). Artırılmış gerçeklik destekli bir mimari eğitim modeli [Sözlü bildiri]. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Vadakkuppattu V. (2018, Nisan). Creating successful AR/VR experiences with text [Video]. TYPOTALKS 2018. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=c2VbiaLxZR8

Yengin, D. & Bayrak T. (2018). Tüketimin oyunlaştırılmasıyla artırılmış gerçeklik. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 1, 56-77. http://doi.org/10.32739/etkilesim.2018.1.10

Yolcu, M. B., Emre, Ş. & Celayir, S. (2018). Artırılmış gerçekliğin tıpta ve çocuk cerrahisinde kullanımı. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 32(3), 89-92. https://doi.org/10.5222/JTAPS.2018.089

Zhou, F., Duh, H. L., & Billinghurst, M. (2008). Trends in augmented reality traching. Interaction and display: A review of ten years in ISMAR. In Proceedings from ISMAR 7th IEE/ACM international symposium (pp. 193-202). Cambridge.

Kaynak Göster

APA Türker, O . (2021). EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK TEZLERİN BİBLİYOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 21-34 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-820404
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

316.1b 99b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖZEL YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEDE KULLANDIKLARI PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ

Aygen KOÇ KOCA, Ramazan GÜRBÜZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK GENEL EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Sevgi KOÇ, Hasan Basri MEMDUHOĞLU

“ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN/OLMAYAN ÖĞRETMENLER” ÜZERİNE TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİR KAPSAM İNCELEMESİ

Ali Fuad SELVİ

KARAKTER GÜÇLERİ ENVANTERİ ERKEN ÇOCUKLUK FORMU’NUN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Serap ÖZDEMİR BİŞKİN, Aylin SOP

DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMA SÜRECİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: ÇOK FONKSİYONLU TARIM OKURYAZARLIĞI

Mehmet BAHAR, Naciye SOMUNCU DEMİR

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ODAKLI AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYLE İNCELENMESİ

Kübra ŞAHİN, Kübra AÇIKGÜL

MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TR DİZİN VERİ TABANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Zeynep ÖZER, Rasim Erol DEMİRBATIR

EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK TEZLERİN BİBLİYOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ

Orhun TÜRKER

FARKLI SOSYO EKONOMİK ÇEVRELERDE BULUNAN OKULLARIN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Ender KAZAK

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BİREYSEL ÇALGILARI VE SINIF DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Gökalp PARASIZ, Hasan OKAY, Barış KARDEŞ