MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TR DİZİN VERİ TABANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, müzik eğitimi ile ilgili TR Dizin veri tabanında 2015-2020 yılları arasında yayınlanan araştırmaların dergi adı ve yılı, yazar sayısı, konusu, çalışma grubu, yöntemi, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda eğilimlerini belirlemektir. Çalışmada karma yöntem yaklaşımlarından keşfedici sıralı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Makalelerin analizi için Sözbilir vd. (2012) tarafından geliştirilen “Makale Sınıflama Formu” alana uygun bir biçimde revize edilerek kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, makalelerin yıllara göre dağılımlarında 2017 yılının alanla ilgili çalışmaların en çok yayımlandığı yıl olarak öne çıktığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Turkish Studies (Elektronik) dergilerinde alanda ilgili yayınların en çok yer aldığı, tek yazarlı ve iki yazarlı çalışmaların üç ve dört yazarlı çalışmalara oranla yüksek olduğu belirlenmiştir. Makaleler konu bazlı sınıflandırıldığında ise çalgı eğitimi ile ilgili çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Betimsel istatistikler ve içerik analizi sonuçları çalgı eğitimi ile ilgili daha fazla araştırma olduğunu göstermiştir. İncelenen makalelerde mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin çalışma grubunu oluşturduğu araştırmaların büyük bir farkla öne çıktığı belirlenmiştir.

IDENTIFYING THE TENDENCIES OF RESEARCH STUDIES IN MUSIC EDUCATION PUBLISHED IN TR INDEX DATABASE

The aim of this study is to determine the tendencies of the research published in the TR Index database on music education between 2015-2020 in line with the journal name and year, the number of authors, subject, study group, method, data collection tools, and data analysis methods. In the study, exploratory sequential mixed method design, one of the mixed-method approaches, was used. For the analysis of the articles, the "Paper Classification Form" developed by Sözbilir et al. (2012) was adapted and used in accordance with the field of study. In line with the findings obtained as a result of the study, it was determined that 2017 was the year in which the studies related to the field were published the most in the distribution of the articles by years, that the relevant publications in the field were mostly published in Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education and Turkish Studies (Electronics) Journal and that studies with one author and two authors are more than studies with three or four authors. When the articles are classified by subject, it is seen that studies on instrument training come to the fore. Descriptive statistics and content analysis results showed that there is more research on instrument training. In the articles examined, it was determined that the studies in which undergraduate students receiving vocational music education from the study group stand out with a great difference.

Kaynakça

Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya Yayıncılık.

Arı, A. (Ed.). (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Eğitim Yayınevi.

Ataman, Ö. G. (2019). Ülkemizde flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılan lisansüstü tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 341-352.

Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Pegema Yayıncılık.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.

Bilen, S. (1995). İşbirlikçi öğrenmenin müzik öğretimi ve güdüsel süreçler üzerindeki etkileri (Yayın No. 41285) [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. http://hdl.handle.net/20.500.12397/12488

Boran, İ. & Şenürkmez, K. Y. (2018). Kültürel tarih ışığında çoksesli batı müziği. Yapı Kredi Yayınları.

Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Akademi.

Cömert, M. & Erim, A. (2018). Viyolonsel eğitimiyle ilgili araştırma sonuçlarının alana katkısı ve uygulanabilirliği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 107-129. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-363890

Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık.

Demir, S. B. (Ed.). (2017). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap Yayıncılık.

Diaz, F., & Silveira, J. S. (2014). Music and affective phenomena: A 20-year content and bibliometric analysis of research in three eminent journals. Journal of Research in Music Education, 62(1), 66–77. https://doi.org/10.1177/0022429413519269

Efe, M. & Sonsel, Ö. B. (2019). Orkestra alanında yazılmış yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora tezlerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(41), 193-204. https://doi.org/10.29228/SOBIDER.32641

Geboloğlu, B. (2020). Türkiye’de klasik Türk müziği bestecileri ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. İdil Dergisi, 65, 19-30. https://doi.org/10.7816/idil-09-65-03

Gök, M. (2018). Türkiye’de mesleki müzik eğitiminin yeni açılan üniversiteler, fakülteler ve bölümler bağlamında incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(2), 280-297. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.271

Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. & Taşğın S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Seçkin Yayıncılık.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Önal, H. (2018). Bağlama konulu tezlerin bibliyotektik analizi (1995-2017). Social Sciences Studies Journal, 19, 2111-2120. https://doi.org/10.26449/sssj.605

Pesic, P. (2014). Music and the Making of modern science. The MIT Press.

Selçuk, Z., Kandemir, M., Palancı, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173), 430-453.

Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon & D. Jorde (Eds.), The world of science education: Handbook of research in Europe (pp. 341-374). Sense Publishers.

Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayıncılık.

Tebiş, C. & Okay, O. (2013). Türkiye’de müzik sanatı ve eğitiminde keman ve viyola konulu lisansüstü tezlerin konu ve yöntem olarak incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, 2(2), 11-20.

TR Dizin. (2020, Eylül 1). TR Dizin hakkında. https://trdizin.gov.tr/about

Türkmen, E. F. (2019). Müzik eğitiminde öğretim yöntemleri. Pegem Akademi.

Uçan, A. (2018a). Dünyada müzik araştırmalarına genel bir bakış ve KKÜ I. uluslararası müzik araştırmaları öğrenci kurultayı. Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi, 3(2), 7-45. https://doi.org/10.31811/ojomus.491235

Uçan, A. (2018b). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. Arkadaş Yayınevi. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yöndem, S. (2015). An examination of graduate theses related with guitar in terms of methodology and content: A case of Turkey. Educational Research and Reviews, 10(19), 2631-2638. https://doi.org/10.5897/ERR2015.2455

Kaynak Göster

APA Özer, Z , Demirbatır, R . (2021). MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TR DİZİN VERİ TABANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 282-304 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-796990
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

316.1b 99b