ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Öz Bu araştırmanın amacı Ankara ili, Keçiörenilçesinde ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde kelime öğrenmestratejilerini kullanma düzeylerinin belirlenmesi, öğrencilerin akademik başarıları ile yabancı dilde kelime öğrenmestratejileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve yabancı dilde kelimeöğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenler bağlamındaincelenmesidir. Araştırma sonucunda, İngilizce dersi başarısı ile kelimeöğrenme stratejileri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Cinsiyetegöre yalnızca bilişsel stratejilerin kullanımında anlamlı farklılık olduğu,diğer alt boyutların hiçbirinde anlamlı farklılık olmadığı, anne ve baba eğitimdüzeylerine göre yabancı dil öğrenme stratejilerinde herhangi bir farklılıkolmadığı, öğrencilerin seviyelerine göre İngilizce hikâye kitabı okuma durumlarına göreyabancı dil öğrenme stratejilerinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

Acar, S. (2016). İngilizce dil sınıfı öğrenicileri tarafından edinilen kelime öğrenme stratejileri ve başarıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Altan, M. (2003). Language learning strategies and foreign language achievement. Eğitim ve Bilim, 28(129), 25-31.

Apaydın, D. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Arsal, Z. ve Özen, R. (2006). The Language learning strategies of ELT teacher canditates”. The 10th “International INGED ELT Conference on the Subject of Practice and Progress Selcuk University Konya- Turkey. 3-5 Kasım.

Aydemir, V. U. (2007). İngilizce öğretiminde dil öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Balıdede, F. ve Lokmacıoğlu, S. (2014). Undergraduate EFL students’ preferences of vocabulary learning strategies depending on language achievement and proficiency level. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Science Journal of Turkish Military Academy, 24(2), 1-19.

Bekleyen, N. (2005). Öğretmen adayları tarafından kullanılan dil öğrenme stratejileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 113-122.

Biçer, N. ve Polatcan, F.(2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime öğrenme stratejilerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 54, 811-828.

Büyükikiz, K. K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 145-155.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema Yayınları.

Cohen, A. D., Weaver, S., and Li, T. Y. (1997). The impact of strategies-based instruction on speaking a foreign language. In A. D. Cohen (Ed.), London: Longman.

Cook, V. (2001). Second language learning and language teaching. Oxford: Oxford University Press Inc.

Çelikkaya, Ş. (2012). Almanca öğretmeni adaylarının sözcük öğreniminde kullandıkları öğrenme stratejileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 71-76.

Fan, M. Y. (2003). Frequency of use, perceived usefulness, and actual usefulness of vocabulary learning strategies: A study of Hong Kong learners. The Modern Language Journal, 87(2), 222-241.

Geçkil Maroney, E. E. (2014). Üst bilişsel strateji eğitimi ve kelime edinimi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Green, S. B. and Salkind, N. J. (2008). Using SPSS for Windows and Macintosh (Analyzing and Understanding Data). Pearson Prentice Hall. New Jersey.

Gök, T. ve Sılay, İ. (2008). Fizik eğitiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejileri öğretiminin problem çözmeye yönelik tutum üzerindeki etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(2), 253-266.

Gu, Y. and Johnson, R. K (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning, 46(4), 643-679.

Güneş, F. (2011). Dil öğretim yaklaşımları ve Türkçe öğretimindeki uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.

Hamamcı, Z. (2012). Üniversite hazırlık sınıfı oğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 314-323.

İzci, E. ve Özgan Sucu, H. (2013). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yabancı dil öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejileri (Nevşehir İli Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 19-38.

Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım: Ankara.

Karahan Üzülmez, Y.(2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine karşı tutumlarının ve İngilizce kelime öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Karamanoğlu, S. (2005). Almanca öğretmen adaylarında yabancı dil öğrenme stratejileri kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141–153.

Kılıç, A. ve Padem, S. (2014). The examination of the language learning strategies of university preparatory class students with respect to various variables. Elementary Educatıon Online, 13(2), 660- 673.

Kırmızı, Ö. ve Topçu, N. (2014). Vocabulary learning strategies of Turkish EFL students at Karabük University. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 217-232.

Kocaman, O. ve Kızılkaya Cumaoğlu, G. (2014). Yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi. TED Eğitim ve Bilim, 39(176), 293-303. doi: 10.15390/EB.2014.3611.

Kojic Sbao, I. and Lightbrown, P. M. (1999). Students' approaches to vocabulary learning and their relationship to success, The Modern Language Journal, 83(2), 176-192.

Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lawson, M. J., and Hogben, D. (1996). The vocabulary learning strategies of foreign language students. Language Learning journal, 46, 101-135.

MEB. (2012). Diller için Avrupa ortak başvuru metni öğrenme - öğretme –değerlendirme. Erişim Tarihi:18/06/2017 tarihinde http://Abdigm.Meb.Gov.Tr/Eski_Site/Uaorgutler/AK/Cefr_Turkce.Pdf adresinden erişilmiştir.

Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House.

Oflaz, A. (2008). Almanca ögretmeni adaylarının dil ögreniminde kullandıkları ögrenme stratejileri. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 1(3), 278-300.

Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45.

Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Nisan Kitabevi, 1. Cilt

Öztürkmen, B. (2006). Ortaögretim öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre zeka alanlarıyla öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Gaziantep örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Peacock, M. and Ho, B. (2003). Student language learning strategies across eight disciplines. International Journal of Applied Linguistics, 13(2), 179-200.

Schmitt, N., ve Mccarthy, M. (1997). Vocabulary description, acquisition and pedagogy. Cambiridge: Cambridge University Press.

Somuncuoğlu, Y. ve Yıldırım, A. (2000). Öğrenme stratejileri kullanımının çesitli değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 25(115), 57-64.

Stoffer, I. (1995). University foreign language students‟ choice of vocabulary learning strategies as related to ındividual difference variables. Doctoral Dissertation, University of Alabama.

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Tok, M. ve Yığın, M. (2014). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 41, 265-276.

Torun Uğurluer, Y. (2010). Strateji eğitiminin öğrencilerin kelime gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Yalçın, M. (2006). Differences ın the perceptions on language learning strategies of preparatory class students studying at Gazi University. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yang, N. (2003). Integrating Portfolios into learning strategy-based instruction for EFL college students. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 41(4), 293-325.

Yığın, M. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe’nin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Yıldız, M. (2008). İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda kısa hikaye kullanımının kelime öğretimine etkisi üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Young, D. J. ve Oxford, R. (1997). A gender-related analysis of strategies used to process written input in the native language and a foreign language. Applied Language Learning, 8, 1-20.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd431444, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {796 - 814}, doi = {10.17240/aibuefd.2018..-431444}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {ÇEVİK, Hüseyin and ORAKCI, Şenol and AKTAN, Osman and TORAMAN, Çetin and AYÇİÇEK, Burak} }
APA ÇEVİK, H , ORAKCI, Ş , AKTAN, O , TORAMAN, Ç , AYÇİÇEK, B . (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 796-814 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-431444
MLA ÇEVİK, H , ORAKCI, Ş , AKTAN, O , TORAMAN, Ç , AYÇİÇEK, B . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 796-814 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/37322/431444>
Chicago ÇEVİK, H , ORAKCI, Ş , AKTAN, O , TORAMAN, Ç , AYÇİÇEK, B . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 796-814
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) AU - Hüseyin ÇEVİK , Şenol ORAKCI , Osman AKTAN , Çetin TORAMAN , Burak AYÇİÇEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431444 DO - 10.17240/aibuefd.2018..-431444 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 796 EP - 814 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431444 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-431444 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) %A Hüseyin ÇEVİK , Şenol ORAKCI , Osman AKTAN , Çetin TORAMAN , Burak AYÇİÇEK %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431444 %U 10.17240/aibuefd.2018..-431444
ISNAD ÇEVİK, Hüseyin , ORAKCI, Şenol , AKTAN, Osman , TORAMAN, Çetin , AYÇİÇEK, Burak . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 796-814 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-431444
AMA ÇEVİK H , ORAKCI Ş , AKTAN O , TORAMAN Ç , AYÇİÇEK B . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 796-814.
Vancouver ÇEVİK H , ORAKCI Ş , AKTAN O , TORAMAN Ç , AYÇİÇEK B . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 814-796.

272829 86561

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

THE EFFECTS OF CLUSTERING NEW WORDS IN SEMANTIC, THEMATIC OR UNRELATED SETS IN TEACHING VOCABULARY TO EFL LEARNERS

Mustafa SARIOĞLU, Özgür YILDIRIM

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

TUTUM - BAŞARI PARADOKSUNDA TEPKİ STİLLERİNİN ROLÜ: DOKUZ ÜLKENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Münevver İLGÜN DİBEK, Hatice Çiğdem YAVUZ, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Ayhan ÖZ, Seyid SANCAK

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Kübra ŞENGÜL

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Taner ALTUN, Ahmet GÜLAY, Pembe Başak SİYAMBAŞ MAZLUM

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN

THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION

Kani ÜLGER